Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Het wetboek was kwijtgeraakt

Koning Josia (vgl 2 Koningen 22, 2 Kronieken 34:1)

Werd op zijn 8ste koning en deed wat recht was in de ogen van de Here (2 Kronieken 34:1).
Week niet af naar rechts of links (2 Kronieken 34:2)
Hoe vaak maken wij compromissen?Het vergt sterkte en moed om niet af te wijken (Jozua 1:7)
Begon in zijn 8ste regeringsjaar de Here te zoeken (2 Kronieken 34:3)
Hij had het hele rijk aan zijn voeten en niemand om hem tegen te houden in wat hij zou doen.
Wat voor een voorbeeld was jij op je 16de?
In zijn 12de regeringsjaar begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van afgoderij (2 Kronieken 34:3b-7)
Afgoderij is gelijk onkruid, wanneer niet bijgehouden blijft het terugkomen.
In zijn 18de regeringsjaar gaf hij de opdracht om het huis van de Here te herstellen. Tijdens deze herstellingen werd het wetboek gevonden dat was kwijtgeraakt (2 Kronieken 34:8,14)

Mozes had de woorden van God neergeschreven
Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des Heren en al de verordeningen mee, en het gehele volk antwoordde eenstemmig: Al de woorden, die de Here gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes schreef al de woorden des Heren op” Exodus 34:3-4a.
- Ouders kregen de opdracht hun kinderen deze woorden in te prenten en daarover te spreken (Deuteronomium 6:4-9)
- De wet moest om de 7 jaar worden voorgelezen aan heel het volk (Deuteronomium 31:9-13), dat was opdat zij die het hoorden de Here zouden leren vrezen.
- Jozua handelde naar hetgeen geschreven stond in het wetboek en maakte er een kopie van (Jozua 8:30-32)

Koning Josia scheurt zijn kleren bij het horen van de wet en God zag het (2 Koningen 22:11)
God wist dat Josia Zijn Woord had gelezen, dat zijn hart week was geworden, dat hij zijn klederen had gescheurd, en dat hij had geweend (2 Koningen 22:19)
God bespaart hem van het onheil (2 Koningen 22:20)

Josia riep het volk bijeen en sloot een verbond voor Gods aangezicht ( 2 Koningen 23:1-3)

Na Josia’s dood werd (2 Kronieken 35:24-26) werd eerst Joachaz zijn zoon voor 3 maanden koning, daarna maakte de koning van Egypte Jojakim tot koning en omdat hij deed wat kwaad was in de ogen van de Here en voerde de koning van Babel hem in ballingschap (2 Kronieken 36:1-10)

Wat leren we hieruit?

God heeft een welgevallen in mensen die hun hart erop zetten om Zijn Woord te onderzoeken en volbrengen en om anderen hierover te onderwijzen (vgl Ezra 7:10)

- Gebrek aan kennis brengt onaanvaardbare aanbidding voort (Hosea 4:6)
- Paulus beval Timoteus om het Woord van God te blijven verkondigen (2 Timoteus 4:1-4)

De bijbel moet worden teruggevonden in onze gezinnen, in onze gemeenten, in onze verlangens opdat ons leven een leven mag zijn dat Gode welgevallig is en opdat God ons in vrede kan laten heengaan en besparen van Zijn toorn. Josia zocht de Here toen hij een jonge knaap was. Toen hij Gods Woord vond liet hij het toe dat dit hem zou veranderen. Dit leidde ertoe dat hij anderen ten goede kon beïnvloeden.

Gods Woord zal altijd blijven bestaan, ook al vervallen naties in zonde. Zij die hun hart erop zetten de Here zoeken, zullen Hem vinden (Matteus 6:33-34).

1 Petrus 1:22-24.

Vorige