Gemeente van Christus  Houthalen Oost

De handelingen van de apostelen

 • Les 1 (1:1-25) Gij zult mijn getuigen zijn tot het uiterste der aarde (mp3)
 • Les 2 (2:1-47) Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht (mp3)
 • Les 3 (3:1-26) Het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw tegenwoordigheid (mp3)
 • Les 4 (4:1-31) Here, let op hun dreiging en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken (mp3)
 • Les 5 (4:32-5:16) Waarom hebt gij de satan uw hart laten vervullen om te liegen tegen God? (mp3)
 • Les 6 (5:17-42) Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn (mp3)
 • Les 7 (6:1-7) Er ontstond gemor onder de Grieks sprekende discipelen omdat hun weduwen werden verwaarloosd (mp3)
 • Les 8 (6:8-7:8) Stefanus deed grote wonderen en tekenen onder het volk (mp3)
 • Les 9 (7:9-53) Gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest, gelijk uw vaderen zo ook gij (mp3) (schema 430 jaar)
 • Les 10 (7:54-8:25) Er ontstond een zware vervolging tegen de gemeente en allen werden verstrooid (mp3)
 • Les 11 (8:26-40) Filippus predikte hem Jezus (mp3)
 • Les 12 (9:1-30) Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij (mp3)
 • Les 13 (9:31-43) De gemeente nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest (mp3)
 • Les 14 (10:1-33) Wij zijn dan aanwezig voor Gods aangezicht, om alles te horen wat u door de Here is opgedragen (mp3)
 • Les 15 (10:34-48) Inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is en hij beval hen te dopen (mp3)
 • Les 16 (11:1-30) Zo heeft God dan ook de heidenen de bekering ten leven geschonken (mp3)
 • Les 17 (12:1-25) Herodes sloeg de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen (mp3)
 • Les 18 (13:1-25) Dezen door de Heilige Geest uitgezonden verkondigden het woord Gods (mp3)
 • Les 19 (13:26-52) Jezus rechtvaardigt ook alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van Mozes (mp3)
 • Les 20 (14:1-28) Zij keerden terug om de zielen van de discipelen te versterken (mp3)
 • Les 21 (15:1-34) Sommigen uit de gelovige Farizeeen leerden dat men heidenen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden (mp3)
 • Les 22 (15:35-16:15) Er ontstond verbittering tussen hen zodat zij uiteengingen (mp3)
 • Les 23 (16:16-40) In datzelfde uur van de nacht liet hij zichzelf en de zijnen terstond dopen (mp3)
 • Les 24 (17:1-34) Dezen die de wereld in opschudding gebracht hebben (mp3)
 • Les 25 (18:1-28) Priscilla en Aquila namen Apollos tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit (mp3)
 • Les 26 (19:1-22) Zo wies het woord des Heren krachtig en werd het sterker (mp3)
 • Les 27 (19:23-20:12) Paulus predikte dat goden die met handen zijn gemaakt, geen goden zijn (mp3)
 • Les 28 (20:13-37) Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven zullen binnenkomen (mp3)
 • Les 29 (21:1-40) Dit is de mens die tegen het volk, de wet en Jeruzalem leert en die heidenen in de tempel brengt (mp3)
 • Les 30 (22:1-30) En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van Zijn naam (mp3)
 • Les 31 (23:1-35) Houd moed: want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen (mp3)
 • Les 32 (24:1-27) Ik hoop van God dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn (mp3)
 • Les 33 (25:1-27) Maar Festus wilde de Joden een gunst bewijzen door Paulus uit te leveren (mp3)
 • Les 34 (26:1-32) Gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden (mp3)
 • Les 35 (27:1-44) Kort daarop sloeg een stormwind neer (mp3)
 • Les 36 (28:1-31) Het zij u dan bekend, dat dit heil aan de heidenen gezonden is, die zullen dan ook horen! (mp3)