Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Abortus: het doden van een ongeboren kind is moord

Het Ierse abortusverbod schendt rechten van vrouw. Het Europees Hof heeft Ierland veroordeeld tot een schadevergoeding omdat een zwangere kankerpatiënte geen abortus mocht plegen. (bron: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland?mode=atom).

Het woord 'abortus' betekent in de medische terminologie alleen voortijdige geboorte of miskraam. Een miskraam wordt door medici dan ook wel aangeduid als een 'spontane abortus'. De volledige term abortus provocatus komt uit het Latijn: aboriri = vergaan of verloren gaan en provocare = oproepen. Het verhinderen van de innesteling van een bevruchte eicel door het innemen van de morning-afterpil wordt door sommigen ook beschouwd als een vorm van abortus provocatus (Bron wikipedia).

Sommigen gaan zeer ver om via wetten van een land het wel of niet toelaten van abortus te regelen. We moeten goed beseffen dat het hebben van een wet tegen abortus,  het probleem niet zal tegenhouden. Mensen moeten worden geleerd wat God zegt over abortus en hun harten moeten worden veranderd. Verder is het ook belangrijk om te begrijpen dat ook al maakt een land het legaal om te aborteren, het nog steeds verkeerd is om te doen. Abortus is en blijft moord.

Het menselijk leven in de schoot van de moeder.

In het begin schiep God 3 soorten van leven:
- groen gewas en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt welke zaden bevatten (Genesis 1:11-12)
- levende wezens (dieren) naar hun aard (Genesis 1:20-25)
- de mens naar Zijn beeld en gelijkenis (Genesis 1:26-30)
Onder welke van deze 3 soorten valt een ongeboren kind? Onder de planten? Onder de dieren? Onder de mens? Natuurlijk onder de mens. Het leven in de schoot van de moeder is van een mens!

Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen” 1 Korintiërs 15:39. “Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt …” Handelingen 17:26.

Beweging is een teken van leven
En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkander …” Genesis 25:21-22 (stieten: duwen). Gods Woord noemt het leven in de buik van de moeder ‘kinderen’. En zij bewogen. “En toen Elisabet de groet van Maria hoorde, geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot …” Lukas 1:41. Waren het dierlijke oerwezens in de buik? Nee, het waren kinderen!

Groei is een teken van leven
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt” Prediker 11:5. Vanaf het moment van bevruchting is er groei. Op de site ‘www.babybytes.nl’ kan je terugvinden hoe je kind vanaf de bevruchting week na week groeit. Groei is een teken van leven! Levende dingen groeien, het is een indicatie dat er leven is! Ik mag misschien niet begrijpen hoe de groei verloopt vanaf de zygote (bevruchte eicel) tot de geboorte, maar één ding weet ik zeker, er is groei en daardoor een bewijs van leven (Psalm 139:13-16 – waar was het vormeloos begin van Davids bestaan?).

De mens bestaat uit een lichaam en uit een geest.
toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen” Genesis 2:7. Een lichaam zonder geest is dood net zoals een geloof zonder werken dood is (Jakobus 2:26). Jezus’ geest ging terug naar de Vader (Lukas 23:46, vgl Prediker 12:7). “Geen mens heeft macht over de wind om hem tegen te houden; en niemand heeft macht over de dag des doods en er is geen verlof tijdens de strijd; evenmin zal de goddeloosheid haar bedrijvers vrijlaten” Predikers 8:8 . Petrus zei dat hij zijn aardse tent zou afleggen (2 Petrus 1:13-14). Zeg mij, waar is het begin geweest van zijn aardse tent? Was het bij de geboorte? Of bij de bevruchting? Paulus zei “ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil” Filippenzen 1:23. Waar is Paulus’ leven in het vlees begonnen? (Vgl Job 10:18-19).

Het leven in de buik van de moeder beweegt, groeit en heeft een geest, het is een mens!


Het doden van onschuldig bloed

Voordat kinderen worden geboren hebben ze goed noch kwaad gedaan (Romeinen 9:11). In Psalm 106:37-38 wordt gezegd dat de Israelieten onschuldig bloed vergoten toen zijn hun kinderen aan afgoden offerden. God voorzag in de wet van Mozes de volgende geboden: “De onschuldige en de rechtvaardige moogt gij niet doden, want Ik verklaar de schuldige niet rechtvaardig” Exodus 23:7. En “vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te vergieten” Deuteronomium 27:25. In het Nieuwe Testament is liefde voor God en onze medemens het hoogste gebod (Matteus 22:37-39). Dit sluit uit dat we onze naaste gaan doden. “Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten” Mattheus 7:12. Zie Romeinen 13:8-10.

Ja maar,  wat als …

Veel landen die abortus toelaten, doen het om het leven van de vrouw te redden, om de fysieke gezondheid, om de geestelijke gezondheid, bij verkrachting of incest, bij schade aan de foetus, om economische of sociale redenen, … .

1) Ja maar, wat als het welzijn van de moeder in gevaar komt?
Hoe kunnen wij weten dat het doden van het kind haar welzijn ten goede komt? Kan de mens in de toekomst kijken? Hoe vaak zeggen dokters niet dat ze iets weten en dat het achteraf verkeerd blijkt te zijn? Ik kan uit mijn eigen leven verschillende voorbeelden geven van wat dokters dachten te weten terwijl ze mis waren.

bvb mijn broertje is op jonge leeftijd onder het grasmachine gekomen en de dokters zeiden dat ze zijn voet moesten afzetten. Omdat mijn ouders dat niet wilden zijn ze op eigen verantwoordelijkheid naar een ander ziekenhuis gegaan waar ze het voetje hebben kunnen reconstrueren en redden!

Wat als haar man, of haar reeds geboren kinderen haar welzijn in gevaar brengen, zullen we die ook doden?

2) Ja maar, wat als het kind misvormd is?
Wie bepaalt de standaard wanneer een kind misvormd genoeg is om te aborteren? (vgl ontbrekende of misvormde ledematen, , …). 1 Samuel 16:7 leert ons dat Here niet kijkt naar het voorkomen, maar naar het hart. Maar als het goed zou zijn om misvormde babies te aborteren, zullen we dan ook alle ouderen en langdurig zieken doden? Wie zijn wij om te zeggen dat het leven niet betekenisvol is wanneer er bvb een geestelijke achterstand wordt vastgesteld? Zullen we dan ook alle mensen doden die na hun geboorte getroffen worden door een geestelijke ziekte? Of allen die een ongeval krijgen en daardoor hersenschade hebben opgelopen? Er zijn mensen te vinden die genoeg liefde kunnen opbrengen om voor misvormde mensen te zorgen.

Laten we niet vergeten dat de Nazi’s nog niet zolang geleden massa’s mensen hebben vermoord omdat zij anders waren! Nazi’s vonden ook dat  de mensen die zij vermoorden minderwaardig waren! De tijden zijn vandaag de dag blijkbaar nog niet veranderd.

3) Ja maar, wat als de moeder het slachtoffer is van verkrachting/incest?
Hoe kan het doden van een onschuldig kind haar probleem oplossen? We moeten hier niet licht mee omgaan, het is vreselijk wanneer iemand wordt verkracht, maar waarom zouden we haar onschuld veranderen in schuld? Waarom moet het ongeboren kind gestraft worden voor de schuld van de verkrachter? Zo een kind kan altijd opgegeven worden voor adoptie wanneer het niet gewenst is. Wij moeten goed doen aan hen die ons slecht behandelen (Romeinen 12:17-21) .

Er zullen altijd redenen naar voor worden gebracht om zonde goed te praten, maar moord is en blijft moord!

Wat men je niet vertelt over abortus:

1. Negatieve emoties als stress, somberheid, schuld, spijt, verdriet, depressiviteit, gevoelens van verlies, angst voor afwijzing, twijfel, boosheid, schaamte, geïrriteerdheid, hopeloosheid en afname van zelfwaardering
2. ernstige psychiatrische problemen, klinische depressie en angst
3. relationele en sexuele problemen
4. lichamelijke klachten, slaap en concentratieproblemen, toegenomen alcoholgebruik en gebrek aan energie.
5. fantaseren over de foetus, fobische reactie op kinderen en zwangeren.
http://www.crz.be/down/rng_psychosocialegevolgenabortus.pdf (formulier is inmiddels verwijderd)

Google maar eens op abortus en kijk maar eens wat abortus werkelijk is:
- het wegzuigen van de vrucht
- wanneer het kind te groot is wordt het eerst kapotgeknipt en dan alsnog weggezogen
- hormonenkuren om de bevalling eerder op te wekken, waarna het kind geboren wordt en zal sterven.

Bekijk de volgende link maar eens om te zien waar het over gaat en denk dan nog maar eens na over het aanvaarden van abortus. Let wel op: deze beelden zijn gruwelijk en niet voor iedereen geschikt!
http://www.google.be/images?um=1&hl=nl&rls=com.microsoft%3Anl-be%3AIE-SearchBox&biw=1259&bih=571&tbs=isch%3A1&sa=1&q=abortus+foto%27s&aq=1&aqi=g10&aql=&oq=abortus&gs_rfai

Conclusie

Het vergieten van onschuldig bloed is altijd verkeerd. Laten wij de stem zijn voor de ongeboren kinderen en aan de goddeloze mensen leren dat zij geen recht hebben om onschuldig bloed te vergieten. Abortus komt vaak voort uit hoererij. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen die sexuele omgang met elkaar hebben voordat ze gehuwd zijn en helemaal geen kind willen. Of gehuwde koppels die meer liefde hebben voor genot en rijkdom dan voor een mensenleven. God zal hen die deze dingen beoefenen, oordelen! Weet dat er vergeving mogelijk is wanneer wij ons willen bekeren van onze goddeloze wegen! Wij moeten een natuurlijke liefde hebben voor het ongeboren kind (Romeinen 1:28-32: Titus 2:4). Een vrouw mag dan wel baas over haar eigen lichaam zijn, maar zij heeft geen enkel recht om iemand te vermoorden!

Vorige