Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Kom laten we Jezus' geboorte vieren

Kerstmis (veelal zo aangeduid door katholieken), kerst(feest) (veelal zo aangeduid door protestanten) of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar. Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem. (bron wikipedia).

Op 25 december komen christenen samen om in de kerk een speciale samenkomst te houden ter ere van de geboorte van Christus, welke zij beschouwen als een heilige dag. Vandaar ook het woord kerstmis, waar we ‘kerst’ en ‘mis’ in terugvinden. Kerst komt van het woord ‘Christus’ (vgl kerstenen en christelijk maken - Christmas). Het is vaak één van de drukst bezochte kerkdiensten van het jaar waar mensen komen kijken en luisteren naar allerhande speciale voorstellingen.

Wat zegt Gods Woord over Jezus’ geboorte?

a) De herders volgden het teken van de engel (Lukas 2:6-20).
Maria baarde Jezus te Betlehem en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe omdat er geen plaats was in de herberg (7)
Merk op dat er nergens wordt gezegd waar de kribbe stond ! (Kribbe: voederbak – vgl Lukas 13:15)
Er waren herders in die streek aan wie een engel verscheen met de boodschap ‘
u is heden de Heiland geboren’ (8-11)
Het teken van die woorden was dat zij het kind in doeken zouden gewikkeld vinden, liggende in een kribbe (12)
Zij gingen kijken en vonden Maria, het kind en Jozef (16)

b) Er waren geen 3 wijzen, noch kwamen zij bij een stal (Matteus 2:1-12).
Toen Jezus geboren was kwamen de WIJZEN uit het oosten te Jeruzalem en vroegen naar de koning der Joden (1-2)
Na Herodes te hebben gehoord volgden zij de ster naar de plaats waar het kind was (9)
Zij gingen het HUIS binnen en zagen het kind en zijn moeder en gaven hun kostbaarheden en geschenken (11)

De Schrift leert nergens op welke dag Jezus is geboren, er is geen enkel vers dat ons leert dat we de geboorte van Jezus moeten herdenken op 25 december. De verhalen die men erover vertelt zijn niet dezelfde zoals de bijbel ze leert.

Als de feiten van wat men ons jaren heeft wijsgemaakt niet kloppen, wat klopt er dan nog meer niet?

Waar komt kerstmis dan vandaan?

a) Jezus’ dood werd herdacht, niet Zijn geboorte (Lukas 22:19-20; 1 Korintiërs 11:2,23-26; Handelingen 20:7).

b) De eerste christenen vierden geen kerstmis
Nergens in de bijbel lezen we dat christenen kerstmis vierden.
Vanaf het ontstaan van de gemeente kregen christenen de opdracht om vast te houden aan de overleveringen van de apostelen (Handelingen 2:42). Tot de christenen die zich weer wilden onderwerpen aan de Joodse heilige dagen zegt Paulus “
Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb” Galaten 4:10-11 (tevergeefs: zonder succes – vgl Galaten 5:7). Het houden van de Joodse feestdagen als heilige dagen was verkeerd voor de christenen omdat de apostelen dit nergens niet hadden geboden.

Indien het voor hen verkeerd was om Joodse feestdagen te gaan vieren als onderdeel van nieuwtestamentische aanbidding, waar halen wij dan het recht vandaan om feestdagen zoals kerstmis te gaan uitvinden die de apostelen nergens hebben geboden? (1 Korintiërs 4:6)

Zij die beweren dat Jezus op 25 december is geboren en zeggen dat we deze dag moeten vieren zijn leugenaars ! (Spreuken 30:5-6)

c) Er zijn verschillende niet-bijbelse verhalen/gedachten waar kerstmis zijn oorsprong zou hebben gevonden:

- Het vieren van 25 december zou teruggaan naar het oudtestamentische personage ‘Nimrod’, de kleinzoon van Noach en stichter van Babylonië (vgl Genesis 10:8-10). Na zijn dood beweerde zijn moeder dat er in één nacht uit een dode boomstronk een volwassen groene boom was gesproten. Dit werd door haar gezien als een symbool dat Nimrod geestelijk leefde. Eens per jaar zou hij op 25 december terugkomen om cadeautjes onder de boom te leggen. Het is dan dat ze hem zijn beginnen te aanbidden. Naarmate dat het heidendom meer afgoden ging aanbidden, is men op deze dag de zonnegod gaan aanbidden.

- Het is de afvallige kerk van Rome die in de vierde eeuw besloten heeft om het heidense feest van 25 december te verkerstenen. De gelijkenis werd gemaakt tussen de zonnegod en Jezus die het Licht van de wereld is.

Wat heeft de kerstboom, de lichtjes, de cadeautjes, de feestjes, de kaartjes, de kerstman, … met de geboorte van Jezus te maken?

* de kerstboom, lichtjes, … (Jeremia 10:1-5).
* de kerstman

De kerstman vind zijn oorsprong in het Sinterklaasfeest. Nicolaas was een bisschop van de stad Myra te Lycië die leefde tegen het einde van de 3de en het begin van de 4de eeuw. Hij werd na zijn dood heilig verklaard omdat hij weldeed aan arme mensen. Nederlands kolonisten hebben dit feest naar Amerika gebracht die het hebben aangepast tot de kerstman. Vanuit Amerika is dit gebruik nog niet zo lang geleden terug overgewaaid naar Europa
(bron wikipedia).

Merk op dat in beide feesten (kerstmis en sinterklaas) kinderen worden voorgelogen door volwassen mensen dat deze mannen werkelijk bestaan. Iemand zei me onlangs hoe ontgoocheld haar kinderen waren toen ze hen had verteld dat sinterklaas niet bestond. Het kind vroeg daarom gelijk ‘bestaat de tandenfee dan ook niet?’. Het is niet moeilijk om te begrijpen hoe deze leugens ‘het geloof in’ en ‘het bestaan van’ God in twijfel trekken. Vergeet niet dat leugenaars deel zullen hebben aan de poel die brandt van vuur en zwavel (Openbaring 21:8).

Kerstmis gaat helemaal niet om de geboorte van Jezus maar om de vleselijke mens.
Denk eens aan jouw verjaardag waarbij iedereen aan iedereen cadeautjes geeft behalve aan jou. De mensen trekken zich een heel jaar lang niets van Jezus aan, maar beweren wel zijn geboorte te vieren op 25 december ??? (Vgl Romeinen 12:1-2). Wat geef jij aan Christus?

Conclusie

"Zo zegt de Here: Gewent u niet aan de weg der volken"Jeremia 10:2.
Vgl Openbaring 18:2-5; Markus 7:1-13.


Vorige