Gemeente van Christus

Laakdal   

Veelgestelde vragen (pdf)


V: Is de gemeente van Christus een nieuwe religieuze beweging?
A: De gemeente bestaat al een 2000 jaar. De gemeente, die Gods Koninkrijk op aarde is, is begonnen in de eerste eeuw, meer bepaald in de lente van 30 na Christus op de pinksterdag, een feest van de Joden. Dit gebeurde 10 dagen nadat Jezus naar de hemel is gegaan. Het ontstaan van de gemeente vinden we terug in de bijbel in handelingen hoofdstuk 2 waar we lezen dat op die dag ongeveer 3000 zielen (mensen) het woord van de apostelen hoorden en zich lieten dopen (Handelingen 2:36-41).

V: Waar is de gemeente begonnen?
A: De bijbel leert ons dat de gemeente van de levende God haar begin kent in de stad Jeruzalem (Handelingen 2:5,14). Voordat Jezus ten hemel voer, gebood Hij Zijn apostelen om in Jeruzalem te wachten totdat ze kracht van de hemel zouden ontvangen. Deze kracht zou gegeven worden door de Heilige Geest (Lucas 24:49; Handelingen 1:4-8). Hoewel de gemeente in Jeruzalem begon, beval Jezus Zijn volgelingen om het evangelie te verkondigen in de gehele wereld aan alle mensen (Markus 16:15). Wat ook laat zien de het evangelie niet is voor één bepaalde plaats, maar voor de hele wereld. De gemeente bestaat dus op héél de aarde. Er is maar één geestelijk lichaam, nl de gemeente van Christus (Efeziërs 1:22-23, 4:4).

V: Wie heeft de gemeente gesticht?
A: De gemeente is niet gesticht door mensen, maar door de Here zelf. De bijbel zegt: "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan" Psalm 127:1. De enige stichter van de gemeente is Jezus Christus, want Hij zegt "op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen" Matteus 16:18.

V: Welke boeken of gezag volgt de gemeente van Christus?
A: De gemeente van Christus volgt geen leringen van mensen, inclusief geloofsbelijdenissen en menselijke tradities, noch aanvaard ze deze. Wij volgen enkel de leer van de bijbel. "Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust." 2 Timoteus 3:16-17. De bijbel is Gods Woord, Zijn Waarheid. Enkel de boodschap van de bijbel is een veilige gids om mensen waarlijk vrij te maken (Johannes 8:32). Onze geloofsbelijdenis is de bijbel, dat is het enige gezag dat wij aanvaarden in ons geloof en in onze beleving van het geloof.

V: Bij welke religieuze beweging of denominatie behoort de gemeente van Christus?
A: De gemeente van Christus neemt volledige afstand van denominaties. We maken van geen enkele denominatie deel uit. Wij zijn niet verbonden met de Rooms Katholieke kerk, noch met de Mormonen, noch met de Protestantse Reformatie, of welke groep dan ook. We behoren enkel God toe. Wij zijn gewoon christen, net zoals de discipelen in de eerste eeuw 'christenen' werden genoemd (Handelingen 11:26). Wij ijveren ernaar om de gemeente van het Nieuwe Testament te zijn, zodat wij vandaag de dag evenveel geen denominatie zijn zoals de eerste christenen dat niet waren. Wij willen die gemeente zijn die Jezus 2000 jaar geleden heeft gesticht.

V: Waar is het hoofdkwartier van de gemeente van Christus?
A: De gemeente van Christus heeft geen centraal hoofdkwartier op aarde, noch een overkoepelende organisatie. Wij hebben geen paus, noch president, noch eender welke persoon of groep van mensen die de gemeenten wereldwijd of in werelddelen controleren of besturen. De bijbel zegt ons dat Jezus het Hoofd is van Zijn gemeente (Efeziërs 5:23), en God heeft alle dingen onder Zijn voeten gesteld (Efeziërs 1:22). Omdat Jezus, ons Hoofd, nu zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel (Kolossenzen 3:1), is het hoofdkwartier van de gemeente van Christus in de hemel. Elke plaatselijke gemeente is zelfbesturend met de middelen die de bijbel voorziet. Jezus is alle macht gegeven (Matteus 28:18), en daarom is elke plaatselijke gemeente onder Zijn leiding en gezag.

V: Waarom noemen jullie jezelf de gemeente van Christus?
A: Jezus beloofde Zijn apostelen: "op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen" Matteus 16:18. Daarom behoort de gemeente Christus toe. De bijbel leert ons ook dat Jezus de gemeente kocht met Zijn Eigen bloed (Handelingen 20:28). Hij is dus de eigenaar van de gemeente. Wij dragen de naam van Christus om onze Redder te eren, die tevens ons Hoofd is. Er zijn verschillende benamingen van de gemeente in het Nieuwe Testament: "de gemeente van God" (1 Korintiërs 1:2), "gemeenten van Christus" (Romeinen 16:16), het "Lichaam van Christus" (Efeziërs 1:22-23), "huis van God" (1 Timoteus 3:15), en "het Koninkrijk van de Zoon" (Kolossenzen 1:13).

V: Op welke dag houdt de gemeente van Christus samenkomsten en wat doen jullie tijdens de samenkomsten?
A: De bijbel leert ons dat Jezus uit de dood is opgestaan op de eerste dag van de week, dat is zondag (Markus 16:9). Daarbij zien we ook dat de eerste christenen op de eerste dag van de week samenkwamen om hun opgestane Heer te herdenken en om de God van hemel en aarde te aanbidden (Handelingen 20:7). Vandaag de dag volgt de gemeente nog steeds het voorbeeld door elke zondag samen te komen. Onze aanbidding bestaat elke zondag uit 5 delen:

1) Prediken en studeren van Gods Woord (Handelingen 20:7; 2 Timoteus 4:2). Wij leggen de nadruk op de bijbel omdat enkel Gods Woord een lamp voor onze voeten is en een Licht op onze paden (Psalm 119:105). Enkel het evangelie is Gods kracht om mensen te behouden (Romeinen 1:16).
2) Gebed (Handelingen 2:42; Timoteus 2:1-2,8). Gebed is de wijze waarop mensen met God kunnen praten. Onze gebeden bestaan uit dankzegging, aanbidding, verzoeken, het belijden van zonden en uit het geven van glorie en eer aan God.
3) De tafel des Heren (1 Korintiërs 11:23-27). De tafel des Heren dat ook 'het breken van het brood' en de 'gemeenschap' wordt genoemd, bestaat uit 2 elementen: ongezuurd brood en de vrucht van de wijnstok. Om elke zondag de dood en opstanding van Jezus te gedenken, eet elk lid van de gemeente het brood, dat het Lichaam van Christus voorstelt en drinkt elk lid de vrucht van de wijnstok, dat het bloed van Jezus voorstelt (Matteus 26:26-28).
4) Collecte (1 Korintiërs 16:1-2). Het geven aan God elke eerste dag van de week is de verantwoordelijkheid van elke christen. Deze bijdragen worden gebruikt om het werk van de plaatselijke gemeente te ondersteunen, en deze bijdragen zijn de enige door God voorziene inkomsten van de gemeente. De gemeente houdt zich niet bezig met zakendoen en dergelijke om haar activiteiten te financieren.
5) Zingen (Efeziërs 5:19). Zoals het nieuwe testament leert, bestaat onze muziek uit het brengen van geestelijke acapella gezangen aan God, het spreken onder elkaar gebeurt "met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart" (Efeziërs 5:19 - SVV).

V: Wat moet iemand doen om bij gemeente te komen?

A: Volgens Gods Woord kunnen mensen niemand toevoegen tot de gemeente, maar is het God zelf die mensen toevoegt tot Zijn gemeente die bestaat uit behouden mensen (Handelingen 2:47). Of om het met Jezus' Woorden te zeggen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan" Johannes 3:5. De voorwaarde voor iemand om bij de gemeente te komen is om het evangelie te gehoorzamen. Wat houdt dit in? Het houdt in dat men het Woord van God eerst moet horen (Romeinen 10:17), geloven dat God bestaat (Hebreeën 11:6) en dat Jezus Zijn Zoon is (Johannes 3:16-18), zich bekeren van alle zonden (Handelingen 17:30), belijden dat Jezus de Zoon van God is (Matteus 16:16; Handelingen 8:37), en worden gedoopt door onderdompeling in water tot vergeving van zonden (Handelingen 2:38). Wanneer een mens deze dingen doet, dan is hij gereinigd van al zijn zonden die hij heeft gedaan tot dan toe en voegt God Hem toe tot de gemeente. Hij is dan wedergeboren in Gods familie.

V: Waarom bestaat de gemeente van Christus, wat is haar missie?
A: De bijbel leert ons dat de gemeente reeds in Gods gedachte bestond van voor de schepping van de wereld (Efeziërs 3:6-11). Haar stichting werd voorspeld door de oudtestamentische profeten (Jesaja 2:1-4). Alles wat de gemeente doet is om God te verheerlijken (Efeziërs 3:21). Onze missie is net als die van onze Heiland "om het verlorene te zoeken en te redden" Lucas 19:10. Om dit te verwezenlijken heeft de gemeente 3 gebieden waarin ze werkzaam is: het prediken van het evangelie aan hen die verloren zijn. De bijbel leren aan de christenen om hen te stichten en om de gemeente te versterken. En ten derde om goede werken te doen die God heeft bepaald.