Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Bekering van zonde deel 4

 

Het gelovig leven

 Wanneer iemand zich heeft bekeerd volgens het evangelie, dan zijn zijn/haar zonden vergeven en is hij/zij bij de gemeente van de Heer gevoegd (Handelingen 2:47). Maar dit is pas het begin van een levenslange overgave aan God. Een christen behoort te leven voor en te groeien in Christus. Hierin tekort komen is falen in het voortbrengen van de vruchten die aan de bekering beantwoorden en daardoor een terugkeer naar de zonde.

1. Het belangrijke van trouw

Sommige gemeenten leren dat een gehoorzaam leven na de bekering niet noodzakelijk is om gered te worden. Zij leren dat een kind van God onmogelijk nog kan zondigen (wat dan ook) zodat ze verloren gaan. Neem het bewijs uit de bijbel eens in acht dat ons leert dat een trouw leven noodzakelijk is voor een kind van God om Hem welgevallig te zijn en het eeuwig leven te verkrijgen.

Lees Openbaring 2:10

1* Wat moet iemand doen om de kroon des levens te ontvangen? Antwoord: Men moet ______________________ zijn tot de dood. Zij die stoppen met trouw te zijn hebben geen deel aan de belofte van eeuwig leven.

Lees Romeinen 6:12-18,23

2* Wat zegt Paulus over het idee dat we verder mogen zondigen omdat we onder de genade zijn (vs12)? Antwoord: Laat de ______________ niet langer heersen als koning in uw lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen.
3* In plaats van de zonde te dienen, zijn we wat geworden (vs18)? Antwoord: vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de _____________________. Als we verder leven in zonden dan gaan we verloren (vs23). Dit is waar voor zonden die we doen voor de bekering alsook voor na de bekering.

Lees Romeinen 12:1-2

4* Wat moeten we doen met onze lichamen? Antwoord: elke bekeerde behoort zijn/haar lichaam te stellen voor God tot een welgevallig ___________.

Lees Matteus 6:19-21,24,33

5,6* Wat zou onze eerste doelstelling moeten zijn in het leven? Antwoord: we moeten eerst Gods _________________ en _____________________ zoeken.

Lees Matteus 16:24-27

7,8* Wat moet je doen om een volgeling van Jezus te zijn? Antwoord: Hij moet zichzelf _____________________, zijn __________ opnemen en Jezus volgen. Merk op dat er geen voordeel in is om de wereld te winnen, als je daardoor  je ziel verliest bij het oordeel.

Lees 1 Korintiërs 15:58

9* Wat voor werk verwacht de Heer van ons? Antwoord: Wees standvastig, onwankelbaar en ten alle tijde overvloedig in het werk van de ________. De Heer verwacht niet een beetje werk van tijd tot tijd, Hij verwacht een stevige toewijding tot trouw werk in Zijn dienst.

Lees 2 Petrus 2:20-22

10,11* Hoe beschrijft Petrus hen die ontsnapt waren aan de zonden en er terug door worden overmeesterd? Antwoord: hun laatste toestand is ___________ dan hun eerste, ze zijn als een hond die is teruggekeerd naar zijn _________________________.

Lees Johannes 15:4-8

12,13* Wat gebeurt er met een discipel die niet in Jezus blijft en geen vrucht draagt? Antwoord: Die is
_________________ als de rank en is verdord en men gooit ze in het ____________.
De bijbel roept alle bekeerlingen op om trouw te blijven aan Christus. Om te stoppen met trouw te zijn, is terugkeren naar de zonde en verloren zijn. De beslissing om een christen te worden, vraagt ook de verplichting om te groeien en om een actieve, bruikbare dienstknecht van God te zijn. (1 Petrus 2:2; 2 Petrus 3:18; lees ook 1 Korintiërs 10:1-13; Hebreeën 12:15)

2. Vergeving voor het kind van God dat zondigt


Hoewel het evangelie vraagt om trouw te zijn, erkent het ook dat christenen zondigen. Er is geen excuus voor zonde, maar er is vergeving voor hen die spijt hebben en die hun belofte, om de zonde te overwinnen en te groeien in de dienst van God, hernieuwen.

Lees 1 Johannes 1:8-10

14* Wat doen we als we zeggen dat we niet zondigen? Antwoord: Dan _______________ wij onszelf en is de waarheid niet in ons.
15* Wat moeten we doen om te worden vergeven? Antwoord: Als we onze zonden ___________________, is Hij getrouw om ons de zonden te vergeven en om ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Lees Handelingen 8:22

16,17* Nadat Simon was bekeerd (vs12-13), zondigde hij. Wat werd hem gezegd te doen om vergeven te worden? Antwoord: Hij moest zich ________________ van zijn boosheid en tot de Here ______________.

Lees Matteus 6:12

18* Waar leert Jezus ons hier om voor te bidden? Antwoord: We moeten God om ________________ vragen, net zoals wij hen vergeven die tegen ons zondigen.

Lees Lucas 18:13-14

19* Hoe werd deze tollenaar gerechtvaardigd van zijn zonden? Antwoord: Hij bad tot God "wees mij ______________ genadig".
God wil niet dat Zijn kinderen verloren gaan. De dood van Zijn Zoon voorziet in de vergeving als we zondigen. Maar we moeten voldoen aan de voorwaarden om vergeven te worden, net zoals we aan bepaalde voorwaarden moesten voldoen om ons te bekeren. De voorwaarden voor een kind van God die zondigt, verschillen met die van een verloren zondaar wiens zonden nog nooit zijn vergeven. Om een kind van God te worden moet iemand het evangelie horen, geloven, bekeren, belijden en gedoopt worden. Maar een kind van God die zondigt moet zich bekeren van die zonden en deze belijden aan God in een gebed. Als hij/zij tegen andere mensen heeft gezondigd, moet er ook tov die personen worden beleden en behoort men het terug in orde te maken. (Matteus 5:23-24; Jacobus 5:16; Lukas 17:3-4) Zij die zonden proberen te verbergen zullen niet voorspoedig zijn, alleen zij die ze belijden en nalaten vinden genade. (Spreuken 28:13)

3. Specifieke vereisten van trouw


Wat verwacht God van jou als je christen wordt? Bekering is het begin van een levenslange volledige overgave aan de dienst van God. We kunnen niet alle vereisten van trouw hier bespreken, maar sta eens even stil bij enkele specifieke voorbeelden ervan.

                A. Bestudeer de bijbel regelmatig

Grondige bijbelstudie is de enige manier om Gods Wil te leren kennen en om fouten te voorkomen.


Lees Handelingen 17:11

20* Hoe leerden deze mensen wat God van hen verwachtte? Antwoord: Zij onderzochten de Schrift ____________ en namen het woord met alle bereidwilligheid aan. God heeft Zijn Wil op zo een manier geopenbaard zodat wij het kunnen verstaan, als we maar willen onderzoeken met een toegewijd hart. Merk op dat deze mensen dagelijks studeerden, een regelmatige overgave om te studeren is dus nodig.

Lees Psalm 1:2

21,22* Hoe ijverig bestudeert een goddelijk mens Gods Woord? Antwoord: omdat hij zich verheugd in Gods Wet, overdenkt hij het ________ en __________.

Lees Psalm 119:9-12

23* Waarom wilde de schrijver Gods Woord leren? Antwoord: Hij borg Gods Woord op in zijn _______, zodat hij niet tegen Hem zondigde.
Trouw zijn in de dienst van God vraagt regelmatige, toegewijde bestudering van de Schriften, zodat we kunnen leren hoe we aangenaam zijn voor God en om fouten te voorkomen. Studeer jij Gods woord regelmatig zodat je kan weten wat Zijn Wil is? (Jozua 1:8; Hebreeën 5:12; Deuteronomium 6:6-9; 1 Petrus 2:2; 2 Timoteus 2:15; Spreuken 2:1-20; Psalm 19:7-11)

                B. Bid regelmatig

In het gebed danken we God, aanbidden we Hem en maken we onze noden bekend.


Lees Handelingen 2:42
24* Hoe ijverig waren deze jonge bekeerlingen in het gebed? Antwoord: Zij bleven __________________ in het gebed.

Lees Filippenzen 4:6
25,26* Wat moeten we doen in plaats van ons zorgen te maken? antwoord: laat bij alles uw _______________ door gebed en ______________ bekend worden bij God.

Lees 1 Petrus 5:7

27* Waarom moeten we tot God bidden? Antwoord: We moeten al onze zorgen op hem werpen, want Hij ___________ voor ons. Het gebed is onze manier om te spreken met God. Wanneer we dit niet doen, dan eren we Hem niet zoals het moet en kan Hij ook niet voor ons zorgen. Ben jij ijverig in het gebed zoals het zou moeten zijn?
(Lucas 18:1; Efeziërs 6:18; Kolossenzen 1:3; 4:2-3; 1 Tessalonissenzen 5:17)

                C. Woon alle samenkomsten van de plaatselijke gemeente bij

Nieuwtestamentische Christenen worden altijd erkend als deel van een plaatselijke gemeente - Handelingen 9:26-28, 11:26; Hebreeën 13:17. Deze gemeente moet volgens de juiste leer samenkomen wat betreft aanbidding,  de naam, organisatie, redding, enz. (zie andere studies voor meer uitleg) Plaatselijke gemeenten behoren samenkomsten te houden waar de leden God aanbidden, Zijn Woord bestuderen en groeien in kracht en kennis.

Lees 1 Korintiërs 11:23-26

28,29* Wat is het doel van de tafel des Heren? Antwoord: Jezus zei dat het brood Zijn _________________ is en dat de beker het nieuwe verbond is in Zijn ___________, waarvan wij eten en drinken tot Zijn gedachtenis. Merk op dat de discipelen op de eerste dag van elke week samenkwamen om dit te doen. (Handelingen 20:7)

Lees 1 Korintiërs 16:1-2

30* Hoe verkrijgt de gemeente een financieel inkomen? Antwoord: Elke plaatselijke gemeente houdt een collecte op de ___________ dag van de week.
Elke christen is verantwoordelijk om te geven naar zijn welvaart op de eerste dag van de week om het werk van de gemeente te ondersteunen.

Lees Handelingen 11:26

31* Welk ander doel had het samenkomen van de gemeente? Antwoord: Wanneer de gemeente samenkwam werden veel mensen _______________.
Niet alleen kwam men samen om de tafel des Heren tot zich te nemen en om te geven naar zijn vermogen, nee, plaatselijke gemeenten kwamen ook samen om Gods Woord te bestuderen, om te zingen en om te bidden (1 Korintiërs 14:15). Deze laatste 3 zijn nergens specifiek geboden om ze te doen op een bepaalde dag van de week, daarom kan een gemeente deze samenkomsten houden op elke dag van de week. Wanneer de gemeente ergens samenkomt, behoren christenen hun best te doen om te komen opdat ze kunnen groeien door de studie en de aanbidding. Ben jij iemand die de samenkomsten van een trouwe plaatselijke gemeente bijwoont wanneer je kan? (
Hebreeën 3:12-13; 10:24-25; Johannes 4:24; Efeziërs 4:16; 1 Tessalonissenzen 5:11; Handelingen 2:42
)

                D Heb een goede relatie met andere mensen

We kunnen ook hier weer niet volledig in detail alles bespreken, maar christenen zouden de mensen rondom hen moeten behandelen naargelang Gods Wil is. Dit houdt in het juiste gedrag te hebben in de volgende relaties.

Lees Kolossenzen 3:18-21

32-35* Vertel voor elk vers welke groep mensen een juist gedrag behoort te hebben tov anderen? Antwoord:
vs 18_____________________, vs 19_____________________,

vs 20_____________________, vs 21_____________________.

Bekering zou ons moeten leiden tot gehoorzaamheid aan Gods leringen voor onze families. (Zie Efeziërs 5:22-6:4; Titus 2:4-5)

Lees Romeinen 13:1-5

36* aan wie moeten we ons onderwerpen? Antwoord: We moeten ons onderwerpen aan de __________________.
(Zie ook 1 Petr 2:13-14; Matt 22:17-21)
Christenen zijn ook verantwoordelijk om anderen juist te behandelen in zakelijke relaties (Efeziërs 6:5-9; Titus 2:9-10; Kolossenzen 3:22-3:1; Psalm 37:21) en om hen die nood hebben te helpen. (Lucas 10:25-37; Handelingen 20:35; Jacobus 1:27; Matteus 25:34-40)  Behandel jij de mensen volgens Gods Woord?

                E Help anderen om het evangelie te leren

Wanneer je bent bekeerd, is er iemand anders geweest die jou heeft geholpen om de waarheid te leren en te gehoorzamen. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om andere mensen te helpen met het leren en gehoorzamen.

Lees Johannes 1:43-46

37* Wat deed Filippus nadat Hij van Jezus had gehoord? Antwoord: Hij vond ________________ en vroeg hem om mee te komen.

Lees Handelingen 8:4

38* Wat deden de eerste christenen toen ze verspreid werden door vervolging? Antwoord: Zij ____________________ het evangelie. Iedere bekeerling zou moeten leren zodat hij voldoende kennis heeft. Dit kan voor sommigen lang duren, maar ondertussen kunnen we doen gelijk Filippus die mensen aanmoedigde om naar hen te gaan die hun konden leren uit Gods Woord. Doe jij alles wat je kan om andere mensen te helpen om gered te worden door het evangelie? (
Efeziërs 4:16; Spreuken 11:30; 2 Timoteus 2:2; 24-26; Johannes 4:28-30,39; Hebreeën 5:12
)

                F Leef een eerlijk leven

Behalve de werken die we in dienst van God kunnen doen, behoort een christen het immorele gedrag te verwijderen uit zijn leven, een gedrag dat mensen in de wereld kenmerkt.

Lees Titus 2:11-14

39,40* Wat leert de genade van God ons om te doen? Antwoord: het leert ons om de ________________________ en de wereldse __________________ te verzaken, en een sober, rechtvaardig en godvruchtig leven te leiden.

Lees Galaten 5:19-21

41* Wat kunnen we weten over hen die deze werken van het vlees doen? Antwoord: Zij zullen het Koninkrijk niet _________________.
Andere verzen sommen immoreel gedrag op die een christen behoort te vermijden. Als we, zoals reeds besproken, toch zondigen, dan behoren we ons hiervan te bekeren, God om vergeving te vragen, en de zonde in orde te maken met hen die we door ons gedrag hebben benadeeld. (Zie ook
Marcus 7:20-23; Romeinen 1:26-32; 1 Korintiërs 6:9-11) Is uw leven moreel aanvaardbaar voor God?               

G Gehoorzaam God in ALLES

Lees Matteus 28:18-20

42* Nadat iemand is gedoopt, wat moet hem/haar worden geleerd te doen? Antwoord: Leert hen __________________ al wat Jezus heeft bevolen.
Dit houdt in om goede eigenschappen te ontwikkelen die de Here vraagt (2 Petrus 1:5-11) en om onaanvaardbaar gedrag, woorden en houdingen te verwijderen uit je leven. God vraagt een volledige overgave om Hem te dienen. We moeten bereid zijn om welk offer dan ook te maken om Hem te plezieren. Bekering is niet enkel een manier zoeken om vergeven te worden, bekering vraagt een toewijding van iemand om God te dienen voor de rest van zijn/haar leven, het zoeken hoe men aangenaam  kan zijn voor God is het belangrijkste doel van een bekeerling.


Persoonlijke vragen:

Hoe ijverig ben jij in bijbelstudie, in gebed, in het helpen van anderen om het evangelie te leren?
_____________________________________________________________________________________________________

Kom jij ook ijverig samen wanneer de gemeente samenkomt?
_____________________________________________________________________________________________________

Welke verbeteringen kan je maken in je gezin, in je relatie met anderen, of in het leven van een goddelijk en eerlijk leven?
_____________________________________________________________________________________________________

Ben jij steeds trouw gebleven aan de dienst van de Heer, of zijn er zonden in je leven die nog niet in orde zijn gemaakt?
_____________________________________________________________________________________________________

Persoonlijke notities bij les 4:
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vorige