Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Bekering van zonde deel 6

 

De keuze

 

1. Bereken de kosten

 

We hebben geleerd dat een getrouw leven noodzakelijk is na de bekering om uiteindelijk het eeuwig leven te ontvangen. Dit betekent dat er een zeer reële mogelijkheid bestaat dat iemand die christen wordt, afvalt en verloren gaat.


Lees Matteus 13:3-8,18-23

1* Wat veroorzaakt de val van mensen die zoals het zaad op de steenachtige plaatsen zijn (vs 20-21)? Antwoord: Zij vallen wanneer er  _____________________ komt terwille van het woord.
2,3* Wat veroorzaakt de onvruchtbaarheid van mensen die zijn zoals in doornen gezaaide (vs 22)? Antwoord: Ze worden onvruchtbaar omdat het woord wordt verstikt door de zorg van de  ______________ en het bedrog van de ________________.
De bijbel waarschuwt in vele verzen dat afval van het geloof en alsnog voor eeuwig verloren gaan een bestaand gevaar is voor een kind van God. Zie Johannes 15:1-6; Romeinen 8:12-17; Galaten 5:1-4; 6:7-9; 1 Korintiërs 9:25-10:12; Hebreeën 3:6, 11-14; 4:9-11; 6:4-8; 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22. Aan de andere kant bemoedigt de bijbel ons dat we God succesvol kunnen dienen.

Lees 1 Korintiërs 10:13
4,5* Welke belofte geeft God ons voor de verzoekingen in ons leven? Antwoord: God zal niet gedogen dat gij boven _________________ wordt verzocht, en met de verzoeking zal Hij ook voor de _______________ zorgen.

Lees Efeziërs 6:10-18

6* Wat kan de geestelijke wapenuitrusting van God voor ons doen? Antwoord: Als we de gehele uitrusting aandoen dan kunnen we ______________________ in de boze dag.
Hoewel afval een bestaand gevaar is, is het niet noodzakelijk. God heeft in alles voorzien wat we nodig hebben om trouw te blijven en om het eeuwig leven te ontvangen. Dus de keuze of we wel of niet trouw blijven, hangt uiteindelijk af van hoe toegewijd we zijn aan God en aan Zijn wil. Zie 1 Petrus 5:8-9; Filippenzen 4:13; Jacobus 4:7.

Lees Lucas 14:25-33

7* Wat moest de bouwer eerst doen in het voorbeeld van de toren? Antwoord: Voor hij begon te bouwen, moest hij eerst gaan zitten en de kosten __________________ om te zien als hij het werk kon voltooien.
Jezus beschrijft hier de grote offers die het dienen van God met zich meebrengen. We kunnen onze bezittingen verliezen, onze geliefden, of zelfs ons leven wanneer we Hem dienen ("haat" betekent hier dat we de opgenoemde voorbeelden meer dan Jezus zouden liefhebben). Jezus vraagt van ons dat we Hem op de eerste plaats zetten en Hem gelovig dienen, welke ontberingen het leven ook met zich meebrengt.
Een grote opoffering is nodig om God te dienen. Afval is zeker mogelijk, maar we kunnen God succesvol dienen als we waarlijk toegewijd zijn. Gezien dit alles waar is, moeten we voor we beslissen een christen te worden, eerst overdenken als we wel of niet bereid zijn de offers te maken die nodig zijn. We zullen nooit op voorhand weten welke problemen we zullen tegenkomen, maar we moeten met een oprecht hart evalueren of we wel of niet in de boodschap van de bijbel geloven en bereid zijn welk noodzakelijk offer dan ook te maken.
Als je deze evaluatie maakt, moet je echter niet alleen bedenken wat de kost is om God te dienen, maar ook wat de kost is om God niet te dienen. We moeten de voordelen tegen de nadelen afwegen. Bedenk zowel de zegen van het dienen evnenals de strijd die je moet voeren. Kijk daarom eens naar het volgende punt.

2. De gevolgen van de keuze

              A. De keuze om geen kind van God te worden

Bekering is noodzakelijk om vergeving van zonden te verkrijgen. Bedenk nu dan eens de toestand van hen die voor God oud genoeg zijn om verantwoordelijk te zijn voor hun daden, maar die het evangelie niet hebben gehoorzaamd.


Lees Romeinen 6:23

8* Wat is het loon of het gevolg van de zonde? Antwoord: Het loon van de zonde is de __________.
Dit is de eeuwige dood, in tegenstelling tot het eeuwige leven dat Christus ons wil geven. Maar als we niet tot Hem komen om het eeuwig leven te ontvangen, dan zullen we de eeuwige dood ontvangen.

Lees Romeinen 2:8-9
9* Wie wacht er toorn, gramschap, verdrukking en benauwdheid? Antwoord: Dit is het lot voor hen die het ___________ bewerken.

Lees 2 Tessalonissenzen 1:8-9

10* Wanneer Jezus wordt geopenbaard van de hemel, wat zal er dan gebeuren met hen die het evangelie niet hebben gehoorzaamd? Antwoord: De Here zal in vlammend vuur straf uitoefenen over hen en ze zullen boeten met een _______________ verderf.

Lees Matteus 25:41,46

11,12* Wat zal het lot zijn van hen die niet aanvaardbaar worden bevonden bij het oordeel? Antwoord: Zij zullen naar het eeuwige __________ gaan, dat bereid is voor de satan en zijn engelen (vs 41);  zij zullen dus in de eeuwige ________________ zijn, terwijl de rechtvaardigen in het eeuwige leven zullen zijn (vs 46).

Lees Psalm 38:3-8
13* Wat maakte dat David zich zo vreselijk voelde? Antwoord: Er was geen gezondheid  in zijn gebeente (rust) omwille van zijn ______________.
Merk op dat schuldgevoel een zware last is in dit leven, zelfs nog voor we onze eeuwige toekomst tegemoet gaan. Het zorgt ervoor dat we angst hebben voor de dood en het oordeel. We voelen ons schuldig en weten dat de Here ons niet aanvaardt als één van de Zijnen. We zijn vervreemd van Hem zoals vijanden door onze zonden. We kunnen 's nachts wakker liggen en ons zorgen maken over de toekomst, en daar hebben we dan ook alle reden toe!

Lees Openbaringen 20:11-15; 21:8

14* Waar zullen mensen zijn na het oordeel als ze schuldig zijn bevonden aan zonde en niet in het boek des levens staan geschreven? Antwoord: ze zullen in de ____________________ zijn, dit is de tweede dood.

              B. De beloningen voor het trouw dienen van God.


Hoewel het lot van zondige mensen vreselijk is, is het niet nodig dat ook maar iemand daar naartoe gaat. De bijbel leert ons dat mensen vergeven kunnen worden door het bloed van Jezus. Zij die dit doen en trouw blijven, zullen het loon van de rechtvaardige krijgen. Maar zij die niet gehoorzamen, zullen deze eeuwige beloning mislopen.
We hebben reeds geleerd dat de rechtvaardigen het eeuwig leven zullen beërven, terwijl zonderen  in de eeuwige straf zijn - Matteus 25:46; Romeinen 6:23. Kijk ook eens naar andere passages die spreken over de zegen die God beloofd heeft aan de rechtvaardigen:

Lees 1 Petrus 1:3-5

15* Tot welke hoop heeft Gods barmhartigheid de mensen doen wedergeboren worden? Antwoord: We zijn wedergeboren tot een levende hoop, een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, weggelegd in de _________________.

Lees 1 Tessalonissenzen 5:9-10

16* Welk loon heeft God weggelegd voor hen die redding vinden door Jezus? Antwoord: Hij stierf voor ons zodat wij _________________ met Hem zouden leven.
Merk op dat 4:17 zegt dat we altijd met de Here zullen zijn. Gezien Hij in de hemel is, zal het loon voor de getrouwen zijn om altijd bij Hem te zijn in de hemel.

Lees Efeziërs 1:3

17* Met wat heeft God Zijn kinderen gezegend? Antwoord: Zij zijn gezegend met allerlei geestelijke _____________ in Christus. Net zoals de onrechtvaardigen lijden door schuld en angst in dit leven, nog voor het eeuwig oordeel komt, net zo zullen de rechtvaardigen zegeningen ontvangen, rust en hoop in dit leven nog voor het eeuwige leven zal geopenbaard worden.

Lees Matteus 11:28-30

18* Welke zegen belooft Jezus aan hen die tot Hem komen? Antwoord: Hij zegt dat allen die vermoeid en belast zijn ____________ zullen vinden voor hun ziel.

Lees Openbaring 21:4-5

19* Welke problemen zullen er niet meer zijn als de rechtvaardigen hun beloning ontvangen? Antwoord: De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite, want de eerste dingen zijn _______________________ en God heeft alle dingen nieuw gemaakt.
Dit zijn enkele van de vele zegeningen die God heeft beloofd aan hen die zich bekeren en getrouw leven. Maar zij die zich niet bekeren zullen geen deel hebben aan deze beloften. Wanneer jij de kosten van bekering berekent, houdt dan rekening met de zegeningen die je zal ontvangen nadat je bent bekeert en met de kosten van de straf die je zal ontvangen als je je niet bekeert.

3. De dringendheid van gehoorzaamheid.

              A. Voorbeelden van dringendheid.

Overdenk de volgende voorbeelden in de bijbel eens die aantonen dat je niet moet treuzelen in het gehoorzamen van het evangelie. Merk op in deze voorbeelden hoe vlug de mensen gehoorzaamden nadat ze de waarheid hadden geleerd en geloofd. Vergelijk deze voorbeelden met wat hedendaagse denominaties aan de mensen leren, dat als ze willen worden gedoopt, ze een paar dagen moeten wachten, of zelfs weken en maanden tot er een "doopdienst" ergens in de toekomst is.


Lees Handelingen 2:36-41

20* Nadat ze het evangelie hadden gehoord en geloofd, wanneer gehoorzaamden deze mensen het evangelie? Antwoord: Zij die het woord aanvaarden lieten zich dopen en op die _________ werden 3000 zielen toegevoegd.
Mensen die de boodschap verstaan en ervan overtuigd zijn, wachten zelfs niet tot de volgende dag om gehoor te geven.

Lees Handelingen 8:35-39

21* Welke vraag stelde de kamerling nadat hij over Jezus had gehoord? Antwoord: En terwijl zij onderweg waren kwamen zij bij een water en hij vroeg wat ertegen was dat hij ________________ werd.
Merk op dat hij de noodzaak ervan inzag om te worden gedoopt. Het antwoord van Filippus laat ons zien dat hij kon worden gedoopt omdat hij oprecht geloofde en bereid was te belijden dat Jezus de Christus is.

Lees Handelingen 16:30-33

22,23* Hoelang nadat de familie van de gevangenisbewaarder het evangelie had gehoord, werden ze gedoopt? Antwoord: En in datzelfde ________ nam hij hen mede om hun striemen af te wassen, en hij liet zichzelf en al de zijnen ________________ dopen.
Merk op dat deze gebeurtenis zich afspeelde na middernacht (vs 25). Toen hij de waarheid leerde, besefte de gevangenisbewaarder dat de doop zo dringend was dat hij niet tot de morgen wilde wachten.

Lees Handelingen 22:16

24* Wat vertelde Ananias aan Saul dat ons laat zien dat de doop dringend was? Antwoord: Hij vroeg waarom hij ___________________, hij zei dat hij zich moest laten dopen om zijn zonden af te wassen.
Al deze voorbeelden bevestigen de belangrijkheid van de doop, en laten zien waarom het dringend was. Totdat een persoon wordt gedoopt, is hij nog in zijn zonden. Zonden worden enkel en alleen weggewassen of vergeven wanneer men wordt gedoopt (Handelingen 2:38; 22:16). Hedendaagse denominaties beseffen deze dringendheid niet, omdat ze niet geloven dat de doop noodzakelijk is tot redding. Maar zij die de waarheid van de bijbel waarderen, zullen niet willen dat de doop wordt uitgesteld.

Men moet de leringen van Gods Woord wel begrijpen en niet hals over kop zich ergens aan overgeven voordat men de gevolgen ervan beseft. Men behoort een echt geloof en bekering te hebben, inclusief de opgave om God getrouw te dienen wat de gevolgen ook mogen zijn. Men hoeft niet persé  alles te begrijpen wat Gods Woord leert - er moet nog veel worden geleerd na de doop (Matteus 28:19-20). Maar zo lang men uitstelt, is men nog steeds verloren in zonde.


              
B. Het gevaar van uitstel.


Sommige mensen weten wat Gods Woord leert en ze geloven dat het waar is, maar ze stellen het uit met de gedachte: "ik zal wel eens gehoorzamen". Houdt daarom eens rekening met enkele passages die het gevaar aantonen van het uitstellen van gehoorzaamheid aan het evangelie.


Lees Handelingen 24:24-25

25* Wat was het antwoord van Felix toen Paulus hem het evangelie verkondigde? Antwoord: Hij vroeg Paulus om weg te gaan, hij zou hem laten roepen wanneer hij de ______________________ had. Voor zover we weten, heeft deze man het evangelie nooit gehoorzaamd.

Lees 2 Korintiërs 6:2

26,27* Wanneer is een aanvaardbare tijd om zich te laten behouden? Antwoord: ______ is het de tijd van welbehagen en nu is het de dag des __________. De enige dag dat we zeker kunnen zijn dat we het evangelie kunnen gehoorzamen is nu. We kunnen niet weten wat er zal gebeuren in dit leven als we niet gehoorzamen.

Lees 1 Timoteus 4:2; Hebreeën 3:12-13

28,29* Wat verhindert deze mensen om te gehoorzamen? Antwoord: We kunnen een boos of_______________ hart krijgen of we kunnen worden ______________ door de misleiding van de zonde.
Deze problemen ontwikkelen zich geleidelijk als mensen Gods Woord negeren. Na enige tijd zal datgene wat eens dringend leek, niet meer van belang zijn. We worden ongevoelig en worden niet meer bewogen door de boodschap. Velen volgen dit patroon en gehoorzamen nooit. Dit zijn de gevaren van uitstel.

Lees Jacobus 4:14; Spreuken 27:1

30* Hoe wordt het leven hier weergegeven? Antwoord: Het leven is zoals een ____________ die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Hoeveel mensen die het evangelie kenden en die de bedoeling hadden om "op een dag" te gehoorzamen, zijn gestorven, verloren in hun zonde? We weten niet wat er morgen gebeurt. De enige dag waar we zeker van zijn dat we kunnen gehoorzamen is vandaag.

Lees Lucas 12:15-21

31* Wat had deze rijke man gepland om met zijn leven te doen? Antwoord: Hij dacht omdat hij vele goederen had opgetast voor vele jaren, dat hij kon _____________, eten, drinken en vrolijk zijn.
32* Wat gebeurde er met hem. Antwoord: Diezelfde nacht werd zijn ___________ van hem afgeëist.
Deze man dacht dat hij nog vele jaren had te leven, niet wetende dat hij nog maar één dag had te leven. Hij stierf in zijn zonden, omdat hij zijn leven niet aan God had toegewijd toen hij de kans had.

Lees Hebreeën 9:27

33* Wat komt er na de dood? Antwoord: Het beschikt de mens eenmaal te sterven en daarna het ____________.
Niemand kan voorkomen dat er een einde komt aan zijn leven. We kunnen misschien maatregelen nemen om de dood uit te stellen, maar uiteindelijk zullen we dit leven allemaal verlaten. Dan zullen we het oordeel en ons eeuwig lot tegemoet gaan. Ben je er klaar voor?

Lees 1 Tessalonissenzen 5:2-3

34* Wat weten we over de dag dat Jezus terugkomt? Antwoord: De dag van de Heer komt als een _________.
We weten niet alleen niet wanneer we zullen sterven, we weten ook niet wanneer Jezus terugkomt. Zelfs als we niet eerst sterven, is het mogelijk dat Hij op elk moment kan komen zonder waarschuwing. Als we niet klaar zijn, zullen we onvoorbereid zijn en zullen we niet ontkomen.

Lees Jeremia 8:20

35* Hoe noemt Jeremia hen die niet gered zijn toen ze kans hadden? Antwoord: De oogst is ____________, de zomer ten einde en wij zijn niet verlost. Er is een tijd om de oogst binnen te halen. Als we te lang wachten dan kan de oogst vernietigd zijn of overrijp. Dan is het te laat. Het is net zo als we in dit leven de kans hebben om gered te worden. Als we te lang wachten kan het te laat zijn.

Lees Matteus 25:1-13

36* Wat gebeurde er met de maagden die niet gereed waren toen de bruidegom terugkwam? Antwoord: De deur werd ______________ en de Heer weigerde om hem open te doen. Hier worden zij beschreven die niet voorbereid zijn wanneer de Here terugkomt om alle mensen te oordelen. Het zal te laat zijn om dan nog te proberen om klaar te geraken. We zullen buiten gelaten worden samen met hen die de eeuwige straf krijgen (vs 41,46).

Lees Psalm 119:60

37* Hoe beschrijft de schrijver zijn verplichting om de Here te gehoorzamen? Antwoord: Hij haastte zich en _________________ niet om Gods geboden te onderhouden. Wanneer men Gods wil kent en gelooft, dan verwacht Hij dat we zonder oponthoud gehoorzamen!

Lees Jacobus 4:17

38* Als we weten goed te doen en we doen het niet, wat is dan onze toestand? Antwoord: Wanneer iemand weet goed te doen en het niet doet, dan is het hem tot ___________ .
We behoren te worden gedoopt om vergeving te krijgen van onze zonden. Zolang als we de gehoorzaamheid uitstellen, blijven we in onze zonden. Maar dit vers laat zien dat wanneer we weten wat de Here van ons verlangt om Hem te gehoorzamen en we het uitstellen, dat we dan toevoegen aan onze zonden! Het feit dat we niet doen waarvan we weten dat we het moeten doen, is zonde!


Persoonlijke vragen:

Versta je nu wat de Here leert over de vergeving van zonden? ___________________________________________________________________________________________________________________

Geloof je wat Hij erover leert?
___________________________________________________________________________________________________________________

Als je in de mogelijkheid bent om te geloven en te gehoorzamen, dan houdt de Here je aansprakelijk om dit te doen. Als je nog niet hebt gehoorzaamd, ben je dan bereid dit te doen, zonder uitstel? ___________________________________________________________________________________________________________________

Als je reeds bent bekeerd, leef je dan een getrouw leven? Indien niet, ben je dan bereid om hetgeen er fout is in je leven recht te zetten en trouw te worden? ___________________________________________________________________________________________________________________

Persoonlijke notities bij les 6
:

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vorige