Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Moet een christen bezorgd zijn over naaktheid?

In de tijd van het jaar dat de zon weer feller begint te schijnen, zien we dat mensen overschakelen van winter naar zomerkledij. Daar waar alles nog dik en warm was tijdens de winter, is het nu plots veel minder wat mensen aandoen. Hoe moeten we hiermee omgaan als christenen? Moeten we bezorgd zijn om hoeveel ons lichaam bedekt is of niet?

God was bezorgd om de schaamte van Adam en Eva

Nadat Adam en Eva hadden gezondigd door van de boom der kennis van goed en kwaad te eten, kwamen zij tot de ontdekking dat zij naakt waren. “Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten” Genesis 2:7. God had hen naakt geschapen en voordat zij gezondigd hadden, was er bij hun geen schaamte te vinden over hun naaktheid. Maar toen de zonden hun ogen openden, zagen zij dat ze naakt waren en maakten zij zich schorten door vijgenbladeren aan elkaar te binden. Het woord schort verwijst naar een lendeschort of krijgsgordel of anders gezegd bedekten zij hun lichaam ter hoogte van hun heupen/schaamstreek. We kunnen het vergelijken met wat vandaag de dag een short zou bedekken.

Maar toen Adam en Eva het geluid van God in de hof hoorden, verborgen zij zich voor Hem (Genesis 3:8). Toen God hen riep antwoordde Adam “Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij” Genesis 3:9. Ondanks het feit dat Adam zich een schort had gemaakt, was hij nog steeds bevreesd over zijn naaktheid. Hij verborg zich voor God uit schaamte. Nadat God hen duidelijk maakte welke grote gevolgen hun overtredingen zouden kennen, maakte Hij voor hen klederen van vellen en bekleedde hen daarmee (Genesis 3:21). Deze klederen die God voor hen maakte zijn lange gewaden die hun lichamen bedekten van de schouders tot aan de knieën. Je mag het vergelijken met de priestergewaden in Exodus 28:39-43.

Deze geïnspireerde woorden leren ons dat het voor God uitmaakt hoe wij ons kleden. Slechts een schort dragen zoals Adam en Eva eerst deden was geen toereikende bedekking van hun lichamen. Het leven in een zondige wereld vereist dat mensen zich schamen om hun naakte lichamen.

Het lichaam heeft een aantrekkingskracht op mensen

Gods Woord laat ons zien dat ons lichaam een aantrekkingskracht heeft op andere mensen. Zo leert Spreuken 5:19 ons dat een man vreugdedronken kan worden van de borsten van zijn vrouw (Spreuken 5:19). Maar deze woorden worden gesproken in een hoofdstuk waarin wordt gewaarschuwd voor de vreemde vrouw. M.a.w. een man mag niet afdwalen naar een vrouw die niet de zijne is. Evenmin is het lichaam van zijn vrouw alleen voor hem en niet voor vreemden (Spreuken 5:1-23). Een man en zijn vrouw mogen van elkaars lichaam genieten (Hooglied 7:6-12). Het is vanzelfsprekend dat zij dan naakt zijn. Maar buiten die intieme relatie is het verkeerd om naaktheid publiekelijk aan anderen te laten zien. Als je respect hebt voor jezelf en voor anderen dan zal je je gepast kleden zodat je anderen niet tot zonde aanzet.

Naaktheid zet aan tot sexuele onreinheid

Toen Noach teveel wijn had gedronken, ontblootte hij zich in zijn tent (Genesis 9:20). Toen zijn zoon Cham de tent binnenging, zag hij zijn vaders naaktheid en ging het buiten aan zijn broers vertellen. Noachs’ dronkenschap buiten beschouwing gelaten, was het verkeerd van Cham zijn vaders naaktheid niet te bedekken. Hij leek er eerder door gefascineerd. Hij probeert zelf zijn broers te overhalen om ook te gaan kijken. Maar zij reageerden anders. “Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die op hun beider schouders, liepen achterwaarts en bedekten huns vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij huns vaders naaktheid niet zagen” Genesis 9:23.

Sem en Jafet erkenden dat het verkeerd was om hun vaders naaktheid te willen zien. Om te voorkomen dat zij zich schuldig zouden maken aan het zien van hun vaders naaktheid, liepen zij achterwaarts naar hem toe en bedekten hun vaders naaktheid. Hoe gaan wij om met naaktheid in onze gezinnen?

Een christen zal zijn naaktheid bedekken

Hoewel het Nieuwe Testament ons geen specifieke voorbeelden geeft over welke kledij gepast en welke kledij ongepast is, worden we wel geleerd welke principes we behoren te hanteren. Naaktheid op zich genomen is niet verkeerd. Maar naaktheid die door vreemde ogen worden aanschouwd voor dewelke de naaktheid niet bestemd is, is wel verkeerd.

Sprekend over de klederdracht van een vrouw zegt Paulus “Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar (zo immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen) door goede werken” 1 Timoteus 2:9-10. Paulus leert dat een vrouw zich mag sieren met waardige klederdracht. Waardig verwijst naar datgene wat netjes en eerbaar is. Een vrouw moet zich sieren met zedige klederdracht. Zedig verwijst naar eergevoel of schaamte, bescheidenheid, verlegenheid of eerbied voor anderen. Een vrouw moet zich sieren met ingetogen klederdracht. Ingetogen verwijst naar zelfbeheersing of bezonnenheid.

We moeten ons dus de vraag durven stellen als het eerbaar is om minder naaktheid te bedekken dan wat God bij Adam en Eva bedekte? Misschien hebben we er nooit bij stilgestaan dat naaktheid of gedeeltelijke naaktheid verkeerd kan zijn. Misschien hebben we altijd aangenomen dat het moest kunnen omdat iedereen het doet.

De zomer en naaktheid

In de zomer dragen de meeste mensen weinig kledij. De warmte doet ons verfrissing opzoeken. Dit zoeken we enerzijds door ons licht te kleden of door plaatsen van verfrissing op te zoeken. Onze maatschappij legt heel veel nadruk op sex in onze kledij. Veel bloesjes zijn diep uitgesneden waardoor de naaktheid van een vrouw haar borsten voor iedereen zichtbaar is. Sommige bloesjes zijn zo spannend dat iedereen de contouren van het bovenlichaam goed kan waarnemen. Veel broeken zijn zo spannend dat de lijnen van het lichaam weinig verhullend zijn. Sommige rokken zijn zo kort met als opzet om sexy te zijn. Op de stranden en in de zwembaden lopen volwassen mensen, tieners en iedereen rond alsof er geen probleem is met hun gebrek aan klederdracht. Mensen kennen geen schaamte meer!

Had God misschien gezegd dat Adam en Eva klederen moesten dragen, behalve wanneer ze zouden gaan zwemmen? Of behalve als het zomer is? Mensen zijn het principe van Exodus 20:26 vergeten. Ze doen geen moeite meer om hun schaamte te bedekken, te verbergen.

Toen wij christen werden

Toen wij christen werden, heeft God ons vergeven van alle keren dat wij onbedachtzaam zijn omgesprongen met naaktheid. We zijn een verbond met God aangegaan om ons lichaam nu te gebruiken om God te dienen. Ons lichaam dient niet voor hoererij, noch voor anderen te verleiden tot hoererij. Jezus zei “Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde” Matteus 5:28-29. Paulus zei “Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam” 1 Korintiërs 6:18-20.

Het is niet aan ons om te beslissen hoe we met naaktheid omgaan. God bepaalt wat kan en niet kan!

Sluit een verbond met uw ogen

Hoe onzedig mensen ook gekleed zijn, je bent nog steeds verantwoordelijk voor de begeerten die je toelaat in je hart. Al probeer je nog zoveel mogelijk onzedige plaatsen te vermijden, je zal er toch mee geconfronteerd worden. En dan is het belangrijk dat je jezelf leert beheersen om niet toe te geven aan de verleidingen!

Job zei “Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien? Want wat is het deel, door God van omhoog beschikt, het erfdeel, door de Almachtige uit den hoge bepaald? Is het niet ondergang voor de verkeerde en ongeluk voor de bedrijvers van ongerechtigheid? Slaat Hij niet mijn wegen gade en telt Hij niet al mijn schreden?” Job 31:1-4.

Wanneer wij worden geconfronteerd met de naaktheid van onze ouders, van onze familieleden, van broeders en zusters, van kennissen, van vreemden, … wat moeten wij dan doen? Inderdaad, we moeten onze ogen afwenden.

Conclusie

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde” Openbaring 16:15. Wanneer jij geen schaamte kent voor je lichamelijke naaktheid, pas dan op dat je geestelijk niet naakt zal worden bevonden bij Jezus’ komst! Als je Jezus liefhebt, zorg dan dat je kleerkast je niet naar de hel zal doen gaan!

Vorige