Gemeente van Christus  Houthalen Oost

De weg die Jezus wijst naar eenheid

I De toestand
II De bijbel, Gods maatstaaf voor eenheid
III De gemeente als de instelling Gods om te komen tot eenheid
IV Wat biedt deze gemeente u?

I De toestand

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt"(Johannes 17:20-21).

Er heerst verdeeldheid in de christenheid. Letterlijk honderden verschillende kerken (sekten), groepjes enz. komen met hun eigen leerstellingen voor de dag. Velen willen deze doolhof van tegenstrijdige kerkelijke bepalingen en verordeningen verlaten, getuigen de verschillende oecumenische bewegingen. Men voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor een verbetering van de toestand. Dit is zeker toe te juichen, en er bestaat inderdaad veel hoop voor de toekomst. Wat zegt Jezus over de eenheid?

Eenheid is mogelijk
Jezus bad voor de eenheid (Johannes 17:20-23). Jezus bad niet vurig voor iets dat onmogelijk is. Het handhaven van de verdeeldheid is het tegenwerken van het gebed van Jezus Christus. 

Eenheid is nodig
Jezus bad tot zijn Vader: "... dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt." Terecht ziet de wereld de verdeeldheid van degene die zich 'christenen' trachten te noemen als niet consequent. Jezus leert:"Ieder koninkrijk,dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder..." (Lucas 11:17). Eenheid is nodig om de wereld te overtuigen, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Eenheid is geboden
Geleid door de Heilige Geest, schreef de apostel Paulus:. "Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmigen laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen."(1 Korintiërs 1:10). Hij gebood de Efeziërs zich in te spannen om "...de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes..." (Efeziërs 4:3). De eenheid is een rechtstreeks gebod van God en daarom is verdeeldheid zonde!

II De bijbel, Gods maatstaaf voor eenheid

Een veilige gids: volmaakt en volledig
Gods woord is waarheid (Johannes 17:17). De Bijbel is Gods Woord. Gods Woord is volmaakt: "De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige" (psalm 19:8). "Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft; niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen" (Jakobus 1:25). De Bijbel is volledig en geeft alle leringen die de mensen nodig hebben om in de hemel te komen (2 Timoteus 3: 16-17). De mensen kunnen Gods Woord niet verbeteren. "Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen Ieren, die geboden van mensen zijn" (Matteus 15:9). "Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten" (Jeremia 10:23). God laat niet toe, dat de mensen iets aan Zijn Woord toevoegen, noch dat zij er iets van afnemen (Deuteronomium 4:2; Galaten 1:8-9, Openbaring 22:18-19).'

De volle waarheid
Jezus beloofde, dat Hij door de Heilige Geest alle waarheid zou openbaren (Johannes 16:13). Dit heeft Hij gedaan voor wat de organisatie, de aanbidding en het werk van Zijn gemeente betreft, als voor de verlossing van mensen om zo tot een heilige levenswandel te komen. Kortom, alles wat mensen nodig hebben voor hun geestelijk leven, heeft Hij in de Bijbel geopenbaard; dit Woord is niet alleen nu geldig, maar blijft in der eeuwigheid (zie Petrus 1:25). De Bijbel is de veilige gids van God die leidt tot eenheid in het geloof van hen die het aanvaarden.

Middelen die moeten wijken
Leerregels en geloofsbelijdenissen van mensen moeten wijken. Hoe mooi ze ook mogen schijnen, en hoe nauwkeurig ze ook lijken. als op de Bijbel gebaseerd, ze zijn en blijven het werk van feilbare mensen, en versperren als zodanig de weg, naar eenheid in Jezus Christus. Kunnen mensen de regels van Jezus voor het geestelijk leven nog duidelijker maken dan Jezus deed door de Heilige Geest in Zijn Woord? Nee, dat is onmogelijk! Wat behoren ze dan wel te doen?

Teruggaan naar de Bijbel
Zij behoren terug te keren tot Gods Woord. Gelukkig kan men de leerregels en geloofsbelijdenissen van de kerken opgeven en terugkeren tot de Bijbel, waarin God ons de weg wijst naar eenheid in het geloof. Wij kunnen inderdaad zingen: "Een staf is 't voor de grijsaard, een gids voor onze jeugd! "

III De gemeente als de instelling Gods om te komen tot eenheid

Het karakter van de gemeente
De gemeente is het lichaam van Christus: "... en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente" (Kolossenzen 1:18). Evenals er maar één God is, en Geest, één Here, één geloof, één doop en één hoop, is er ook slecht één gemeente (Efeziërs 4:4). Er bestaat dus slechts één gemeente: het lichaam van Christus! De gemeente van Christus is universeel, algemeen van aard (Matteus 16:18), en omvat alle echte Christenen (Efeziërs 2:16-17; Hebreeën 12:22-23). Maar overal waar zich christenen bevinden, komen ze samen om God te aanbidden. Daarom spreekt de Bijbel ook over plaatselijke gemeenten van Christus (Romeinen 16:16; Galaten 1:22).

Eenheid in de praktijk
Jezus heeft deze gemeenten tot eenheid vermaand: "Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te, verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft" (Efeziërs 2:14-16). En in Efeziërs 4:3-4 staat: "...en u te beijveren de eenheid des geloofs te bewaren door de band des vredes: één lichaam ...". Duizenden keren nu terug om zich te laten toevoegen aan dit lichaam, de gemeente van Christus (zie Handelingen 2:47). Ook plaatselijk voegen zij zich bij elkaar om lokale gemeenten van Christus te vormen, want ze willen niet langer deel uitmaken van de verdeeldheid in de verschillende kerkgenootschappen. Dit heeft ook de apostel Paulus gedaan (Handelingen 9:24-29).

IV Wat biedt deze gemeente u?

Het Bijbels verlossingsplan
Om door Gods genade behouden te worden moet de zondaar in Jezus geloven (Johannes 8:24); zich bekeren van zijn zonde (Handelingen 17:30); zijn geloof in Jezus Christus belijden (Romeinen 10:9-10); en zich laten dopen (d.w.z. laten onderdompelen in water) tot vergeving van zijn zonden (Marcus 16:15-16; Handelingen 2:38-41). De zondaar verdient zijn vergeving niet; het bloed van Jezus Christus reinigt hem van zijn zonden door Gods genade (zie Petrus 1:18-19). Maar dit geschiedt alleen, zoals wij zojuist hebben beschreven, langs de weg die ons door Jezus zelf is aangegeven.

Een organisatie voor de gemeente volgens de Schrift
Elke plaatselijke gemeente is onafhankelijk en wordt geleid door broeders die eenmaal daartoe bekwaam geworden; worden aangesteld als ouderlingen/oudsten (Handelingen 20:17,28, Titus 1:5). De oudsten worden bijgestaan door diakenen (1 Timoteus 3: 8-10), leraars van het Woord (Efeziërs 4:11; Galaten 6:6), evangelisten (Efeziërs 4:11; 2 Timoteus 4:5), en door alle leden overeenkomstig hun capaciteiten (Efeziërs 4:15-16): De gemeente van Christus heeft geen aards hoofd. Jezus alleen is Hoofd van Zijn gemeente (Kolossenzen 1:18). Zij heeft geen hoofdzetel hier op aarde, en ook geen centrale bestuursorganisatie, van waaruit en waardoor de plaatselijke gemeenten bestuurd worden. Een organisatie boven die van de plaatselijke gemeente vindt men niet in de Schrift. Organisaties als synoden, kerkraden e.d., die soms beslissingen nemen voor meerdere plaatselijke gemeenten, zijn volstrekt onbijbels.

Een plan voor aanbidding en werk volgens de Schrift
Christenen aanbidden God in "Geest en waarheid" (Johannes 4:23-24). Dit houdt in het zingen (a capella) van "psalmen, lofzangen en geestelijke liederen" (Efeziërs 5:19); het deelnemen aan de maaltijd des Heren wat volgens de Schrift (zie Hand 20: 7;  Kor. 11:17-34; Hebreeën 10:25) elke eerste dag van de week moest gebeuren; het onderwezen worden uit het Woord en het uitspreken van gebeden (Handelingen 2:42) en het vormen van de gemeenschap. Dit laatste houdt o.m. in: het onderling vormen van een hechte band en het doen van bijdragen om het werk des Heren uit te voeren (1 Korintiërs 16:1-2; 2 Korintiërs 9:1-8). Het werk van de gemeente bestaat uit drie factoren: 1) het prediken van het evangelie aan de volken (Matteus 28:19, Efeziërs 3: 8-12), 2) het stichten van de eigen leden in het geloof (Efeziërs 4) en 3) het verrichten van liefdadigheid (Galaten 5:1-10; Jakobus 1:27).

PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

Duizenden locale gemeenten van Christus
Is dit allemaal mogelijk? Is een dergelijk plan in onze tijd uitvoerbaar? Wat hier allemaal wordt voorgesteld, is niet alleen mogelijk, maar is ook hoogst doelmatig. Hiervan getuigen duizenden plaatselijke gemeenten van Christus die men in vele landen aantreft, ook in voormalig Oostblok landen. De leden van deze gemeenten willen niets anders zijn dan 'christenen' in de ware zin van het woord. Zij vormen geen sekte maar zijn slechts deel van de gemeente, het lichaam van Christus.

Is er hoop voor de toekomst
Ja, eenheid is mogelijk! Ook u kunt eenvoudig christen zijn! Dit is het voornaamste, want het raakt u en uw persoonlijke verantwoordelijkheid. Diep in het hart van de meesten die zich christen noemen is een verlangen naar eenheid in Christus. Als ook u bereid bent hieraan mee te werken, laten we dit dan samen bespreken. Laten we hand in hand in het werk des Heren opgaan en in de ware eenheid des geloofsleven. Laten wij dit verlangen van de mensen en het gebed van Jezus onze Heiland, werkelijkheid doen worden. Moge God onze hulp zijn!

 

 

Vorige