Gemeente van Christus  Houthalen Oost

De eerste christenen en de gemeente

In deze les:

I De gemeente in Gods plan en in profetie.
II De gemeente in voorbereiding.
III De gemeente (koninkrijk) werd gesticht in Jeruzalem op pinksteren.
IV De gemeente werd gesticht op pinksteren.

De gemeente speelt een belangrijke rol in Gods plan voor de behoudenis van de mensen. Het juist begrijpen van hoe de eerste christenen de gemeente begrepen zal ons helpen om vele valse leringen over de gemeente te kunnen weerleggen.
Wanneer is de gemeente gesticht, waar is de gemeente gesticht en wat zijn de pilaren van de gemeente?

I De gemeente in Gods plan en in profetie

 
   
A De gemeente was een onderdeel van Gods eeuwige voornemen (Efeziërs 3:10-11). 
    B Jesaja profeteerde: "
dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen" (Jesaja 2:2-3).
        Tijd: ongeveer 725 v Ch, in het
Assyrische tijdperk van de wereldgeschiedenis.
            1. Tijd van stichting: in het laatste der dagen
            2. Wat zou er worden gesticht? de berg van het huis des Heren.
            3. Op welke plaats? Zion, Jeruzalem.
            4. Voor wie was de zegen? voor alle volkeren, vele natiën.
            5. Zie ook
Micha 4:1-2 voor een vergelijking.
    C
Daniël profeteerde over de oprichting van een koninkrijk dat nooit zou worden vernietigd (Daniël 2:44).
        Tijd: ongeveer 600 v Ch, in het
Babylonische tijdperk van de wereldgeschiedenis.
            1. Nebukadnessar, de koning van Babylon droomde een droom (Daniël 2). Daniël openbaarde zowel de droom als de verklaring ervan aan de koning.
                a) God verandert tijden en stonden,verwijdert koningen en stelt koningen aan (Daniël 2:21).
                b) God laat aan Nebukadnessar zien wat er zal gebeuren in de laatste dagen (Daniël 2:28).
            2.  De droom en de interpretatie (Daniël 2:31-45).
                a) Het beeld (vs 31-32) Hoofd = goud; borst en armen = zilver; buik en lendenen = koper; benen = ijzer; voeten = deels ijzer, deels leem.
                b) De verklaring (vs 36-45). De delen van het beeld zijn verschillende koninkrijken, te beginnen met dat van Nebukadnessar, de koning van Babylon, het hoofd van goud (2:38). 
               
Van seculiere geschiedenis leren we het volgende:

Hoofd van goud

Babylonische rijk

626 tot 539 v Ch

Borst van zilver

Medo-Perzische rijk

539 tot 331 v Ch

Buik en lendenen van koper

Griekse rijk

331 v Ch tot (juiste datum is niet zeker)

Benen van ijzer

Romeinse rijk

63 v Ch tot 500 n Ch

           

                 3. Daniël 2:44 geeft de tijd weer wanneer het koninkrijk dat nooit zou worden vernietigd, zou worden gesticht.
                a) Tijd: "in de dagen van die koningen". In het NT wordt dit begrepen als de dagen van het Romeinse Rijk. Jezus was in die dagen geboren (Lukas 2:1-2). Johannes de doper begon zijn werk in die dagen (Lukas 3:1-3). Jezus begon zijn publieke optreden in die dagen (Markus 1:14-15).
                b) Daniël is de enige profeet die de juiste tijd weergeeft van de oprichting van het koninkrijk, nl "in de dagen van die koningen". Wanneer Jezus Zijn werk begon in de dagen van het Romeinse Rijk, zei Hij: "De tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabijgekomen" (Markus 1:15).

II De gemeente in voorbereiding

    A Johannes de doper predikte dat "het koninkrijk Gods is nabijgekomen" (Matteus 3:1-2).
        Tijd: ongeveer 26 v Ch. De term " is nabij" betekent dat het koninkrijk te verwachten was in de nabije toekomst.

            1. Johannes werd later gevangen genomen en onthoofd (
Matteus 14:1-12).
            2. Het koninkrijk was niet opgericht tijdens het leven van Johannes de Doper.
     B Jezus predikte dat "
het koninkrijk nabij is". (Markus 1:14-15).
            1. Hij leerde Zijn discipelen om te bidden voor het komende koninkrijk (
Matteus 6:9-10).
            2. Hij zond Zijn 12 apostelen uit om te verkondigen dat "
het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen" (Matteus 10:7).
            3. Hij zond de 70 discipelen om te prediken dat "
het koninkrijk Gods nabijgekomen is" (Lukas 10:10-11).
     C
Jezus beloofde om de gemeente te bouwen (Matteus 16:13-20).
            1. De gemeente was nog niet gesticht op dit moment!
            2. De belofte: "op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen" (Matteus 16:18). De rots was niet Petrus, maar de beleden waarheid dat Jezus is "de Christus, de Zoon van de levende God" (Matteus 16:16)
            3. De gemeente is het koninkrijk.
                a) Jezus zei "Ik zal mijn gemeente bouwen" (Matteus 16:18) en "Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen" (Matteus 16:19).
                b) Het Koninkrijk zou komen tijdens het leven van de discipelen (Matteus 16:28, Markus 9:1).
                c) De gemeente en het Koninkrijk bestaan uit dezelfde groep mensen. Christenen zijn mensen die gekocht zijn door het bloed van Christus (1 Petrus 1:18-19). De gemeente is verworven met het bloed van Jezus (Handelingen 20:28), en het koninkrijk bestaat op dezelfde wijze uit diegene die gekocht zijn door het bloed van Christus (Openbaring 5:9-10). Iedereen die gekocht is met het bloed van Jezus is een lid van de gemeente en een burger van het koninkrijk.
    D Het koninkrijk/ de gemeente was niet gesticht tijdens het publieke optreden van Jezus.
            1. Wanneer Jezus het Pascha herdacht en de tafel des Heren instelde, op de avond dat Hij werd overgeleverd, zei Hij dat Hij "van nu aan de vrucht van de wijnstok niet meer zal drinken voordat het Koninkrijk Gods gekomen is" (Lukas 22:18).
                a) Deze passage in
Lukas 22 laat ons ook zien dat het koninkrijk de gemeente is. De vrucht van de wijnstok zou in het Koninkrijk worden gedronken (Lukas 22:18). De tafel des Heren wordt genomen in de gemeente (1 Korintiërs 11:17-34).
                b) Het laat ook zien dat het koninkrijk niet nog moet komen in onze tijd. Want de tafel des Heren is ingesteld totdat Jezus terugkomt (
1 Korintiërs 11:26).
            2. Jezus beloofde de apostelen hen het Koninkrijk te beschikken. Ze zouden eten en drinken aan Zijn tafel in Zijn Koninkrijk. (
Lukas 22:29-30).

III De gemeente (koninkrijk) werd gesticht in Jeruzalem op pinksteren

    A Jezus leerde dat het koninkrijk zou komen tijdens het leven van zijn discipelen (Matteus 16:28). In Markus 9:1 voegde Hij eraan toe dat het koninkrijk zou "komen met kracht".
            1. Voordat Jezus ten hemel voer, gebood Hij Zijn elf apostelen om te wachten in Jeruzalem "
totdat gij met kracht wordt bekleed uit den hoge" (Lucas 24:44-49; Handelingen 1:6-8).
            2. De komst van de Heilige Geest zou deze kracht brengen (
Handelingen 1:6-8).
    B De Heilige Geest kwam op pinksterdag (
Handelingen 2:1-4).
        Tijd: ongeveer 30 n Ch.
            1. Pinksteren was een jaarlijks feest voor de Joden. Het werd 50 dagen na het Pascha gevierd en viel op de eerste dag van de week (
Leviticus 23:16).
            2. De Heilige Geest gaf de apostelen de gave om in andere talen te spreken (
Handelingen 2:4, 33). Het Koninkrijk kwam met kracht.
    C De gemeente werd gesticht op pinksteren.
            1. Dit was het begin van "
de laatste dagen" waarvan de profeten hebben gesproken (Joël 2:28-32; Handelingen 2:16-17).
            2. Toen de pinksterdag begon bestond de gemeente nog niet. Nadat 3000 zielen het evangelie gehoorzaamden, werden anderen dagelijks tot de gemeente toegevoegd (
Handelingen 2:47).

IV De gemeente werd gesticht op pinksteren

   A Pinksteren was het begin (Handelingen 11:15) Het was het begin van:
        1. Het koninkrijk (
Markus 9:1; Lukas 24:49; Handelingen 1:8, 2:1-4).
        2. Het regeren van Christus (
Handelingen 2:34-35; 1 Korintiërs 15:24-25).
        3. De laatste dagen (
Handelingen 2:17; Hebreeën 1:2).
        4. De eerste evangelie prediking (
1 Korintiërs 15:1-5; Handelingen 2:23, 32). Het evangelie bestaat uit de dood, het begraven, de opstanding en de verschijningen van Christus.
    B
De heiligen in de gemeente van Kolosse waren overgebracht in het koninkrijk van Christus (Kolossenzen 1:13).
        Tijd: ongeveer 62 n Ch.
        Deze passage toont overduidelijk aan dat Jezus Koninkrijk niet nog moet komen, maar al bestaat!
    C Het koninkrijk wordt omschreven als "onwankelbaar" (Hebreeën 12:28).
        Tijd: ongeveer 68 n Ch.
        Dit moet het koninkrijk zijn waarvan gesproken wordt in Daniël 2:44 dat nooit zou worden vernietigd.
    D In zijn schrijven aan de zeven gemeente te Azië noemt Johannes zichzelf hun broeder "in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding van Jezus" (Openbaring 1:4, 9).
        Tijd: ongeveer 96 n Ch.
        Het koninkrijk was een realiteit in de eerste eeuw na Christus.

Conclusie

1. De profeten van het OT hadden het over de gemeente als zij spraken over het oprichten van het koninkrijk.
2. We hebben gezien dat de gemeente voldoet aan de profetieën van het OT.
3. Hieruit kunnen we ook concluderen dat de leer van het komende duizendjarige rijk dat Jezus zou regeren op aarde vals is.

De gemeente: plan, profetie, voorbereiding en stichting

Eeuwige voornemen 
Efeziërs 3:10-11

 30 n Ch
Het begin 
(Handelingen 11:15)
Handelingen 2

 De gemeente (koninkrijk) bestaat

725 v Ch
Jesaja 2:1-4

 
Pinksteren
Handelingen 2:1-2:47
Lukas 24:44-49
Handelingen 1:6-8

62 n Ch
Kolossenzen 1:13

600 v Ch
Daniël 2

68 n Ch
Hebreeën 12:28

26-30 n Ch
Matteus 3:1-2
Markus 1:14-15
Matteus 6:9-10
Markus 9:1
Lukas 10:9-10
Lukas 22:18

96 n Ch
Openbaring 1:9

 

De gemeente gesticht in Jeruzalem

 

 

Vorige