Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Bijbelversgids

 

 

Een praktische gids voor bijbelverzen over: 

 (klik op de eerste letter van het woord dat je zoekt)


INDEX:    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aanbidding

Van zondaars niet aanvaardbaar:
1 Samuel 15:22; Psalm 51:16-17; 69:18; Spreuken 21:3,13; 28:9; 15:8,29; 1:24-29; Jesaja 1:11-17; 59:1-2; 58:1-9; Jeremia 7:22-26; 6:20; 14:10-12; 11:9-14; Micha 3:4; 6:6-8; Prediker 5:1; Hosea 6:4-9; Matteus 5:24; 9:13; 12:7; Markus 12:33; Ezechiel 8:17-18; Zacharia 7:11-13; 1 Petrus 3:12; Johannes 9:31.

Aanzien des persoons

Johannes 4:9; Lukas 10:25-37; Jacobus 2:1-13; 3:9; Genesis 1:26-27; 5:1-3; 9:6; Handelingen 10:15,28,34-35; Romeinen 2:4-11; 1:16; 10:11-13; Galaten 3:28; 2:11-14; 6:15; Kolossenzen 3:11.

Abortus

Genesis 25:21-22; Job 3:3,16; Hosea 12:3; Luke 1:36,41,44.
Zie ook moord.

Afgoderij

Deuterenomium 4:19; 5:7-9; 17:2-5; 2 Koningen 21:1-6; 23:4-5; 1 Korintiërs 6:9-11; 10:7,14; 2 Korintiërs 6:16-18; Galaten 5:19-21; 1 Johannes 5:21.

Afval


Romeinen 16:17; Galaten 1:6-9; Kolossenzen 1:22-23; 2:7,8; 1 Tessalonissenzen 5:14; 2 Tessalonissenzen 2:8,15; 3:6,14,15; 1 Timoteus 1:3-6; 4:1,6,7; 6:10, 20-21; 2 Timoteus 1:13; 4:1-5; Titus 1:13,14; 2:1; 3:9-11; Hebreën 2:1; 10:23; 13:9; Jacobus 5:19-20; 1 Johannes 2:4-6,19; 2 Johannes 9-11; Matteus 15:9,13.
Een kind van God kan 'sterven':
 
Romeinen 8:12-13; Openbaringen 3:1-5. 
Hij kan worden onterfd: 
Numeri 14:11-12.
Zie ook Jacobus 5:19-20; Galaten 5:4, 6:7-8; 1 Korintiërs 10:12; 9:27; 2 Timoteus 2:17-18; Hebreën 3:12,14, 10:26-30; 1 Johannes 1:7-10; 2 Petrus 3:17; Openbaring 2:4-5; 2 Petrus 2:20-21; Matteus 13:40-42; Ezechiël 18:24.

Avondmaal

Matteus 26:26-28; 1 Korintiërs 11:23-29; 10:16-17; Johannes 6:48-51; Handelingen 2:42; Markus 14:22-25; Lukas 22:14-21.
Op de eerste dag van de week:
Handelingen 20:7.
Opmerking: hetzelfde wordt gezegd om elke eerste dag van de week iets opzij te leggen - 1 Korintiërs 16:1-2 en over de sabbat - Exodus 20:8.

Index


 

 

 

 

 

 

 

Begeerten van het vlees

Zie vlees.

Bekering, voorbeelden van


1. Pinksterdag - Handelingen 2:22 & 36-37.
2. Samaria - Handelingen 8:4-13.
3. Ethiopische eunich - Handelingen 8:26-39.
4. Paulus (Saul) - Handelingen 9:1-20; 22:6-16.
5. Cornelius - Handelingen 10:1-48; 11:1-18.
6. Lydia - Handelingen 16:13-15.
7. Gevangenisbewaarder uit Filippi - Handelingen 16:23-24.
8. Korintiërs - Handelingen 18:8

Belijden

Matteus 10:32-33; Romeinen 10:9-10; Filippenzen 2:9-11; 1 Timoteus 6:12-13; Hebreën 10:23.
Van Jezus:
Matteus 16:15-18; Johannes 1:49; 4:42; 9:35-38; 11:27: 12:42,43; Handelingen 8:36-38; 1 Johannes 4:15.
Van zonden tov mensen:
Matteus 5:23-24; Lukas 17:3-4; 15:18,21; Jacobus 5:16; Genesis 50:17; Spreuken 28:13.

Beloften

Houden van:
Jacobus 5:12,4; Romeinen 1:31-32; Matteus 7:12; Numeri 30:1-2; Spreuken 20:25; Prediker 5:2-6; Genesis 29:18-28; Maleachi 2:13-16; Psalm 37:21.

Beschuldigen

Vals beschuldigen:
Spreuken 17:15; Jesaja 5:20; 1 Petrus 2:12; 3:16; 4:4; 1 Koningen 18:17-18; Matteus 5:10-12; Lukas 6:22-23,26; 3 Johannes 9,10; Lukas 3:14; Johannes 7:24; 2 Timoteus 3:3; 1 Korintiërs 5:11; 6:9-11; 1 Timoteus 6:4; Titus 3:2; 1 Petrus 2:1; Efeziërs 4:31.

Bijbel

Inspiratie:
1 Korintiërs 14:37; 2:10-13; Efeziërs 3:3-5; Johannes 16:13; Matteus 10:19-20; Galaten 1:8-12; 2 Petrus 1:20-21; 1 Tessalonissenzen 2:13; 2 Timoteus 3:16-17; Lukas 10:16
Onfeilbaarheid:
Numeri 22:35,38; 23:5,12,16,19,20; Deuterenomium 18:18-22; Psalm 19:7-9; 33:4; 119:128,142,160; Johannes 17:17; Titus 1:2,3; Openbaring 19:9; 21:5
Verstaan van de bijbel:

Markus 7:14; 2 Timoteus 3:15-17; Handelingen 17:11; Efeziërs 3:3-5; 5:17; 1 Korintiërs 14:33; Jesaja 55:11; Psalm 119:104,105,130; 1 Timoteus 2:4.
Zie ook gezag van de bijbel.

Boek des levens

Exodus 32:32,33; Psalm 69:28; Daniel 12:1; Maleachi 3:16; Lukas 10:20; Filippenzen 4:3; Hebreën 12:23; Openbaring 3:5; 13:8; 17:8; 20:12,15; 21:27.

Broederliefde

Johannes 13:34-35; 15:12-17; Efeziërs 4:2,31-5:2; Filippenzen 2:2-3; 1 Tessalonissenzen 3:12; 4:9,10; 2 Tessalonissenzen 1:3; Hebreën 13:1; 1 Petrus 1:22; 2:17; 3:8-9; 4:8; 1 Johannes 2:7-11; 3:10-18,23; 4:8-5:3.


Index


 

 

 

 

 

 

 

 

Christenen

Die zondigen:
Handelingen 8:22; Matteus 6:12; 21:28-32; 2 Korintiërs 7:10; 1 Johannes 1:8-10; Spreuken 28:13.

Christus

In Christus:
Johannes 15:1-10; Handelingen 4:12; Efeziërs 1:3,7; 2:12-17; Romeinen 6:6,11; 8:1,39; 2 Korintiërs 5:17; 2 Timoteus 2:1,10; Galaten 5:4; 1 Johannes 5:11-,12.

Collecte

1 Korintiërs 16:1-2; 2 Korintiërs 8:1-5; 9:6-7.


Index


 

 

 

 

 

 

 

 


Dag des oordeels

Mattheus 25:31-46; Johannes 12:48; Handelingen 1:9-11; 10:42; 17:30-31; Romeinen 2:4 -11; 14:10-12; 2 Korintiërs 5:10; 1 Tessalonissenzen 4:13-18; 2 Tessalonissenzen 1:5-9; 2 Timoteus 4:1; Hebreën 9:27; 10:26-31; Openbaring 20:11-15; Prediker 12:13-14.

Diakenen


Zie oudsten

Dood

Spreuken 27:1; Job 9:25; 7:6; 8:9; 14:1-2; 30:23; Psalm 102:11; 49:10; 39:5; 89:47,48; 90:9; 2 Samuel 14:14; Prediker 8:8; 6:12; 3:19; Jesaja 38:12; Genesis 47:9; 1 Kronieken 29:15; Jacobus 4:13-14; Lukas 12:16-21.

Doop


1 Korintiërs 12:13; 6:11; Titus 3:5; Kolossenzen 2:12.
Doel:

Handelingen 2:38; Markus 16:15-16; Handelingen 22:16; 1 Petrus 3:20-21; Handelingen 10:48; Johannes 3:5; Lukas 7:30.
Lees 2 Korintiërs 5:17 met Galaten 3:27.
Handeling:
Romeinen 6:3-5; Handelingen 8:36-38; Markus 1:9-10; Johannes 3:23.
Wie komt in aanmerking:
- Zij die onderwezen zijn
Matteus 28:19 (zie ook Jesaja 28:9).
- Zij die geloven
Markus 16:15-16; Handelingen 8:36-37.
- Zij die zich bekeren
Handelingen 2:38.
- Zij die belijden
Handelingen 8:36-38; Matteus 10:32-33.
Kinderen niet
Matteus 18:3; Markus 10:13-15; Ezechiël 18:20; Romeinen 14:12.
Doop in de Heilige Geest
Zie Heilige Geest

Druggebruik

Is illegaal:
Romeinen 13:1-5; 1 Petrus 2:13-14.
Is intoxicatie, dronkenschap:
Romeinen 13:12-14; Galaten 5:19-21; 1 Korintiërs 6:9-11; 5:11.
Is gebrek aan zelfcontrole:
1 Tessalonissenzen 5:6-8; 1 Petrus 1:13-17; 5:8-9; 1 Korintiërs 9:25-27.

Duisternis

Zie licht.

Dwaalleringen

Matteus 7:15-23; 15:14; 2 Korintiërs 11:13-15; 1 Timoteus 4:1-3; Handelingen 20:28-30; 1 Johannes 4:1; 2 Timoteus 4:2-4; Titus 1:9-14; 2 Johannes 9-11; Romeinen 16:17-18; Galaten 1:6-9; 2 Petrus 2.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Echtscheiding


Matteus 19:8-9; 5:31-32; 1 Korintiërs 7:10-11; Lukas 16:18; Romeinen 7:1-3; Markus 6:16-18; Ezra 10:1-3; Deuterenomium 24:1-5; Maleachi 2:14-16; Hebreën 13:4; Genesis 2:18-24.

Eens gered, altijd gered

Zie afval en gehoorzaamheid.

Eeuwige straf

Matteus 25:41-46; 10:28; 13:40-42; Markus 9:43-48; Lukas 16:19-31; Openbaring 14:9-11; 21:8.
Straf is erger dan de dood:
Matteus 18:6; 26:24; Hebreën 10:28-29; 
De onrechtvaardigen worden hiervoor opgewekt:
Johannes 5:28-29; Handelingen 24:14-15; Daniël 12:2.
Is voor de bozen weggelegd tot bij het komende oordeel:
Matteus 10:15; Lukas 11:31-32.

Eredienst

Johannes 4:23-24; Handelingen 20:7; Kolossenzen 3:16-17; Hebreën 10:25; Romeinen 12:1-2.

Erfzonde

Ezechiel 18:20; 2 Korintiërs 5:10; Exodus 32:32-33; Hebreën 2:14,17 en 2 Korintiërs 5:21; Markus 7:20-23; 1 Johannes 3:4; Romeinen 6:16,19; 2:6-10; 14:12; Jacobus 1:14-15; Matteus 7:21-23; Psalm 106:37-38; Jeremia 19:4-5; Matteus 19:14; 18:3.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Feestdag


Galaten 4:10-11; Kolossenzen 2:16.


Index


 

 

 

 

 

 

 

 


Gastvrijheid

Romeinen 12:13; I Petrus 4:9; Matteus 25:34-36,40; Hebreën 13:1-2; Genesis 18:1-8; 19:1-3; I Timoteus 3:2; 5:9-10.

Gebed

Matteus 6:6; Romeinen 8:26; Filippenzen 4:6; Matteus 21:22; 1 Tessalonissenzen 5:16-18; Jacobus 5:16.
God verhoort:
1 Johannes 5:14-15; 3:21-22; Matteus 7:7-11; 18:19; 1 Petrus 5:7; Johannes 14:13,14; vgl 1 Samuel 1:10-28; 7:5-11; 2 Koningen 20:1-7; 2 Kronieken 7:11-14.
Noodzaak van:
Handelingen 2:42; 6:4; Lukas 18:1; Efeziërs 6:18; Kolossenzen 1:3; 4:2,3; I Tessalonissenzen 5:17.
Gehoorzaamheid nodig om te worden verhoord:
I Johannes 3:22; Spreuken 28:9; 15:8,29; Psalm 66:18; Jesaja 1:15-17; 59:1-2.

Geest

Zie Heilige Geest.

Gehoorzaamheid


Matteus 7:21-27; 22:36-39; Handelingen 10:34-35; 2 Tessalonissenzen 1:7-9; Johannes 14:15,23; 1 Petrus 1:22-23; Hebreën 5:8-9; 10:39; 11:8,30; 1 Johannes 2:4; 5:3-3; Romeinen 2:6-10; 6:16-18; Jacobus 1:21-25; 2:14-26; Johannes 14:15,21-24; Galaten 5:6; Lukas 6:46.
Zie ook werken.
Volledige gehoorzaamheid nodig:
Handelingen 3:22-23; Matteus 4:7; 28:20; Jacobus 2:10; Johannes 15:14.
Onmiddelijke gehoorzaamheid:
2 Korintiërs 6:2; Psalm 119:60; Jeremia 8:20; Handelingen 22:16; 1 Koningen 18:21; Jacobus 4:13-14; Lukas 12:15-21; Spreuken 27:1.

Geloof

Jesaja 26:3-4; Hebreën 11:1-3; Romeinen 5:1-2; Jakobus 2:14-17.
Geloof alleen:

Jacobus 2:24,26; Johannes 12:42
Zie ook werken en gehoorzaamheid.
Geloof in God:
Hebreën 10:39; 11:1,4-8,17,30; Romeinen 1:16; 4:19-21; 5:1-2; 10:9-10,13-17; Galaten 5:6; 2 Korintiërs 5:7; Jacobus 2:14-26; Johannes 1:12; 3:15-18; 8:24; 20:30,31; Markus 16:15-16.

Gemeente

Matteus 16:18; Efeziërs 5:23-27; Handelingen 20:28; 1 Timoteus 3:15.
De gemeente is het Lichaam van Christus:
Efeziërs 1:22-23; Kolossenzen 1:18 & 24.
Er is één Lichaam:
Efeziërs 4:4-6; 1 Korintiërs 12:12-13; Kolossenzen 3:15.
Gemeenten van Christus:
Romeinen 16:16.
Bijgevoegd tot de gemeente:
Handelingen 2:47; 2 Johannes 1:9-10.
Godsdienstige verdeeldheid is zondig:
Zie verdeeldheid.

Genade

Efeziërs 2:8-9; Handelingen 15:7-11; 20:24,32; Romeinen 4:4-7; 5:1,2; 2 Korintiërs 9:8; Efeziërs 1:5-11; 1 Timoteus 1:13-16; 2 Timoteus 1:8-10; Titus 2:11-14; 3:3-7; Hebreën 2:9.
Gerechtvaardigd door genade:

Romeinen 3:23-24.
Maar niet door genade alleen:
Titus 2:11; Matteus 7:13-14.
Zie ook gehoorzaamheid.
Van mens tot mens:
Matteus 5:7; 23:23; Lukas 10:25-37; 6:36; 15:20; Romeinen 12:8; 1:31-32; Jacobus 2:13; 3:17-18; Filippenzen 2:1-4.

Gered worden


Horen:
Romeinen 10:17; Matteus 7:24-27.
Geloven:
Hebreën 11:6; Markus 16:15-16.
Niet geloof alleen Jacobus 2:24; Johannes 12:42.
Dopen:
Zie doop
Blijf trouw:
Openbaring 2:10.
Zie ook gehoorzaamheid en bekering.

Gezag van de bijbel

2 Timoteus 3:16; Deuterenomium 18:20, 4:2; Openbaring 22:18-19; Numeri 24:12-13; Lukas 16:15; Spreuken 14:12.
Gezag van de bijbel tov gezag van mensen:
Matteus 15:9,13; Galaten 1:8,9; 2 Johannes 9-11; Kolossenzen 3:17; Jeremia 10:23; Spreuken 14:12; 3:5-6; Openbaring 22:18,19; 1 Timoteus 1:3; 2 Timoteus 1:13.
De volledige openbaring:
 
Galaten 1:8-9; Johannes 16:13; 2 Petrus 1:3.

Goede werken

Zie werken.

God

Met zijn volk:
Exodus 3:12; Jozua 1:5,9; Deuterenomium 31:23; Genesis 31:3; Exodus 4:12,15; Jesaja 43:2.
Zijn alwetendheid:
Spreuken 3:19; Psalm 139:1-4,6-12; 147:4,5; Johannes 16:30; Matteus 10:29-31; 6:8,32; 1 Koningen 8:39; Romeinen 11:33-34; Jesaja 55:8-9.
Zijn almacht:
Matteus 19:26; Genesis 17:1; Markus 14:36; Job 42:2; 26:14; Openbaring 19:6; Jeremia 32:17,20-22.
Zijn eeuwigheid:
Genesis 21:33; Exodus 3:13,14; Deuterenomium 32:40; 33:27; Psalm 90:1-4; 93:2; Jesaja 44:6-8; Habakkuk 1:12; Romeinen 1:20; 1 Timoteus 1:17.
Zijn trouw in Zijn beloften:
1 Korintiërs 10:13; 1:9; 2 Tessalonissenzen 3:3; Deuterenomium 7:9; Jesaja 49:7; 2 Korintiërs 1:18; 1 Johannes 1:9.
Zijn onzichtbaarheid:
Johannes 1:18; 6:46; Numeri 12:8; Jesaja 6:5; Psalm 17:15; Exodus 24:11; 33:17-23; 24:11; Kolossenzen 1:15; 1 Timoteus 6:16; 1 Johannes 4:12,20.
Zijn alomtegenwoordigheid:
Psalm 139:7-12; Jeremia 23:23-24; Handelingen 17:27; 1 Koningen 8:27.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Haten

Van zonde:
Spreuken 15:9; 8:13; 6:16-19; Psalm 97:10; 119:104,128,163; Amos 5:15; Hebreën 1:9; Romeinen 12:9; 1 Korintiërs 13:6; 1 Johannes 2:15-17.

Hart

Een eerlijk hart:
2 Tessalonissenzen 2:10-12; Matteus 13:13-15; Johannes 3:19-21; Handelingen 17:11; Lukas 8:15.

Hebzucht

Matteus 6:19-33; 16:24-27; Romeinen 8:5-8; 12:1-2; 2 Korintiërs 8:5; 10:3-4; Johannes 6:27,63; Lukas 12:15-21; 1 Timoteus 6:6-10; Kolossenzen 3:1-2.

Heilige Geest


1 Korintiërs 2:10-14; 12:12-13; Galaten 5:22-23; Romeinen 5:5; Romeinen 8:26-2.
Deel van de godheid:

Matteus 28:19; 1 Johannes 5:7-8.
Hij:
Johannes 16:13; 14:16-17; Handelingen 8:29.
Heeft ons Gods Woord gegeven:
2 Petrus 1:21.
Het zwaard van de Geest is het Woord:
Efeziërs 6:17.
Doop in de Heilige Geest:
1. Op pinksterdag - om kracht te geven aan de apostelen - Handelingen 1:8: 2:1-4.
2. In het huis van Cornelius om aan te tonen dat heidenen tot gemeente behoren -  Handelingen 11:15-18; 15:7-8.
3. Paulus schreef later dat er nu één doop is - Efeziërs 4:4.
4. De doop in Jezus' Naam is de waterdoop - Handelingen 10:47-48; 2:38. 
Het is bevolen voor iedereen - Matteus 28:19; Markus 16:16.

Hel

Matteus 5:22; 8:12; 10:28; 13:39-43,49-50; 18:8-9; 25:30,41,46; Lukas 12:4,5; 16:19-31; Romeinen 2:1-11; 2 Tessalonissenzen 1:5-9; Openbaring 20:10-15; 21:8.

Hemel


Matteus 5:10-12; 25:46; 2 Korintiërs 4:16-5:8; 1 Tessalonissenzen 4:17; 5:9-10; 1 Petrus 1:3-4; Filippenzen 3:20; Openbaring 21:3-5; 22:3-4; Romeinen 2:5-11; Lukas 16:19-31; 1 Johannes 5:11-12.

Hertrouwen

Matteus 19:3-9; 5:31-32; Markus 10:2-12; Lukas 16:18; Romeinen 7:2-3; 1 Korintiërs 7:10-11; Maleachi 2:14-16; Genesis 2:18-24.

Hoererij

1 Korintiërs 6:9-11,18; 7:2-4,9; Romeinen 7:2,3; Openbaring 21:8; 22:14-15; Exodus 20:14; Hebreën 13:4; Galaten 5:19-21; Efeziërs 5:1-11; 1 Tessalonissenzen 4:3-8; Spreuken 5:1-23; 6:23-7:27; Markus 7:20-23.

Homosexualiteit

1 Korintiërs 6:9-11, 1 Timoteus 1:9-11 (knapenschender: sodomiet, homosexueel); Romeinen 1:26-32; Genesis 19:1-11; 2 Petrus 2:6-8; Leviticus 18:22-23; 20:13,15-16.

Hoop

1 Petrus 1:3-4,13,21; Romeinen 8:24-25; 12:12; 15:13; 5:2-5; Kolossenzen 1:5,27; Handelingen 24:15; Efeziërss 2:12; 4:4; 1 Korintiërs 15:19; 1 Tessalonissenzen 1:3; 2 Tessalonissenzen 2:16; 1 Timoteus 1:1; Titus 1:2; 2:11-14; 3:7; Hebreën 6:18-19; 10:23; 11:1.

Horen

Van het evangelie:
Johannes 6:44-45; 8:31-32; Matteus 13:23; Romeinen 1:16; 10:13-14,17; Markus 16:15-16; Handelingen 8:26,29,35; 9:6; 11:14; 18:8; Lukas 6:46-49; 11:28; 2 Tessalonissenzen 2:14; Openbaring 3:20.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Ijver

Romeinen 12:1-2; Matteus 6:19-33; 16:24-27; 1 Korintiërs 6:19-20; 15:58; 2 Korintiërs 8:5; 5:14-15; Galaten 2:20; Lukas 14:25-33.

Inspiratie


2 Timoteus 3:16; 2 Petrus 1:21; 1 Korintiërs 14:37; 1 Tessalonissenzen 2:13; Galaten 1:8-9; 11-12; Matteus 10:19-20; Lukas 1:68-70.

Invloed

1 Timoteus 4:12; Matteus 5:13-16; 18:6-7; Titus 2:7,8; 1 Petrus 2:11-12; 2 Korintiërs  6:3; 8:20-21; 1 Korintiërs  8:9-13; 10:23-33.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Jaloersheid


1 Petrus 2:1; Romeinen 1:29,32; Matteus 27:18; Titus 3:3; Jacobus 3:14-17; 1 Timoteus 6:4; 1 Korintiërs 13:4; Galaten 5:19-26; Romeinen 13:13.

Jezus

Is Heer over allen:
Matteus 28:18; Filippenzen 3:20-21; Kolossenzen 1:16; Openbaring 17:14; 19:16; Johannes 3:31; Romeinen 9:5; Handelingen 10:36; Romeinen 10:12; Filippenzen 2:9-11; Efeziërs 1:21; Johannes 16:15; 17:10.
Voorbeelden van:

1 Petrus 2:21-24; Matteus 10:24-25; 1 Korintiërs 11:1; Lukas 9:23; 6:40; Filippenzen 2:5; Johannes 13:15; 15:10,12; Efeziërs 5:1-2; 1 Johannes 2:6.
Over Zichzelf:
Matteus 3:17; 16:13-18; 17:5; 26:63-66; Johannes 4:25-26; 8:58; 9:35-37; 20:28-29; Openbaring 1:17; 2:8; 22:13; Markus 2:3-12; Lukas 7:48-49; Matteus 20:28; 28:18,20; 26:28; Johannes 8:24; 14:6; 3:13-15; 10:27-29; 5:22; 9:38; Matteus 16:27; 25:31-46; 14:33; 28:9,17; Lukas 24:52.
Zijn God zijn:
Johannes 1:1-3,14; 20:28; Kolossenzen 2:9; Hebreën 1:2,8-9; Filippenzen 2:5-8.
Zijn offer:
Matteus 26:28; 20:28; Efeziërs 1:7; 1 Petrus 1:18; 2:24; Hebreën 2:9; Openbaring 1:5; 5:9; 1 Timoteus 2:4-6; Jesaja 53:5-9; 1 Korintiërs 15:3; Johannes 1:29; Hebreën 9:24-28; 10:9-13; 13:20; Romeinen 5:6-11; 2 Korintiërs 5:14-15.
Zonder zonde:
Hebreën 4:15; 7:26; 1 Petrus 2:22; 1 Johannes 3:5; 2 Korintiërs 5:21.


Index


 

 

 

 

 

 

 

 


Kennis

Johannes 8:32; Handelingen 17:11; Jozua 1:8; Hosea 4:6; Hebreën 5:12; Deuterenomium 6:6-9; 1 Petrus 2:2; 2 Timoteus 2:15; Spreuken 2:1-20; Psalm 1:2; 119:47-48,97-99; 19:7-11; Matteus 5:6.

Kinderen

Efeziërs 6:1,4; Kolossenzen 3:20,21; Spreuken 1:8; 6:20; Lukas 2:51; Deuterenomium 21:18-21; Romeinen 1:30,32; 2 Timoteus 3:2.

Klederdracht

Genesis 3:7-11,21; Spreuken 7:10; Exodus 20:26; 28:41-43; Leviticus 20:17; 2 Samuel 11:2-4; Titus 2:5; 2 Korintiërs 11:2; Lukas 8:27,35; 1 Timoteus 2:9-10.
Onzedige klederdracht wekt sexuele opwinding, verlangens en begeerten op:
Matteus 5:27-28; Spreuken 6:25; Filippenzen 4:8; Markus 7:20-23; Romeinen 13:13-14; Galaten 5:19-21; 1 Petrus 4:1-4 — “wellust” or “losbandigheid”.

Koning

Jezus regeert nu:
Matteus 2:2; 28:18-20; Psalm 110:1-4; Zacharias 6:12-13; Handelingen 2:30-36; Efeziërs 1:20-23; Hebreën 1:3-9,13; 6:20; 7:1; 8:1; 10:12-13; Openbaring 1:5.

Koninkrijk


Is nabij:
Matteus 3:2.
Zou komen in de eerste eeuw met kracht:
Markus 9:1.
Kracht die kwam door de Heilige Geest:
Handelingen 1:8.
Dit gebeurde op pinksterdag:
Handelingen 2:1-4.
Het Koninkrijk bestond tijdens het leven van Paulus:
Kolossenzen 1:13.
Het is de gemeente:
Matteus 16:18-19; Daniel 2:31-45; Markus 1:14-15; 9:1; Johannes 18:36; Handelingen 1:3-8; 2:1-17,33; 1 Korintiërs 15:22-28; Kolossenzen 1:13-14; Hebreën 12:23-29; Openbaring 1:9.


Index
 

 

 

 

 

 

Licht

Handelingen 26:18; Romeinen 13:12; 2 Korintiërs 4:4-6; Kolossenzen 1:13; 1 Petrus 2:9; Efeziërs 5:8-14; 1 Tessalonissenzen 5:4-5; Lukas 16:8; Johannes 8:12; 12:35-36; 3:19-21; Matteus 5:14; Filippenzen 2:15; 1 Johannes 1:7; 2:11.

Liefde


Johannes 3:16; 1 Korintiërs 13:1-7; 1 Johannes 3:18; Romeinen 5:8; Kolossenzen 3:14; 1 Johannes 4:7-12.
Vraagt gehoorzaamheid:
Johannes 14:15,21-24,31; Romeinen 13:8-10; Galaten 5:6; Hebreën 10:24; 1 Johannes 2:3-6,15-17; 5:2-3; 2 Johannes 5,6; Openbaring 3:19.
Noodzaak van:
Matteus 22:37-40; Lukas 6:27-28,31-33; 10:25-37; 1 Korintiërs 13:1-8,13.

Liegen

1 Petrus 2:1,22; 3:10; Matteus 15:18-20; Efeziërs 4:25; Kolossenzen 3:9; Openbaring 21:8,27; 22:14-15; Spreuken 6:16-19; 19:22; Psalm 24:3-5; 40:4; Exodus 20:16; Johannes 8:44; Handelingen 5:1-9.


Index
 

 

 

 

 

 


Man

Als hoofd van vrouw:

Genesis 2:18; 3:16; Efeziërs 5:22-33; Kolossenzen 3:18; 1 Korintiërs 14:34; 1 Timoteus 2:12-14; 3:4,12; Titus 2:4,5; 1 Petrus 3:1-7.
Als kostwinner:
Genesis 3:17-19,23; 1 Timoteus 5:8; Efeziërs 5:23,28-31; 2 Tessalonissenzen 3:12; 1 Tessalonissenzen 4:10-12.

Misleiden

Zie liegen.

Moord

Genesis 9:2-6; Matteus 15:19-20; Openbaring 21:8; 22:15; Romeinen 13:8-10; Exodus 23:7; 20:13; Spreuken 6:16-17; Deuterenomium 27:25.

Muziek


De nieuwtestamentische gemeenten gebruikten enkel hun stem als muziek:
Efeziërs 5:19; Kolossenzen 3:16; Matteus 26:30.
Het is zondig om bij te voegen of af te nemen van Gods Woord:
Openbaring 22:18-19; Deuterenomium 4:2.
Zie ook gezag van de bijbel.
Ijdele aanbidding:
Matteus 15:9.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Naam


Romeinen 16:16; Handelingen 4:12; Matteus 16:18; Filippenzen 2:9-10; Jesaja 62:2; Kolossenzen 3:17.

Navolgers

van Christus:
Lukas 6:40; 1 Petrus 2:21-22; 1 Korintiërs 11:1; Matteus 16:24; 1 Johannes 2:6; Johannes 13:15.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Oordeel


Hebreën 9:27; Handelingen 17:30-31; Matteus 25:31-46; Lukas 11:31-32; 2 Petrus 2:9; 2 Korintiërs 5:10-11.
Zie ook eeuwige straf.

Opbouwen

Efeziërs 4:15-16; Romeinen 15:14; 1 Tessalonissenzen 5:11; Hebreën 3:12-14; 10:23-25.

Oprechtheid is niet genoeg

Paulus was oprecht:
Handelingen 23:1; 26:9-11; 1 Timoteus 1:12-16; Handelingen 7:58-60; 8:1.
Cornelius ook:
Handelingen 10:1-2; 11:13-14.
Zie ook Spreuken 14:12; Lukas 16:15; Jesaja 55:8-9.

Opstandig


Tegenover God:
1 Samuel 15:22; Ezechiel 2:3-7; 3:9; 12:1-2; Daniel 9:5,6; Jesaja 65:2; Deuterenomium 9:23-24.

Opstanding

1 Korintiërs 15:20; Romeinen 4:24-25; Romeinen 6:5,9; Romeinen 8:11; 2 Korintiërs 1:9.

Oude Testament

Ons tot voorbeeld:
Romeinen 15:4
Verandering van wet:
Hebreën 7:12; 8:7-8,13; 10:9; Efeziërs 2:13-15; Kolossenzen 2:14.
Eindigde bij de dood van Christus:
Hebreën 9:15-17; Galaten 3:16,19,24-25; 5:4,18.
Sabbat is voor de Joden:
Deuterenomium 5:2-3,15.
Bekendgemaakt op de berg Sinaï:
Nehemia 9:13-14.
Is niet meer van toepassing voor christenen:
Hebreën
10:1-10; 7:11-14; 8:6-13; 9:1-4; 2 Korintiërs 3:6-11; Galatians 5:1-6; Romans 7:1-7.

Ouders

Verantwoordelijkheid tov kinderen:
Psalm 127:3-5; 128:3-5; Spreuken 22:6; Efeziërs 6:4; Titus 2:4.

Oudsten

Titus 1:5-9; 1 Timoteus 3:1-13; 5:17; Handelingen 14:23; 20:28; Hebreën 13:17,24; 1 Petrus 5:1-4.

Overheid

Verantwoordelijkheid tegenover overheid:
Romeinen 13:1-7; Matteus 22:17-21; 1 Petrus 2:11-15; Titus 3:1; 1 Timoteus 2:1-2; Handelingen 5:29; 22:25-29; 25:10-12.

Overspel

Zie hoererij.


Index


 

 

 

 

 

 

 


 

Prediker

Ondersteunen van:
1 Korintiërs. 9:4-14; 2 Korintiërs 11:7-9; Filippenzen 4:14-18; 1 Timoteus 5:18; Lukas 10:7.

Prioriteiten

Matteus 6:19-33; 10:34-39; 16:24-27; Romeinen 12:1-2; Johannes 6:27,63; Lukas 12:15-21; 1 Timoteus 4:8; 6:6-19; 2 Korintiërs 4:16-18.


Index


 

 

 

 

 

 

 

 


Racisme

Zie aanzien des persoons.

Rechtvaardigheid

Onder mensen:
Matteus 23:23; Spreuken 21:3; Jesaja 56:1; Psalm 33:5; Genesis 18:19; Deuterenomium 16:18-20; Leviticus 19:35,36; Johannes 7:24; Spreuken 17:15.

Relaties


Wergever-werknemer:

Efeziërs 6:5-9; 4:28; 1 Petrus 2:18; Titus 2:9-10; 2 Tessalonissenzen 3:10; Kolossenzen 3:22-4:1; 1 Tessalonissenzen 4:11-12; 1 Petrus 2:18; 1 Timoteus 6:1,2; 5:8; Lukas 3:12-14; Jacobus 5:1,4; Matteus 20:1-16; Jeremia 22:13.


Index


 

 

 

 

 

 

 

 


Samenkomen


Hebreën 10:25-26; Matteus 6:33; Titus 3:1; Psalm 122:1.
Niet nalaten:
Handelingen 2:42; 20:7; 11:26; Hebreën 3:12-14; 10:23-25; Efeziërs 4:16; Kolossenzen 3:16; 1 Korintiërs 14:15; 11:17-34; 16:1,2; 2 Korintiërs 9:6,7.

Schepping

Van het heelal:
Genesis 1; Exodus 20:11; Psalm 33:6-9; 102:25; 89:11; 90:2; 104:5-9,24-28; 19:1; 24:1,2; 95:5; 146:6; 136:5-9; 8:3,6-8; 148:5; Jeremia 10:12; 27:5; Johannes 1:1-3; Handelingen 14:15; 17:24; Jesaja 42:5; 45:18; 40:26; Hebreeën 1:10; 11:3.

Schuld

Verschuiven van schuld:
1 Koningen 18:17-18; Genesis 3:9-13; Exodus 32:1-4,21-24; 1 Samuel 15:3,9,13-15.

Stichten

Zie opbouwen.

Straf


Zie eeuwige straf.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Testament


Zie oude testament.

Toorn

Gevaren:
Efeziërs 4:26,31; Jacobus 1:19-20; Spreuken 14:17; 29:11,20; 16:32; 25:28; 22:24-25; 15:1,28; Leviticus 19:17-18.

Trots

Romeinen 12:3-5; Filippenzen 2:2-5; Spreuken 6:16-19; 16:5,18; 13:10; 1 Johannes 2:15-17; Romeinen 1:30,32; Jacobus 4:6; 1 Petrus 5:5; 1 Korintiërs 13:4-5; 2 Timoteus 3:2; Lukas 14:7-11; Galaten 6:1; Kolossenzen 3:12-13.

Tucht

in de gemeente:
1 Korintiërs 5; 2 Tessalonissenzen 3:6,14,15; Matteus 18:15-17; Titus 3:10-11; Romeinen 16:17-18; 1 Timoteus 1:3-11,19-20; 2 Korintiërs 2:6-11; 2 Johannes 9-11; Hebreën 12:15; 1 Korintiërs 15:33.

Twisten

Nehemia 6:1-9; Matteus 7:6; 21:23-32; 26:59-63; 27:12-14; Johannes 19:9; Lukas 23:7-10; 1 Timoteus 1:3-7; 6:3-5; 2 Timoteus 2:14-18; Titus 3:9-11.


Index
 

 

 

 

 

 


Uitverkoren

1 Petrus 1:2; 2 Tessalonissenzen 2:13-15; Romeinen 8:28-30,33; 2 Timoteus 1:9,10; Efeziërs 1:4-11; 1 Tessalonissenzen 1:4; Kolossenzen 3:12.

Uitvluchten

Jona 1:2,3; Genesis 3:9-13; Numeri 13:30-33; 14:6-9; Spreuken 24:10; 1 Koningen 19:1-4,14-18; 1 Samuel 15:3,9,15,22-23; Exodus 32:2-5,21-24; Matteus 26:56; 25:24-30; Lukas 14:15-24.Index


 

 

 

 

 

 

 

 Valse leraren


2 Korintiërs 11:13-15; 2 Timoteus 4:2-4; 1 Timoteus 4:1-3; Matteus 24:24; Handelingen 20:28-30; Galaten 1:7-9; Deuterenomium 18:21-22.
Het steunen van valse leraren is zondig:
2 Johannes 1:10-11.

Verdeeldheid

1 Korintiërs 1:10-13; 12:25; Galaten 5:19-21; Johannes 17:20-21; Lukas 11:17; Romeinen 14:19; 16:17; Titus 3:10; Spreuken 26:21; 6:16-19.
Zondig:

1 Korintiërs 1:10-13, Johannes 17:20-21.
Enkel één Lichaam:
Efeziërs 4:4; 1:22-23; 1 Korintiërs 12:13 (zie ook gemeente).
Het steunen van valse leraars is zondig:
2 Johannes 1:10-11; Jesaja 5:20; Spreuken 17:15.

Vergeving

Efeziërs 4:32; 1 Johannes 1:9; Mattheus 18:21-22; Jakobus 5:15.
Vergeven van anderen:
Lukas 17:3-4; Matteus 6:12-15; 2 Korintiërs 2:6-11.

Verhoren

Zie gebed.

Vervolging

Matteus 5:10-12; 13:21; Johannes 15:20; 16:33; Handelingen 14:22; Romeinen 5:3; 8:17-39; 2 Korintiërs 1:4-10; 4:17; 7:4; 2 Timoteus 3:12; Hebreën 10:32-36; 1 Petrus 2:19-23; 3:14-18; 4:1,15-19; 5:10.

Vlees

Begeerten van het vlees:
Romeinen 1:16; 2 Tessalonissenzen 2:14; Johannes 12:32; Matteus 11:28-30; Handelingen 17:2,17; 18:4,11,19; 2 Korintiërs 10:3-5; Efeziërs 6:10-18; 1  Korintiërs 1:18-25; 2:1-5; Johannes 6:26f,44f,63,68.

Vrede

Onder mensen:
Matteus 5:9; Jacobus 3:13-18; Romeinen 12:18; 14:19; Genesis 13:8; Spreuken 20:3; Psalm 133:1; 1 Tessalonissenzen 5:13; Efeziërs 4:2-6; Galaten 5:19-21.

Vreugde

Matteus 13:44; 25:21,23; Lukas 6:23; 10:20; Handelingen 5:41; 8:39; 13:52; 16:34; Romeinen 15:13; Galaten 5:22; Filippenzen 2:17; 3:1; 4:4; Kolossenzen 1:24; 1 Tessalonissenzen 5:16; 1 Petrus 1:6,8; 4:13.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Wedergeboorte

Johannes 1:12-13; 3:1-7; 1 Petrus 1:22-25; Romeinen 6:3,5; 2 Korintiërs 5:17; Galaten 3:26-27

Wereld

Boosheid van:
1 Johannes 2:15-17; Jacobus 4:4; 1:27; Romeinen 12:2; Titus 2:12; 2 Petrus 1:4; 2:20; Efeziërs 2:2; Matteus 13:22; 1 Korintiërs 1:20; 2 Korintiërs 4:4; Galaten 1:4.

Werken


Jacobus 2:14-17, 19, 24, 26; Johannes 12:42; Galaten 5:6; Handelingen 10:34-35; Matteus 7:21; Hebreën 5:9.
Goede werken van de gemeente:
Handelingen 2:44,45; 4:32-5:11; 6:1-6; 11:27-30; Romeinen 15:25-27; 1 Korintiërs 16:1-4; 2 Korintiërs 8:4; 9:1,12; 1 Timoteus 5:3-16.
Goede werken van de individu:
1 Timoteus 5:4,8,16; Matteus 15:4-6; 25:31-46; Ester 2:7; Lukas 10:25-37; Efeziërs 4:28; Handelingen 9:36-39; 20:34-35; Jacobus 1:27; 2:15-16; Galaten 6:10; 1 Johannes 3:17; Johannes 19:26-27.
Soorten werken:

1. Werken van het vlees - Galaten 5:19-21.
2. Eigen werken - Handelingen 7:41; 2 Timoteus 1:9.
3. Werken van de wet van Mozes - Galaten 2:16.
4. Werken van gehoorzaamheid - Handelingen 10:34-35; Lukas 6:46; Johannes 6:29.
Zie gehoorzaamheid.

Wonderen

Echte tegenover valse:
Handelingen 8:5-13; Handelingen 13:6-12; Exodus 8:17-19; 1 Koningen 18:20-40; Daniel 2; Handelingen 19:11-17.
Ter bevestiging van het gesproken Woord:
Markus 16:20; Johannes 5:36; 20:30-31; Handelingen 2:22; 14:3; 2 Korintiërs  12:11-12; Hebreën 2:3-4; I Koningen 18:36-39; Exodus 4:1-9; 7:3-5; 14:30-31.

Wraak

Van God:
Romeinen 1:18; 2:5-11; 5:6-11; Efeziërs 5:6; 2 Tessalonissenzen 1:8-10; Kolossenzen 3:6.


Index


 

 

 

 

 

 

 


Zachtmoedig

Numeri 12:3; Matteus 5:5; 11:28-30; Galaten 5:22,23; 6:1; Efeziërs 4:2-3; Kolossenzen 3:12-13; 2 Timoteus 2:24-26; Titus 3:2; Jacobus 3:13-18; 1:21-25; 1 Petrus 3:1-6.

Zakendoen

Eerlijkheid in
Psalm 37:21; Romeinen 13:6-8; 12:17; 1:31-32; 2 Korintiërs 8:20-21; Deuterenomium 25:13-16; Spreuken 11:1; 19:22; Matteus 7:12; Jacobus 5:12; 1 Petrus 3:15-16; Lukas 3:12-14.

Zonde


Wat is zonde?
1 Johannes 3:4; Jacobus 4:17.
Allen hebben gezondigd:
Romeinen 3:23.
Zonde wordt niet geërfd:
Ezechiël 18:20; Matteus 18:3; Markus 10:13-15; Romeinen 14:12.
Zonde door omgang met verkeerde mensen:
2 Johannes 9-11; Efeziërs 5:11; Spreuken 17:15; 2 Korintiërs 6:17-7:1; 1 Timoteus 5:22; Psalm 1:1-2; 1 Korintiërs 15:33; Romeinen 1:32; Handelingen 7:58; 8:1; 22:20.

Zondvloed

Genesis 6-9; 1 Kronieken 1:4; Lukas 3:36; Hebreën 11:7; Matteus 24:36-39; 1 Petrus 3:20,21; 2 Petrus 3:3-7; Jesaja 54:9; Ezechiel 14:14,20.


Index