Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Verlangt als pasgeboren kinderen naar de onvervalste melk

Petrus dankt God dat Hij de christenen heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop en een eeuwige erfenis in de hemel (1 Petrus 1:3-4). Dit gebeurde toen zij hun zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigden. Daarom moeten ze elkaar van harte en blijvend liefhebben, als wedergeboren mensen uit een onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God (1 Petrus 1:22-23).

Verlangt als pasgeboren kinderen naar de onvervalste melk

Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is” 1 Petrus 2:1-3.

Christenen moeten eraan herinnerd worden dat hun oorsprong bij hun hemelse Vader ligt. Christenen moeten elkaar leren dat dit nieuwe leven met God eist dat ze bepaalde dingen in hun leven afleggen, of anders gezegd wegbergen, verwijderen. Wanneer iemand wordt gedoopt, dan keert deze persoon zich af van alle goddeloosheid. Het zou daarom niet logisch zijn als de zonden die Petrus opsomt aanwezig blijven in hun levens. Kwaadwilligheid verwijst naar een slechtheid die zich niet schaamt wetten te breken. Wetten zijn nodig als leefregels om jezelf en anderen te beschermen tegen slechte dingen en om chaos te voorkomen. Stel jezelf maar eens een verkeer voor zonder regels. Bedrog was datgene wat de overpriesters en oudsten gebruikten toen zij een plan beraamden om Jezus door een list in handen te krijgen en te doden (Matteus 26:3-4). Ze beraamden een plan om Jezus in de val te lokken. Huichelarij staat voor toneelspelen, hypocrisie. Jezus beschuldigde zijn aanklagers van huichelarij omdat ze van buiten wel rechtvaardig schenen, maar van binnen waren zij vol huichelarij en wetsverachting (Matteus 23:3,27-28). Sommige mensen spelen toneel om daardoor door mensen opgemerkt te worden. Afgunst is wat de Joden dreef tot het gebruiken van listen (Matteus 27:18). Ze waren jaloers op Jezus, omdat Jezus hen een spiegel voorhield waardoor Hij hun hypocrisie blootlegde. Hierdoor gingen zij kwaadspreken over Jezus en roddels over hem verkondigen (Markus 14:55-59).

Mensen wiens oorsprong niet bij God ligt en christenen die vergeten dat hun oorsprong bij God ligt, zullen zich laten kenmerken door zulk een gedrag. Daarom moeten christenen als pasgeboren kinderen verlangen naar de redelijke, onvervalste melk. Kennen we soms het grote verlangen in ons om iets verkeerds te doen. De sterke drang om iets te doen wat niet mag. Of hebben we al eens gezien hoe een baby niet zal stoppen met wenen totdat het aan de moederborst wordt gelegd. Wel die drang moet er zijn, maar niet naar het kwade, maar naar het goede. Naar God. Naar de redelijke en onvervalste melk. Bedriegers doen vaak grote moeite om geld na te maken. Ze willen de mensen doen geloven dat het echt is, maar het is namaak. Zo moeten wij ook altijd goed onderscheiden wat vervalst is en wat het zuivere woord van God is.

Wanneer wij luisteren naar de meningen van mensen, dan verlangen wij niet naar de onvervalste melk. Wanneer wij Gods woord te pas en te onpas gebruiken, dan verlangen wij niet naar de onvervalste melk. Wanneer wij Gods Woord filteren en enkel aanvaarden wat met ons gevoel of onze gedachte overeenkomt en verwerpen wat tegen ons gevoel ingaat, dan verlangen wij niet naar de onvervalste melk.

Loutere toewijding plaatst God in het middelpunt!

Satan is aan het werk om mensen te verleiden, dat geldt voor u en voor mij. “Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden” 2 Korintiërs 11:3. Het is een reëel gevaar!

Christenen onderwerpen zich aan alle menselijke instellingen (1 Petrus 2:13). Waarom? Omdat God het wil. Huisslaven zijn hun meesters onderdanig, niet alleen de goede maar ook de verkeerde (1 Petrus 2:18). Waarom? Omdat God het wil. Vrouwen zijn hun ongelovige mannen onderdanig en gaan zich kleden met een zachtmoedige en stille geest (1 Petrus 3:1-4). Waarom? Omdat God het wil. Christenen zoeken eenheid met andere christenen en investeren in een sterke band met hen (1 Petrus 3:8). Waarom? Omdat het God het wil. Jongeren onderwerpen zich aan ouderen (1 Petrus 5:5). Waarom? Omdat God het wil.

Daar waar mensen niet verlangen naar de redelijke onvervalste melk, wordt ‘omdat God het wil’, vervangen door ‘omdat ik het niet wil’. Het gevolg is dat men zich niet meer aan alle menselijke instellingen zal onderwerpen. Waarom niet? Omdat ik het niet wil. Dan gaan de huisslaven niet meer hun meesters onderdanig zijn en al zeker niet de verkeerde. Waarom niet? Omdat ik het niet wil. Dan gaan vrouwen hun ongelovige mannen niet meer onderdanig zijn en hun innerlijke mens niet meer kleden met een zachtmoedige en stille geest. Waarom niet? Omdat ik het niet wil. Dan gaat men geen eenheid zoeken met andere gelovigen en niet investeren in een sterke band met hen. Waarom niet? Omdat ik het niet wil. Dan gaan jongeren zich niet meer onderwerpen aan ouderen. Waarom niet? Omdat ik het niet wil.

Als God in het middelpunt staat, dan zal God bepalen wat goed en fout is, wat redelijk en onvervalst is. Als ik in het middelpunt sta, dan zal ik bepalen wat goed en fout is, wat redelijk en onvervalst is. Agur vroeg van God: “Twee dingen vraag ik van U, onthoud ze mij niet, voordat ik sterf: houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge: Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe” Spreuken 30:7-9. Deze woorden sprak hij nadat hij had beleden dat Gods woord gelouterd is en een schild is voor wie bij Hem schuilen. Zij die daaraan toevoegen zullen door God worden terechtgewezen en een leugenaar bevonden worden (Spreuken 30:5-6).

Was het niet Farao die zei “Wie is de Here, naar wie ik zou moeten luisteren om Israel te laten gaan?” Exodus 5:2. Wel wie was de  Here? Wat was Farao’s einde? Was het niet zijn lijk en de lijken van zijn dienaren die bedolven werden door zee (Exodus 14:28)? Waar bracht zijn ‘ik doe wat ik wil’ houding hem? De boodschap die ons vandaag de dag omringt, is de boodschap van Farao. Het is een boodschap die zegt: ‘verander voor niets of niemand’, ‘blijf jezelf’, ‘doe waar je zin in hebt en laat niemand je iets in de weg leggen’, ‘een echte vriend is iemand die je aanvaard zoals je bent’, ‘voordat je mij oordeelt, zorg dan maar zelf eerst dat je perfect bent’, ‘trek het je niet aan hoe je vrienden zijn, hou van ze zoals ze zijn’,  … . Facebook overspoelt ons vandaag de dag met zulke quotes en veel mensen geloven dat het waar is. Het is een boodschap die ‘ik’ in het middelpunt zet en niet God. Pas daarvoor op!

Wat de redelijke onvervalste melk bij anderen veroorzaakt

Wanneer jij God in het middelpunt plaatst en jezelf voedt met Zijn Woord, dan zal jij iemand zijn die een sterke overtuiging heeft. Je hebt een sterke overtuiging over het bestaan van God, over Zijn schepping, over moraliteit, over aanbidding, over zonde en het komende oordeel, … . Mensen bezien jou als een dreiging omdat je een mening hebt die gebaseerd is op de onvervalste melk. “Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u; maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen” 1 Petrus 4:4-5. Mensen zullen je verwijtend aanspreken, je bespotten en kwaad over je spreken. Heeft men jou nog nooit gezegd dat je nauw denkend, stug en sterk veroordelend bent? Hoe komt dat? Wel, omdat jij een autoriteit in het middelpunt van je leven hebt geplaatst die zij niet hebben. Mensen die God niet achten, geloven dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening, zijn eigen wil, zijn eigen gevoelens, zijn eigen gedachten, … net als Farao.

Wanneer jij God in het middelpunt plaatst en jezelf voedt met Zijn Woord, dan zal je jezelf in een minderheid vinden. Je zal omgang hebben met een kleine groep van mensen die ook zo denken en handelen. Die zich bezighouden met samenkomsten, bijbelstudies, lofzangen, … met dingen die voor de wereld maar weinig aantrekkelijk zijn. Want wat valt er te rapen voor de ‘ik’? Inderdaad, niets. Het gaat immers om God. Maar geen nood, de ‘ik’ mensen hebben ook hun kerken. In deze kerken staat God niet in het middelpunt, maar ‘ik’. Het is niet God die er wordt aanbeden, maar ‘ik’.

Conclusie

Heb jij het soort geloof dat verlangt naar de redelijke en onvervalste melk? Jezus vroeg de Vader “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid” Johannes 17:17. De Psalmist zei “Uw woord is geheel gelouterd, uw knecht heeft het lief” Psalmen 119:140. Ben jij bereid om God op deze wijze te dienen? Om God in het middelpunt te plaatsen?

1 Tessalonissenzen 2:13-16!

Vorige