Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Enkele dingen die moeten

Moeten: verplicht, noodzakelijk geacht worden, onvermijdelijk zijn.

De Zoon des mensen moet worden verhoogd

Israel werd ongeduldig op de weg die de Here hen deed gaan en ze gaven zich over aan gemor (Numeri 21:4-5). “Toen zond de Here vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israel stierven” Numeri 21:6. Het volk komt tot het besef dat ze door hun houding hebben gezondigd tegen de Here. Ze vragen Mozes om de Here te vragen de slangen weg te doen. De Here geeft Mozes de opdracht om een koperen slang te maken (Numeri 21:7-8). “Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven” Numeri 21:9. De slang bracht leven aan hen die hun blik erop richtten.

Hierover zegt Jezus: “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,  opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe” Johannes 3:14-15.

Het is verplicht/noodzakelijk/onvermijdelijk dat de Zoon des mensen moet worden verhoogd.
Hierdoor begrijpen wij dat Jezus eeuwig leven geeft en dat Hij niets uit Zichzelf deed, maar enkel deed wat de Vader Hem gebood (Johannes 8:28). Hierdoor zien wij ook dat Jezus door de Vader is gezonden, dat de Vader Hem nabij is en Hem niet alleen heeft gelaten omdat Jezus altijd deed wat Hem behaagde (Johannes 8:29). Wanneer Jezus van de aarde zou verhoogd worden, zou Hij allen tot Zich trekken (Johannes 12:32). Jezus brengt leven aan hen die zich naar Hem keren.

Er is geen andere naam waardoor wij moeten behouden worden

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden”Handelingen 4:12.

Het is verplicht/noodzakelijk/onvermijdelijk dat behoudenis enkel mogelijk is door Jezus, een andere naam kan geen behoudenis brengen.

Christus is in de wereld gekomen om zondaren te behouden (1 Timoteus 1:15). Jezus zei “Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij” Johannes 14:6. Het maakt niet uit hoeveel sympathie wij hebben voor godsdiensten die Jezus verwerpen, of voor godsdiensten die een andere Jezus verkondigen (Galaten 1:6-9). Er is geen andere naam waardoor wij moeten behouden worden. “… God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,  die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd” 1 Timoteus 2:3-6. “en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden” Hebreeën 5:9.

Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat

maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat  en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” Hebreeën 11:6.

Het is verplicht/noodzakelijk/onvermijdelijk om te geloven dat Hij bestaat om Hem welgevallig te zijn.

God heeft de macht en het verlangen om de mens zoveel meer te geven dan dat de mens Hem kan geven. Wanneer de mens ongelovig is, zal hij niet doen wat God vraagt. We moeten erkennen dat we onder het toeziend oog van God leven. God moet aanbeden worden in geest en in waarheid (Johannes 4:24). Geloof zal de mens zichzelf doen overgeven aan die dingen die Gode welgevallig zijn. “De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er een verstandig is, een, die God zoekt” Psalm 14:2. De vrijmoedigheid van het geloof heeft een ruime vergelding te wachten (Hebreeën 10:35).

Gij moet wederom geboren worden

Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden” Johannes 3:7.

Het is verplicht/noodzakelijk/onvermijdelijk om opnieuw geboren te worden.
Anders kan hij het Koninkrijk Gods niet zien (Johannes 3:3). Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan (Johannes 3:5).
Tenzij: ‘indien het niet gebeurt’.
Geboren: ‘begin, verwekt worden’.
Wederom: ‘opnieuw geboren worden, maar dan uit water en geest’.
Kan niet: ‘onmogelijk’.

Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus komen

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” 2 Korintiërs 5:10.

Het is verplicht/noodzakelijk/onvermijdelijk dat we allen voor de rechterstoel van Christus komen om verantwoording te geven naar dat we gedaan hebben.

Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God” Romeinen 14:12. God zal het verborgene aan het licht brengen en de raadslagen (besluiten) van de harten openbaar maken. Dan zal elk zijn lof geworden van God. Dit is een ontnuchterende gedachte (1 Korintiërs 4:5-6).

Conclusie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat is verplicht/noodzakelijk/onvermijdelijk te doen om behouden te worden?

Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen; en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was” Handelingen 16:30-34.

Moeten is een woord dat een negatieve bijklank kent, maar sla voor uzelf eens een concordantie open en onderzoek voor  uzelf de dingen die moeten.

Vorige