Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”Romeinen 12:1-2.

Paulus’ vermaning omwille van Gods barmhartigheid.

Paulus vermaande de christenen te Rome. Vermanen is een woord dat voor velen een negatieve betekenis heeft. Mensen spreken er niet graag over, laat staan dat ze het zouden doen. Vermanen betekent om iemand bij zich te roepen, iemand aanspreken om deze persoon aan te sporen. Deze aansporing kan worden gegeven om iemand te kalmeren, te smeken, te troosten, te bemoedigen, te sterken of te leren.

Paulus’ vermaning komt voort uit Gods barmhartigheid. Paulus had ook kunnen zeggen ‘Ik beveel u dan broeders’, maar hij sprak hen van vermaning. De reden was dat hij wilde dat ze zouden nadenken over Gods barmhartigheid in hun levens. Ze konden goed begrijpen waarover hij sprak. Eerder had Paulus hen al duidelijk gemaakt dat zowel Joden als Grieken zondaren waren en dat God hun door genade heeft behouden. “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof” Romeinen 3:23-27. Barmhartigheid komt voort uit wie je bent en hoe je denkt. Het is een uiting van gevoelens en verlangens uit het diepste van jezelf om medelijden te hebben met anderen. God is barmhartig! Aan de Korintiërs zegt Paulus “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting” 2 Korintiërs 1:3. God is barmhartig omdat Hij Jezus aan de mensen heeft gegeven. God is barmhartig dat het een geloof heeft geopenbaard waardoor mensen kunnen behouden worden van Zijn toorn (Romeinen 5:1,9). God is barmhartig omdat hij mensen verlost van de slavernij van zonde en hun eeuwig leven geeft (Romeinen 6:16-18,23). Het zou rechtvaardig zijn voor God om de mensheid te straffen. Er zou dan niets of niemand zijn die Hem dan van onrechtvaardigheid zou kunnen beschuldigen. Want allen hebben gezondigd en derven Gods heerlijkheid. God keek voorbij onze schuld en handelde vanuit barmhartigheid. De christenen in Rome moesten Paulus’ aansporing ter harte nemen omwille van Gods barmhartigheid. Maar wat was de aansporing?

Stel uw lichamen tot een offer

Paulus wil dat de christenen in Rome hun lichamen tot een offer voor God stellen. M.a.w. roept Paulus deze christenen op om als christenen te leven. Ze moesten hun lichamen aanbieden aan God, zichzelf ter beschikking stellen van God. Zij moesten hun lichamen aan God aanbieden tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer.

Christenen zijn een levend offer. Eerder zei Paulus “Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God” Romeinen 6:10-13. Zij waren levend dood door hun zonden. Zij leefden wel in hun lichaam, maar waren geestelijk dood. Door Gods barmhartigheid zijn zij nu levend voor God in Christus Jezus. Zij zijn dood geweest en leven nu. Daarom moet hun lichaam nu worden gesteld als een offer voor God, daar waar ze eerst hun lichaam gebruikten om te zondigen.

Hun lichamen moeten gesteld worden tot een heilig offer. Ze moeten hun lichamen aan God aanbieden als een heilig offer. Dit lichaam dat gereinigd is, is nu apart gezet om God te dienen. Het is geheiligd. Het behoort nu God toe en het gaat God behagen. Om dit te kunnen bewerken is het belangrijk dat niet de eigen ‘ik’ gaat bepalen wat het lichaam wel of niet doet, maar de eigenaar van het lichaam. En dat is God! Hun lichamen moeten daarom gesteld worden tot een Gode welgevallig offer. Dit lichaam is God welgevallig omdat de geest die er in woont (de mens), zich onderwerpt aan de wil van de Almachtige. Wanneer God kijkt naar dat lichaam en wat het uitwerkt, dan is God daar zeer verheugd bij.

Het is niet meer dan normaal dat een christen zijn lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer, het is een redelijke eredienst. Wanneer de christenen te Rome terugdachten aan Gods barmhartigheid. Wanneer ze terugdachten aan hun opstandige leven en Gods genade, dan is het niet meer dan normaal dat ze nu anders gaan leven. Dat ze nu gaan leven zoals God het wil. I.p.v. de zonde te gehoorzamen, gaan ze nu God dienen.

Wordt niet gelijkvormig

In het presenteren van hun lichaam aan God als een offer, moeten ze oppassen dat ze niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Gelijkvormig worden betekent om te worden als iets of iemand anders. Om zich te vormen naar het voorbeeld van een ander. De ander in deze context is de wereld. De wereld staat voor hen die God en Zijn Zoon verwerpen. Het zijn zij waarvan Paulus zei dat zij God niet erkennen of danken. “Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen” Romeinen 1:21-25. Het zijn de mensen die beter wisten, maar die God niet hebben erkend. Het zijn mensen die hun hartstochten navolgen in allerlei onreinheden. De christenen te Rome moesten oppassen dat zij zich niet aan hen zouden spiegelen. Dat zij niet zoals hen zouden spreken, denken, doen, … .  Dat deze opdracht niet altijd even vanzelfsprekend is, blijkt uit de vermaning die Paulus hier uitspreekt. Elders zegt Johannes dat gehele wereld in de boze ligt (1 Johannes 5:19). De negatieve invloeden zijn dus overal aanwezig. Gelijkvormigheid aan de wereld dreigt op alle facetten van het leven. Overal waar je kijkt, waar je gaat, waar je … . We zien het bij jongeren die willen zijn zoals hun vrienden, ouderen die niet willen onderdoen voor hun makkers of vriendinnen. Om door hen aanvaard te worden. Jezus wil dat we deze wereld loslaten, terwijl christenen vaak proberen vast te houden aan deze wereld. Paulus zei “genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader” Galaten 1:3-4.

Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken

Gelijkvormigheid aan de wereld, kan worden vermeden wanneer zij worden hervormd door de vernieuwing van uw denken. Hervormen betekent van gedaante veranderen. We denken aan de metamorfose van een rups in een vlinder. Het is wonderbaarlijk om te zien dat die rups verandert in een mooie vlinders. Rupsen zijn vaak gekend om de grote schade die ze toebrengen aan de gewassen door hun vraatzucht. Denk aan de eikenprocessierups die een gevaar voor de mens is in onze streken doordat die haartjes de huid, luchtwegen en ogen kunnen binnendringen. Het is bijna niet te geloven dat deze insecten kunnen veranderen in zulke mooie vlinders. Zo moeten de christenen in Rome ook beseffen dat ze een metamorfose moeten doorgaan. Ze moeten veranderen in mensen die hun lichaam als een offer aan God presenteren. Denk aan het programma ‘extreem make-over’ waarin vrouwen helemaal onder handen worden genomen en een metamorfose ondergaan. Wanneer ze dan aan hun familie en kennissen worden voorgesteld, dan staat deze mensen blijdschap en vreugdetranen op de gezichten. Het nieuwe is zoveel beter dan de oude! Christenen kunnen deze hervorming doorgaan door hun denken te vernieuwen. Daar waar zij eerst, net als de wereld hun zondige begeerten gehoorzaamden en God niet erkenden, zullen ze nu God erkennen en Christus navolgen. Wanneer zij hun denken vernieuwen, zal hun hele lichaam van binnenuit vernieuwen. Dan zal alles wat zij met hun lichaam uitwerken nieuw zijn. Paulus zei tegen de Galaten “Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland” Titus 3:4-6. God heeft ons een extreem make-over cadeau gegeven. Wat doen we ermee? Gaan we de operaties en de aanpassingen verwaarlozen?

Wanneer christenen hervormd worden door de vernieuwing van hun denken, dan zullen zij in staat zijn om te erkennen wat God nu echt wil. Ze mogen onderzoeken en erachter komen dat Gods wil goed, welgevallig en volkomen is. Gods wil is goed, het brengt een mens voordeel. Gods wil is welgevallig, het is aangenaam voor de ziel omdat het de relatie met God ten goede bewerkt en omdat het de mens leert te leven zoals het van den beginne bedoel
d is. Gods wil is volkomen, er ontbreekt niets aan. Het is perfect!

Vorige