Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Bekering van zonde deel 5

 

De rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente 

1. De rol van de gemeente in de bekering

De gemeente is een veel voorkomend begrip in het Nieuwe Testament. Jezus beloofde dat Hij Zijn gemeente zou bouwen (Matteus 16:18). Alle nieuwtestamentische christenen werden bij de gemeente gevoegd wanneer ze vergeving van zonden hadden ontvangen (Handelingen 2:47). Laten we daarom de rol van de gemeente eens bekijken in relatie tot de bekering van zondaars.

                A. Wat is  de gemeente? (namen en termen)

Jezus' gemeente wordt in het Nieuwe Testament op verschillende wijze omschreven. Bekend zijn met deze termen zal ons helpen om de gemeente te herkennen, wanneer het wordt besproken in de passages die we gaan bestuderen. Denk daarom eens na over de volgende termen die verwijzen naar de gemeente:

Lees Efeziërs 1:22-23

1* Wat is de relatie tussen Christus en de gemeente? Antwoord: Christus is het Hoofd van de gemeente, die Zijn _________________ is. De gemeente is het lichaam van Christus, waarvan Hij het hoofd en/of het gezag is. (Kolossenzen 1:18)

Lees Matteus 16:18-19

2* Wat beloofde Jezus dat Hij zou bouwen? Antwoord: Hij zei dat Hij Zijn _______________ zou bouwen.
3* Wat beloofde Hij dat Hij aan Petrus zou geven? Antwoord: Hij zei dat Hij hem de sleutels van het _______________________ zou geven.
Jezus gebruikt de termen gemeente en koninkrijk beiden voor hetzelfde onderwerp. De passage zou ook niet logisch zijn tenzij deze termen verwijzen naar hetzelfde lichaam of
dezelfde groep van mensen.

Lees Kolossenzen 1:12-14

4* Waarin worden we overgebracht als we worden verlost van de macht van de duisternis? Antwoord: We worden overgebracht in het _________________ van Zijn Zoon.
Het Koninkrijk is geen instituut dat nog moet komen in de toekomst en nu nog niet bestaat. Integendeel, alle behouden mensen zijn in het koninkrijk vanaf de eerste eeuw. Merk op dat het koninkrijk waar hier over wordt gesproken weer verwijst naar de gemeente waarvan Christus het Hoofd is (vs 18). De gemeente is het Koninkrijk van Christus omdat het bestaat uit alle mensen die zichzelf door trouw hebben verbonden aan Hem als hun Koning en Meester.

Lees 1 Timoteus 3:15

5* Hoe noemt Paulus hier de gemeente? Antwoord: Hij verwijst naar het ___________ Gods, welke de gemeente van de levende God is.
De gemeente is het huis van God in die zin dat het Zijn gezin is waarin Hij voorgaat als onze geestelijke Vader. (Efeziërs 2:19) De gemeente is dus het lichaam van Christus, het Koninkrijk van Christus en het huis van God. De gemeente wordt ook nog met andere termen benoemd zoals oa de tempel van God (Efeziërs 2:19-22). Dit zijn geen andere instituten of groepen; het zijn gewoon anderen termen die verwijzen naar dezelfde groep, maar die verschillende aspecten benadrukken. Houdt rekening met de bijbelverzen waarin deze termen worden gebruikt als we onze studie voortzetten.

                B. Waarom de gemeente belangrijk is in bekering.

Sommige mensen leren dat het behoren bij de gemeente niets te maken heeft met bekering, iemand kan volgens hen worden gered binnen of buiten de gemeente. Maar kijk eens wat Gods Woord werkelijk zegt over de gemeente in relatie tot de redding van zonde.

Lees Handelingen 20:28

6* Welke prijs betaalde Jezus om de gemeente te kopen? Antwoord: Hij verwierf de gemeente met Zijn ______________. Wij worden vergeven van zonden door het bloed van Jezus (Efeziërs 2:7). Maar Zijn bloed kocht de gemeente, hoe kunnen we dan gered worden buiten de gemeente?

Lees Efeziërs 5:23-25

7* Van wat is Christus de Redder? Antwoord: Christus is de Heiland van de ___________, Hij heeft Zich overgegeven voor Zijn gemeente. Gezien Jezus de enige Redder is en Zichzelf heeft gegeven om de gemeente te redden (Zijn lichaam), hoe kunnen we dan worden gered buiten de gemeente?

Lees 1 Korintiërs 12:13

8* Hoe komen we in dat ene lichaam? Antwoord: We worden allen tot één lichaam ________________.
We hebben reeds gezien dat de doop nodig is om onze zonden af te wassen en ons te redden van zonde, dus komen we in Christus op het moment van de doop. Hier leren we ook dat de doop ons ook in het lichaam brengt, dat de gemeente is.
("door één Geest" verwijst oa naar het feit dat het Woord is geopenbaard door de Heilige Geest en ons leert dat we moeten worden gedoopt. Vgl Efeziërs 5:26, Johannes 3:5) De gemeente zelf redt ons niet. Maar wanneer onze zonden worden vergeven door het bloed van Jezus, plaatst Hij ons in de gemeente (Handelingen 2:47). De gemeente is daarom het lichaam of de groep die bestaat uit alle mensen die vergeving van zonden hebben ontvangen. Hoe kunnen we dan gered zijn als we niet tot dat lichaam behoren?

De gemeente is niet onbeduidend of onbelangrijk in Gods eeuwige plan in de verlossing van onze zonden. Het was integendeel een deel van het plan sinds eeuwen (Efeziërs 3:10-11). Gezien alle geredde mensen worden toegevoegd tot Jezus' gemeente (koninkrijk), moeten ze geleerd worden over de gemeente voordat ze worden gedoopt. (Handelingen 8:12; 19:8; 28:23,31; Matteus 4:23)  

                C. Het aantal ware gemeenten

We hebben gezien dat lidmaatschap van Jezus' gemeente noodzakelijk is voor de redding. Maar vandaag de dag bestaan er vele denominaties. Sommige mensen beweren dat het niet uit maakt bij welke gemeente je hoort. Anderen juichen het bestaan van denominaties toe als een voordeel en zelfs als een zegen. Bedenk eens wat de bijbel leert:

Hoeveel ware gemeenten zijn er?

Lees Matteus 16:18

9* Welke voorspelling deed Jezus hier? Antwoord: Hij zei dat Hij Zijn ________________ zou bouwen.
10* Hoeveel gemeenten zouden Hem dan toebehoren? (a) geen enkele (b) vele verschillende (c) één (Mijn gemeente) Antwoord: ______.

Jezus beloofde één gemeente te bouwen die Hem toebehoorde. Dat is omdat Hij het kocht met Zijn bloed (Handelingen 20:28). Wanneer mensen beweren dat vele gemeenten Hem toebehoren, dan spreken ze Jezus Zijn bedoelingen tegen ivm de gemeente en Zijn bloed. Gezien het Zijn gemeente is, gekocht met Zijn bloed, welk recht heeft welk mens dan ook om Zijn Wil hierover te veranderen.

Lees Efeziërs 1:22-23

11* Welke is de relatie van Jezus tov de gemeente? Antwoord: Hij is het _____________ van de gemeente, welke Zijn lichaam is. Hoeveel lichamen heeft het Hoofd?

Lees Efeziërs 5:23,25

12* Waarmee wordt de relatie van Jezus tov de gemeente vergeleken? Antwoord: Het wordt vergeleken met de man die het hoofd is van zijn ___________. Van hoeveel vrouwen mag een man van God het hoofd zijn?

Lees Efeziërs 4:3-6

13* De zeven dingen die hier worden weergegeven zijn nodig om éénheid te hebben. Hoeveel van elk moet er zijn? Antwoord: Er is ______ van elk. (Geef een nummer) In het bijzonder kan je hier opmerken dat er één 'lichaam' is, net zo zeker als er één God en Vader is. Maar het lichaam is de gemeente (1:22-23).

Lees 1 Korintiërs 12:20

14* Uit hoeveel lichamen bestaat de gemeente van de Heer? Antwoord: Er zijn vele leden maar er is ______ lichaam.
Jezus bouwde, kocht en stierf voor slechts één gemeente. Hij voegt alle geredde mensen tot die ene gemeente (Handelingen 2:47). Mensen die niet tot die ene gemeente behoren, behoren daarom ook niet tot hen die gered zijn. Wanneer welke gemeente dan ook beweert dat Gods echte volk gered kan worden  in om het even welke of vele verschillende lichamen, dan bewijst die gemeente dat zij niet de gemeente van Jezus zijn.

Is godsdienstige verdeeldheid aanvaardbaar?

De verschillende denominaties spreken elkaar tegen in leer en praktijk over aanbidding, organisatie, redding en werken. Wat leert de bijbel over zulke meningsverschillen? We hebben reeds gezien dat we Gods plan moeten volgen ivm onze dienst tot Hem zonder menselijke aanpassingen. De verschillen in de denominaties zijn verkeerd omdat ze op de eerste plaats het resultaat zijn van menselijke aanpassingen in Gods plan. We hebben in Efeziërs gezien dat de noodzaak van éénheid wordt geleerd, inclusief één lichaam en één geloof. De verschillende denominaties zijn duidelijk niet één en beoefenen helemaal niet het ene ware geloof van het evangelie.

Lees Johannes 17:20-22

15,16* Waarvoor bad Jezus? Antwoord: Hij bad voor al Zijn discipelen dat zij _______ zouden zijn zoals Hij en de ____________ één zijn. Godsdienstige verdeeldheid is een overtreding van Jezus' gebed.

Lees 1 Korintiërs 1:10-13

17,18* Welke instructies gaf Paulus aan de gemeente te Korinthe? Antwoord: Hij zei dat er geen _________________ onder hen moesten zijn. Om zijn punt te bewijzen vroeg hij "Is Christus ________________?".
Als Jezus' leringen Zichzelf zouden tegenspreken, dan zouden we verwachten dat de mensen die Hem volgen zich ook tegenspreken. Maar Christus is niet tegen Zichzelf verdeeld, daarom leert Paulus ook aan de volgelingen van Jezus dat er geen verdeeldheid moet zijn onder hen.

Lees 1 Korintiërs 14:33

19* God is niet de veroorzaker of bron van wat? Antwoord: God is niet een God van ______________.
De elkaar tegensprekende leringen van denominaties zijn zonder twijfel verwarrend, daarom kunnen we er zeker van zijn dat die verdeeldheid niet van God komt.

Lees Marcus 3:24-25

20* Wat zei Jezus over een koninkrijk of huis dat tegen zichzelf verdeeld is? Antwoord: Het zal niet kunnen _________________.
We leren uit de Schrift dat er dus maar 1 ware gemeente kan zijn en alle ware bekeerlingen worden door de Here zelf aan die gemeente toegevoegd. Als een godsdienstige groep verontschuldigingen zoekt voor of het bestaan van tegensprekende denominaties verdedigt, dan kunnen we er zeker van zijn dat die gemeente niet de ware gemeente is, noch er enig deel van uit maakt. Jezus' ware gemeente is geen denominatie, noch is het een onderdeel van een samengaan of confederatie van denominaties. Elke persoon die wil behouden worden, moet deel zijn van de gemeente die Jezus bouwde en waarvoor Hij stierf.
 

2. Motivatie en verantwoordelijkheid. 

We hebben reeds de bijbel onderzocht over hoe en waarom mensen zich moeten bekeren. We hebben ook bestudeerd dat het noodzakelijk is om getrouw te leven, wat ook inhoud lid te zijn van Jezus' enige ware gemeente. Iedere persoon moet voor zichzelf de beslissing nemen als hij/zij Gods Wil wil aanvaarden en zich wil bekeren. Bedenk eens enkele punten waar iemand rekening mee moet houden in het maken van deze keuze. 

                A. De noodzaak van de juiste motieven

Lees Spreuken 4:23

21* Waarom is de ingesteldheid van het hart belangrijk? Antwoord: In het hart begint het ______________.
Het hart is waar we beslissen wat we zullen doen. Het is de zetel van onze keuzes. Houdingen zijn belangrijk omdat het uiteindelijk bepaalt hoe we handelen en wat  voor mens we zijn.

Lees 1 Kronieken 28:9

22,23* Welke houding leerde David aan Salomon dat hij moest hebben in het dienen van God? Antwoord: Hij zei dat hij God moest dienen met een volkomen _____________ hart en een ________________ gemoed.
David waarschuwt dat God de gedachten en bedoelingen van ons hart doorzoekt en kent. Hij wil niet alleen uiterlijke godsdienst, Hij wil oprecht gekend en verstaan worden.

Lees Matteus 5:8

24* Wat is Gods beloning voor de reinen van hart? Antwoord: De reinen van hart zijn zalig want zij zullen _________ zien. De toestand van uw hart is noodzakelijk om het eeuwig leven te krijgen met God.

Lees Romeinen 6:17-18

25* Welke rol speelt het hart in de gehoorzaamheid? Antwoord: Mensen die willen worden vrijgemaakt van de zonde, moeten die vorm van onderricht die is overgeleverd van ___________ gehoorzamen.
We kunnen ons niet bekeren als we de motieven waarom we het zouden doen maar eens vlug overlopen. We moeten begrijpen en oprecht menen vanuit ons hart waarom wij het evangelie gehoorzamen.

Lees Romeinen 12:1-2

26* Wat moet je doen ipv gelijkvormig te worden aan de wereld? Antwoord: Je moet veranderd worden door de vernieuwing van uw _______________.
Het veranderen van ons leven begint bij het veranderen van ons denken. Veranderingen aan de buitenkant moeten van binnen beginnen, en dat vraagt een juiste houding.

Lees 1 Korintiërs 13:1-3

27* Welke kwaliteit is nodig om onze dienst aanvaardbaar te maken? Antwoord: Het maakt niet uit wat voor goede dingen we ook maar zouden doen, als we de ____________ niet hebben.

Lees 1 Korintiërs 14:15

28* Hoe zullen we bidden en zingen? Antwoord: We moeten zingen en bidden met onze geest en ons __________________.
God aanvaardt geen uiterlijk ritueel dat niet vergezeld is met een oprecht verstaan en oprechte bedoeling van het hart.

De juiste motieven waarom we iets doen en een juiste houding is noodzakelijk in heel onze dienst aan God. We moeten in het bijzonder het juiste doel begrijpen en oprecht menen wat we doen in het volbrengen van de voorwaarden van vergeving. We behoren God te dienen om de juiste redenen en met de juiste bedoelingen.

                B. De toestand van hen die geen rekenschap kunnen afleggen

Het zou duidelijk moeten zijn dat kleine kinderen de toewijding niet kunnen volbrengen die het dienen van God vraagt. Ze kunnen het evangelie niet horen, geloven of verstaan. Ze kunnen zich niet waarlijk bekeren, noch Christus belijden, noch het doel van de doop begrijpen. Zij kunnen het trouw leven niet leven dat God vraagt na de doop en ze kunnen deze dingen al zeker niet doen met een juist inzicht in het doel en de betekenis van waar ze mee bezig zijn.

Het bevel tot bekering is dus niet voor kleine kinderen. Ze kunnen niet gehoorzamen met hun verstand, daarom is gehoorzaamheid ook niet nodig voor hun. Maar wat is dan hun toestand voor God?

Lees Matteus 18:2-3

29* Wat moeten we doen om het Koninkrijk Gods te beërven? Antwoord: We moeten ons bekeren en worden als de ______________.
Wanneer zondaars zich bekeren, moeten ze worden zoals kleine kinderen. Hier komt uit voort dat kleine kinderen geen bekering nodig hebben. Ze zijn onschuldig en aanvaardbaar voor God zoals ze zijn zonder bekering.

Lees Matteus 19:13-14

30* Wat zei Jezus over de kleine kinderen die tot Hem werden gebracht? Antwoord: Hij zei dat voor zodanigen het __________________ der hemelen is.
Als het Koninkrijk van God bestaat uit hen die zoals kleine kinderen zijn, dan kunnen kinderen niet schuldig zijn aan zonden. Merk op dat Jezus niet vroeg dat deze kinderen zich bekeerden of zich lieten dopen. Ze waren aanvaardbaar zoals ze waren.

Lees Psalm 106:37-38

31* Wanneer afgodendienaars hun kinderen offerden aan hun afgoden, wat voor bloed vergoten zij toen? Antwoord: Zij vergoten __________________ bloed.
God houdt kleine kinderen dus voor onschuldig. We hebben reeds bestudeerd dat ze de schuld van de zonde van Adam niet beërven, noch die van hun voorouders. God houdt hen niet verantwoordelijk voor hun gedrag totdat ze groot genoeg zijn om het evangelie te kunnen gehoorzamen doordat ze kunnen verstaan wat nodig is. Als kinderen opgroeien, moeten ze worden geleerd uit het Woord in de mate dat ze het kunnen verstaan, zo kunnen ze geleidelijk aan groeien in kennis. Wanneer ze in staat zijn om Gods Wil te gehoorzamen met hun verstand, dan houdt God ze verantwoordelijk. Ze zullen uiteindelijk zondigen, net zoals allen doen. Dan geldt de leer van de Bijbel ivm bekering ook voor hen.

Persoonlijke vragen:

Geloof jij dat het bestaan van vele denominaties aangenaam of onaangenaam is voor God? Verklaar: ___________________________________________________________________________________________________________________

Heb je de ene ware gemeente die Jezus toebehoort al gevonden? Indien ja, ben je er een deel van geworden?
___________________________________________________________________________________________________________________


Geloof jij dat babies schuldig of onschuldig zijn voor God? Verklaar : ___________________________________________________________________________________________________________________

Als je jezelf hebt bekeerd, begreep je de verbintenis echt en bedoelde je het oprecht? ___________________________________________________________________________________________________________________

Persoonlijke notities bij les 5:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vorige