Gemeente van Christus  Houthalen Oost

De christen en tatoeages

Een tatoeage is een tekening of tekst die met kleurstoffen in iemands huid wordt geprikt. Ook wel bekend als ‘tattoo’ in het Engels. De huid wordt doorprikt door middel van een of meerdere naalden die meer dan 100 keer per seconde op en neer gaan en zo de tekening onder de huid zetten. Ötzi, de ijsmummie uit de Alpen, die zo'n 5350 jaar geleden leefde, had 59 tatoeëringen. Er zijn tatoeages op Egyptische mummies gevonden, die van 2000 voor Christus dateren. Ook de Oekokprinses droeg tatoeages. In de klassieken wordt er gerefereerd aan tatoeages bij de oude Grieken, de Germanen en nog meer volkeren (bron: wikipedia).

Er zijn allerhande redenen waarom mensen zich laten tatoeëren. Als een sieraad voor het lichaam. Om een bepaalde status te verkrijgen, zoals bij bepaalde inheemse stammen of criminele organisaties (MS13). Als herkenningsmiddel, zoals bij zeelui of in de concentratiekampen in WOII. Als bijgeloof om beschermd te worden door hogere machten. Cosmetisch, om brandwonden, littekens of wijnvlekken te verbergen. Als herinnering van een overleden geliefde of een belangrijke gebeurtenis.

In de bijbel vinden we niet veel terug of het aanbrengen van tatoeages. In het Oude Testament kreeg het volk van Israel de volgende richtlijnen mee: “Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.  Gij zult de rand van uw hoofdhaar niet rond afscheren, en gij zult de rand van uw baard niet afsnijden. Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de HERE.  Gij zult uw dochter niet ontwijden door haar aan ontucht over te geven, opdat het land geen ontucht bedrijve en het land niet van schanddaden vol worde.” Leviticus 19:26-29.

De volken rondom Israel bedreven afgoderij. De afgoderij ging gepaard met allerlei gebruiken en rituelen, zoals het eten van bloed, het raadplegen van waarzeggende geesten en toverij.  Deze volken scheerden de randen van hun hoofdhaar en baard rond af in tijden van rouw als teken van hun godsdienst (Jamieson, Fausset and Brown Commentary). Zie ook Deuteronomium 14:1. God waarschuwt Israel om deze gebruiken niet over te nemen, zoals het maken van insnijdingen in hun lichaam voor een dode of het laten prikken van tekens in hun huid.  Toch moeten we voorzichtig zijn om deze tekst te gaan aanhalen als rechtvaardiging dat het verkeerd is om als nieuwtestamentische gelovige een tatoeage te mogen plaatsen. Als deze tekst elke vorm van tatoeage zou verbieden, dan zou deze tekst ook verbieden om de randen van het hoofdhaar en de baard af te scheren. Vergeet niet dat deze woorden aan Israel werden gegeven in relatie tot afgoderij.

In het Nieuwe Testament vinden we geen directe verwijzing naar het aanbrengen van een tatoeage. In Openbaringen 13:16-17 lezen we dat zij die het beest uit de aarde aanbaden een merkteken kregen op de rechterhand of op het voorhoofd. Eerder in het boek van Openbaringen zien we dat God Zijn knechten ook aan het voorhoofd verzegelde (Openbaringen 7:2-3; 9:3-6). Dit is uiteraard geen fysieke tatoeage.

Christenen leven niet naar de regel van het Oude Testament, maar naar de regel van het Nieuwe Testament (Johannes 1:17). Christenen zoeken het antwoord in het leven en de woorden van Jezus en Zijn apostelen en profeten. Er zijn enkele principes die ons kunnen helpen om te beslissen als we als christen een tatoeage kunnen zetten of niet.

Heeft mijn lichaam een tattoo nodig om God te kunnen verheerlijken?

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam” 1 Korintiërs 6: 19-20. Paulus spreekt deze woorden om de christen te waarschuwen dat hij zijn lichaam niet mag gebruiken om te hoereren (ongeoorloofde sexuele relaties). Het lichaam van de christen behoort God toe. Het lichaam is gegeven als middel om God te verheerlijken. Het is dus belangrijk om na te denken over hoe wij ons lichaam gebruiken. Ik moet dan denken aan de mooie, ontzagwekkende gebouwen die de mens heeft gemaakt. Denk maar eens aan de Burj Khalifa toren, of het paleis van Versailles, de piramides, … . Wat zouden we er van vinden als deze worden besmeurd met graffiti? Deze bouwwerken zijn uniek en uitzonderlijk schoon zoals ze zijn. Ze behoeven geen aanvulling. Het lichaam dat God ons mensen heeft gegeven is de crème de la crème. Het is een wonderbaarlijk meesterwerk. We moeten ons de vraag stellen waarom een gelovige daar nog ‘verfraaiingen’ aan zou willen brengen. Die zullen m.i. eerder een afbraak zijn, dan een meerwaarde.

Wat motiveert mij om een tattoo te laten zetten?

 Een kennis van mij heeft een tattoo laten aanbrengen om de zware brandwonden uit zijn jeugd te verbergen. Ik ken een overspelige vrouw die de naam van haar minnaar op haar buik heeft laten tatoeëren. Zo zijn er mensen die de naam van hun overleden vriend, een foto van hun kind of voetbalclub, of een spreuk laten tatoeëren. Een belangrijke vraag die de christen zich moet stellen is waarom hij dat zou willen doen. Als we het om de volgende redenen zouden willen doen, dan is het alleszins verkeerd en zondig.

Ijdelheid. Ijdelheid is een verlangen om belangrijk te zijn, om aantrekkelijk te zijn. Een liefde voor zichzelf hebben. “Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid” Spreuken 31:30a. We moeten beseffen dat ons aardse lichaam slechts van tijdelijke aard is. We mogen er gebruik van maken zolang we op aarde rondwandelen. “Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn. De sterveling; zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer” Psalm 103:14-16. God verwacht dat we ons lichaam verzorgen. Het is dus niet verkeerd om er goed te willen uitzien. Maar een trots hart legt meer nadruk op het lichaam dan wat God verwacht. Zo zegt Petrus “Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.” 1 Petrus 3:3-4. Paulus zegt “Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar (zo immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen) door goede werken” 1 Timoteus 2:9-10. De christen behoort ingetogen te zijn,  sober te zijn (vgl Titus 1:8). Dat betekent dat je de aandacht niet op jezelf wil vestigen door je voorkomen. Het draait niet om jou, het draait om God. De christen is gematigd. Wanneer onze prioriteiten niet bij God liggen, dan zal de aandacht ook verschuiven naar onszelf. Naar hoe we er uitzien. Als wij dus een tattoo laten zetten uit ijdelheid dan is het verkeerd. God heeft een afkeer voor trotse, ijdele mensen (Jakobus 4:6).

Wereldsgezindheid. Willen zijn zoals de wereld. “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” 1 Johannes 2:15-17. De mens is gelijk een kuddedier. We volgen vaak de meerderheid. We willen zijn zoals de ander. Als je dan in een maatschappij leeft waarin mensen bepaalde gebruiken hebben, dan zal je deze willen overnemen om er bij te horen. Wil ik een tattoo zetten om zoals iedereen te zijn? Waarom laten anderen een tattoo plaatsen? Dat kan om allerlei redenen zijn. Laten wij ons motiveren door dezelfde beweegredenen? Is het uit liefde voor het wereldse en hetgeen in de wereld is (vgl 2 Korintiërs 6:14-18)? Dan is dat een verkeerde reden.

Verheerlijken van zonde. Kinderen laten soms een tatoeage plaatsen uit rebellie tegen hun ouders (Efeziërs 6:1). Mannen laten soms een tatoeage van naakte vrouwen of om vrij seksueel verkeer te verheerlijken (1 Tessalonissenzen 4:3-8). Ook zie je dat sommige mensen tatoeages laten aanbrengen van symbolen die direct of indirect voortkomen uit afgoderij (vgl Kolossenzen 3:5). Anderen plaatsen symbolen die kenmerkend zijn voor anarchie, terwijl de christen zich aan zijn overheid behoort te onderwerpen (Romeinen 13:1-7). En zo kunnen we nog eindeloos doorgaan. Het is verkeerd om een tatoeage aan te brengen die zonde verheerlijkt. Zij die dit doen, laten daarmee zien wat er in hun hart zit.

Financiën. Tatoeages zijn niet goedkoop.  De christen behoort een goede rentmeester te zijn van zijn bezittingen. “Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen.” 1 Timoteus 6:17-19. Is geld besteed aan een tattoo, goed besteed? Ook zie je soms dat mensen die het minder breed hebben, hun geld uitgeven aan tatoeages, waardoor er andere primaire financiële uitgaven niet worden gedaan. Het mag duidelijk zijn dat dat verkeerd is. Als je jezelf en je gezin tekort doet omdat je perse een tatoeage wil zetten, dan ben je verkeerd bezig.

Om God te verheerlijken. Er zijn mensen die een kruis of een engel of enig ander geestelijk symbool laten tatoeëren. Sommigen zeggen dit te doen om een geestelijke reden. Omdat ze geloven. Ze doen het voor God. De vraag die we ons hierbij moeten stellen is deze:  ‘zal een tattoo mij dichter bij God brengen?’. Het antwoord is duidelijk: totaal niet. Paulus zegt “O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?” Galaten 3:1. Dit betekent echter niet dat we ons lichaam vol kruisen of andere symbolen moeten tatoeëren. Het geloof zit niet op ons lichaam, maar in onze mond en in ons hart.  Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken.” Romeinen 10;8. Alles wat wij nodig hebben om godsvruchtig in deze wereld te kunnen leven is ons gegeven door de kennis van Jezus (2 Petrus 1:3). Nergens in de het Nieuwe Testament heeft Jezus ons verteld dat wij ons behoren te tatoeëren als onderdeel van een godsvruchtig leven met Hem. Jezus zei “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 8:31-32.

Conclusie

Wat motiveert mij om een tatoeage te laten zetten? Waarom doe ik dit? Heb ik een tatoeage nodig om God te verheerlijken? Dan is het antwoord duidelijk nee. Ik heb geen tatoeage nodig om God te verheerlijken. Doe ik het dan uit ijdelheid? Om de aandacht naar mijn persoon en naar mijn lichaam te trekken? Doe ik het omdat ik wil zijn zoals iedereen? Doe ik het misschien omdat ik zondig gedrag wil verheerlijken? Doe ik het omdat ik opstandig ben? Stel ik de juiste prioriteiten op financieel gebied door een tatoeage te plaatsen? Wil Jezus dat wij godsdienstige tekens aanbrengen aan onze lichamen om Hem te dienen?

Wat zullen mijn broeders en zusters er van denken als ik een tatoeage laat zetten? Als je gelooft dat een tattoo op zich niet zondig is, heb je dan rekening gehouden met het feit dat sommige broeders en zusters er aanstoot aan kunnen nemen, of ongelovigen? Paulus was zelfs bereid om nooit geen vlees meer te eten zodat een broeder of zuster daardoor niet verloren zou gaan. Ben jij bereid om een tattoo te laten uit liefde voor je geloofsgenoten (vgl Romeinen 14; 1 Korintiërs 8:13)? Of ben je onverschillig over wat anderen denken?

Vorige