Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Bekering van zonde deel 2

 

Voorwaarden om vergeving te krijgen (A)

We hebben geleerd dat alle mensen hebben gezondigd, en daardoor het oordeel van de eeuwige straf op zichzelf brengen. Maar door de genade van God is Jezus gestorven als het offer voor de zonden van de mensen. Door dit te doen heeft Hij redding mogelijk gemaakt voor alle mensen. (Markus 16:15-16; Lukas 24:47; Titus 2:11; 1 Timoteus 2:4,6; 2 Petrus 3:9; Hebreeën 2:9, Johannes 3:16; Handelingen 10:34-35). Maar niet alle mensen zullen het eeuwig leven ontvangen. God heeft bepaald dat elk mens aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om de zegen van vergeving van zonden te ontvangen. We kunnen vergeving niet verdienen, maar we kunnen het ook niet krijgen tenzij we het willen doen volgens Gods plan. Gezien alle mensen zondigen, behoren we er ook allen zeker van te zijn dat we zo handelen zoals God het vraagt om vergeving te ontvangen. 

1. Het evangelie horen

Het eerste wat moet gebeuren opdat iemand gered kan worden is dat hij/zij leert over Jezus en de redding waarin Hij voorziet. Het enige middel dat God ons heeft gegeven om hierover te leren is door het evangelie van Christus geopenbaard in de bijbel.

Lees Johannes 6:44-45

1* Wie kan tot Jezus komen? Antwoord: Een ieder die het van de vader heeft ______________ komt tot Jezus.
Opmerking: Niemand kan tot Jezus komen zonder geleerd te zijn door God hoe dit moet gebeuren.

Lees Johannes 8:32 (vgl 34)

2* Hoe kan je worden vrijgemaakt (van de zonde)? Antwoord: Gij zult de _______________ verstaan en deze zal u vrijmaken.
Opmerking: de vrijheid waar Jezus naar verwijst, is de vrijmaking van de zonde. Deze “waarheid” die ons kan vrijmaken van zonde is geopenbaard in Gods Woord (Johannes 17:17).

Lees Johannes 12:48

3*  Volgens welke norm zullen we worden geoordeeld? De ______________ die Jezus heeft gesproken zullen ons oordelen. God heeft ons een norm geopenbaard volgens dewelke wij behoren te leven. Deze norm bevat ook de voorwaarden waaraan we moeten voldoen om vergeving van zonden te kunnen ontvangen.

Lees Johannes 20:30-31

4* Hoe kunnen we weten wat we moeten geloven om het eeuwig leven te beërven? Antwoord: Mensen (zoals Johannes) hebben van Godswege geschreven zodat we in Jezus kunnen geloven en het ______________ hebben in Zijn Naam.

Lees Handelingen 17:11

5* Hoe wisten de inwoners van Berea als hun de waarheid werd geleerd of niet? Antwoord: Zij onderzochten de ________________ dagelijks met alle bereidwilligheid.

Vele valse leraren misleiden de mensen van de waarheid (Matteus 7:15; 1 Johannes 4:1). Om zulke fouten te voorkomen, behoren we in alle bereidwilligheid de onbetwistbare bron van de waarheid te onderzoeken en we moeten dit doen met een eerlijk hart.

Lees Romeinen 1:16

6* Welke rol speelt het evangelie in onze redding? Antwoord: Het evangelie van Jezus is de ____________  ________ tot behoud. Het evangelie is de boodschap die God heeft geopenbaard over Jezus en Zijn leer. Het leert ons de waarheid over hoe we kunnen gered worden door Jezus.

Lees Romeinen 10:17

7*  Hoe kunnen we een goed geloof krijgen in Jezus en in Zijn Wil. Antwoord: Geloof komt door het ____________ van het Woord van Christus. (Sommige vertalingen hebben hier “woorden Gods”)
Geloof komt er niet door het horen van meningen van mensen, theorieën , tradities of geloofsbelijdenissen van mensen. Noch heeft God rechtstreeks tot zondaren gesproken hoe men vergeving behoort te krijgen door Jezus. Nu het geloof is geopenbaard komt een juist en eerlijk geloof er alleen door het onderzoeken van de leer van de Schrift.

Lees 2 Timoteus 3:16-17

8* Welke middelen heeft God ons gegeven om Zijn Wil te kennen? Antwoord: De Schrift is door God _________________ om ons te leiden en te voorzien in alle goed werk.

Lees Hosea 4:6

9* Waardoor gaat Gods volk verloren? Antwoord: Door gebrek aan _______________.
Niemand kan God gehoorzamen en vergeving ontvangen zonder te weten wat God vraagt. De enige manier om dit te weten is door de boodschap die God heeft geopenbaard aan geïnspireerde mensen, om deze neer te schrijven in het boek de bijbel. Zonder deze kennis zijn we nog steeds bestemd om voor eeuwig te worden gestraft voor onze zonden. Alleen wanneer we de Schriften nauwkeurig onderzoeken met een eerlijk hart kunnen we weten hoe we gered kunnen worden door Christus.


2 Geloof in het evangelie van Christus

 Velen horen het evangelie, maar toch worden ze niet gered door alleen het horen. Er is meer nodig. Om vergeving te verkrijgen door de dood van Jezus moet men ook geloven wat het evangelie leert. Bedenk wat het evangelie zegt over wat we moeten geloven en waarom geloof noodzakelijk is.

Lees Hebreeën 11:6

10*11* Wat moeten we geloven om tot God te komen? Antwoord: We moeten geloven dat ______ bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig ________________.
12* Waarom moeten we dit geloven? Antwoord: Zonder geloof is het onmogelijk om God  _____________________ te zijn. Geloof is een absolute noodzaak. Maar wat we geloven is ook van belang. Niet elk geloof is aanvaardbaar.

Lees Johannes 4:42

13* Wat geloofden de Samaritanen van Jezus? Antwoord: Zij geloofden dat Hij waarlijk de ________________ der wereld is.
We hebben geleerd dat Jezus is gestorven als het offer om mensen te redden van hun zonden. Maar om gebruik te kunnen maken van Jezus’ dood, behoort een ieder persoonlijk te geloven dat Jezus de Heiland is.

Lees Johannes 20:28-31

14*15* Wie zei Thomas dat Jezus was? Antwoord: Mijn __________ en mijn ___________.
16*17* De Schriften zijn geschreven zodat we wat zouden geloven? Antwoord: Dat Jezus de _______________ is, de __________ van God.
De bijbel leert dat Jezus God was nog voordat Hij naar de aarde kwam. Hij was bij de Vader in de hemel, en alle dingen zijn door Hem gemaakt. Hij bezit alle eigenschappen van God (Eeuwig, Almachtig, Alwetend,…), maar kwam naar de aarde als mens om een leven zonder zonde te leven en om te sterven als een offer voor onze zonden. Hij was God in het vlees. (vgl Johannes 1:1-3,14; Kolossenzen 2:9; Hebreeën 1:2,8-9; Filippenzen 2:5-8) Zijn relatie tot de Vader is zo uniek dat Hij de eniggeboren Zoon van God is (Johannes 3:16). Door Zijn unieke positie als Schepper, Heiland en Godheid, was Jezus de ‘Gezalfde’ (Christus) aan wie we ons moeten onderwerpen als onze Heer. (Meester)

Lees Johannes 8:24

18* Wat is het gevolg van het niet in Jezus geloven? Antwoord: We zullen in onze _____________ sterven.
Om gered te worden van onze zonden, moeten we geloven dat Jezus diegene is die de bijbel zegt dat Hij is.

Lees Romeinen 10:9-10

19* Wat moeten we nog meer geloven om gered te worden? Antwoord: We moeten geloven dat God Jezus uit de doden heeft _________________.
Als Jezus gewoon was gestorven, dan had de satan gewonnen. Om de satan te overwinnen moest Jezus worden opgewekt uit de dood (1 Korintiërs 15:12-19). Daarom moeten we, om gered te worden, niet alleen in Jezus’ dood geloven, maar ook in Zijn opstanding.

Lees Marcus 1:15

20* Wat heeft Jezus ons nog gezegd wat we moeten geloven? Antwoord: We moeten in het _______________ geloven. Het evangelie houdt veel meer in dan alleen de boodschap over wie Jezus is. Het bevat ook de boodschap over hoe we behoren te leven om voor God aangenaam te zijn. Het is niet genoeg om slechts enkele dingen te geloven over wie Jezus was en wat Hij deed om gered te worden.  We moeten ook in Zijn leer geloven over hoe Hij ons vraagt om te leven. (2 Tessalonisenzen 2:13-14; 1:7-9; Kolossenzen 1:5)

Lees Marcus 16:15-16

21* Welke boodschap moet over de hele wereld worden gepredikt? Antwoord: Verkondig het ______________.
22* Wat gebeurt er als we niet geloven? Antwoord: Hij die niet gelooft zal ____________ worden.

Merk op dat de mensen dat moeten geloven wat is verkondigd: het evangelie. Dit houdt in, niet enkel in Jezus te geloven, maar ook in Zijn Leer. Zij die niet geloven zullen veroordeeld worden. Er bestaat geen twijfel over dat geloof noodzakelijk is om gered te worden. Maar dit geloof houdt meer in dan velen beseffen. We zullen dan ook zien dat het reddende geloof tot het juiste gevolg moet leiden om uiteindelijk in redding te resulteren.

3 Bekering van zonde

                A De noodzaak van bekering.

Net zoals er velen zijn die horen maar daarom nog niet zijn gered, zo zijn er ook velen die ‘geloven’ – dwz dat ze de betrouwbaarheid van het evangelie van Jezus aanvaarden – maar toch zullen ze niet worden gered. Er is meer nodig om gered te worden door de dood van Jezus. Bedenk wat het evangelie leert over de noodzaak van bekering.

Lees Handelingen 2:36-38

23* Wat zei Petrus dat deze mensen moesten doen? Antwoord: Hij zei dat ze zich moesten _________________ en zich laten dopen. Merk op dat bekering duidelijk wordt aangegeven als een noodzakelijke voorwaarde om vergeving van zonden te verkrijgen.

Lees Handelingen 17:30-31

24* Hoeveel mensen moeten zich bekeren? Antwoord: God verkondigt dat ________ tot bekering moeten komen. Alle mensen moeten zich bekeren, want allen zijn schuldig aan zonde.

Lees Matteus 21:28-32

25* Hoe heeft één van de zonen berouw getoond? (a) hij zei dat hij zou gaan maar hij ging niet, (b) hij zei dat hij zou gaan en ging, (c) hij zei dat hij niet zou gaan, bedacht zich en ging toch. Antwoord: ______.
Bekering is van gedachte veranderen. In het bijzonder, bekering van zonden is beseffen dat we God ongehoorzaam waren. Dan moeten we onze gedachten veranderen en beginnen te gehoorzamen. Dit is waarom bekeren ook vaak “omkeren” wordt genoemd.

Lees 2 Korintiërs 7:10

26* Waardoor bekeren mensen zich? Antwoord: _________________ naar Gods Wil brengt inkeer tot heil.
Wanneer een persoon beseft dat hij schuldig is aan zonde, moet hij oprecht berouw hebben en wensen dat hij het nooit had gedaan. Deze droefheid moet hem leiden tot de beslissing om te veranderen en het goede te doen. (bekering)

Lees 2 Petrus 3:9

27* 28* Waarom heeft God de wereld nog niet vernietigd? Antwoord: God is lankmoedig (geduldig) en Hij wil niet dat sommigen _______________ gaan, maar dat allen tot _______________ komen.
Merk op dat zij die zich niet bekeren, verloren zullen gaan (Lukas 13:3,5) omdat bekering noodzakelijk is om vergeving te krijgen zoals we hebben gezien. Maar iedereen wordt schuldig aan zonde. Dus wanneer we in zonde leven, moeten we ons bekeren of we zullen voor eeuwig verloren gaan als straf voor onze zonden.
   

               
B De gevolgen van bekering.

Bekering vraagt berouw over de zonde en een overtuiging om te veranderen en God te dienen. Het resulteert in het veranderen van gedrag.

Lees Handelingen 26:20

29* Wat predikte Paulus dat de mensen moesten doen? Antwoord: Zij moesten zich bekeren, zich tot God richten en _______________ doen.
We hebben dit eerder al in Matteus 21:28-32 gezien. Om te worden aanvaard moest de zoon die zei dat hij zijn vader niet wilde gehoorzamen, zich bekeren en doen wat de vader hem vroeg. Bekering is een verandering van gedachte waardoor we beslissen te doen wat God vraagt. Om God te behagen moeten we Jezus volgen en doen wat goed is.

Lees Matteus 12:41

30* Wat deden de mensen van Nineve? Antwoord: Zij bekeerden zich op de ________________ van Jona.
Dit verwijst naar de gebeurtenissen beschreven in Jona 3:4-10. Hun bekering resulteerde in het omkeren weg van hun slechte daden. Zij die hun leven niet veranderen hebben gefaald in de toewijding zich te bekeren.

Lees Spreuken 28:13

31* Wat moeten we doen om ontferming bij God te vinden. Antwoord: We moeten onze zonden niet proberen te verbergen, maar ze belijden en ze _______________. Om genade te verkrijgen is het niet genoeg om onze zonden te erkennen. We moeten ze nalaten – stoppen met zondigen.

Lees Ezechiël 33:14-16

32* Wanneer een persoon zondigt, bvb stelen, moet hij niet alleen stoppen met stelen, wat moet hij nog doen? Antwoord: Hij moet ___________________ wat hij heeft gestolen.
Dit is het principe om de zonde te herstellen. Als onze zonden anderen hebben benadeeld, dan behoren wij de daad die wij deden goed te maken. Dit houdt in terug te geven wat we hebben genomen dat van iemand anders was. Zie ook Leviticus 6:1-5; Ezra 10:3,11,17,19,44; Lukas 19:8, Filemon 10-14,18-19.

Bekering moet gevolgd worden door een verandering van ons gedrag. We moeten ons wegkeren van de zonde en beginnen met God te gehoorzamen. Dit houdt ook in om de nadelige gevolgen die wij door onze zonden hebben veroorzaakt terug in orde maken. Hierin falen is falen in het voortbrengen van de vruchten van bekering. (Zie ook Lukas 15:17-24; 3:8) 

4 Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid is een basis principe dat verschillende stappen inhoudt. We leggen er de nadruk op omdat sommigen ontkennen dat gehoorzaamheid noodzakelijk is om gered te worden. Ze beweren dat we gered worden door ‘het geloof’ alleen, dus uitwendige daden zijn dan volgens hen niet noodzakelijk.

Maar we hebben reeds gezien dat de vruchten van bekering noodzakelijk zijn om gered te worden, en dit vraagt ons om te doen wat goed is – gehoorzaamheid. Het is duidelijk dat geen enkele daad van gehoorzaamheid onze redding kan verdienen, gezien we reeds hebben geleerd dat allen hebben gezondigd en we daarom gered worden door genade. Lees de volgende teksten eens die aantonen dat gehoorzaamheid een voorwaarde is om vergeving van zonden te krijgen.


Lees Matteus 7:21-23

33* Wie zal volgens Jezus het Koninkrijk Gods binnengaan? Antwoord: Hij die de wil van God __________.
Deze mensen geloofden in Jezus en beleden Hem als Heer. Maar Jezus verwierp hen omdat dat niet voldoende was, Hij zei dat we de Wil van God moeten doen. (Zie Lukas 6:46)

Lees Romeinen 6:16-18

34* Wat moet een persoon doen om vrijgemaakt te worden van zonde? Antwoord: Hij moet van harte _______________________ worden aan die vorm van onderricht die is overgeleverd.
Deze gehoorzaamheid is noodzakelijk om te stoppen met het zijn van een slaaf van de zonde en om een slaaf van de rechtvaardigheid te worden.

Lees Hebreeën 5:9

35* Voor wie is Jezus de oorzaak van eeuwig heil geworden? Antwoord: Voor allen die Hem ______________ ________.

Lees 1 Petrus 1:22-23

36* Hoe reinigen we onze zielen? Antwoord: Door _____________________ aan de waarheid. Dit wordt geleerd in de context van wedergeboren worden.

Lees Handelingen 10:34-35

37* Wat moeten we doen om door God te worden aanvaard? Antwoord: We moeten God vereren en gerechtigheid ________________. Dit geldt voor alle mensen van alle natiën.

Lees 2 Tessalonissenzen 1:8-9

38* Wat gebeurt er met hen die het evangelie niet gehoorzamen? Antwoord: Zij zullen boeten met een eeuwig ________________, ver van het aangezicht des Heren.

We hebben reeds andere passages gelezen die ons de noodzakelijkheid van gehoorzaamheid leren. Bvb, we hebben geleerd dat onze eeuwige bestemming bij het oordeel wordt bepaald door wat we doen, goed of slecht. (Romeinen 2:6-11; 2 Korintiërs 5:10) De noodzaak van gehoorzaamheid is in geen enkel geval in tegenspraak met de noodzaak van geloof. Het is zelfs zo dat het evangelie ons leert dat geloof niet redt als het niet met gehoorzaamheid gepaard gaat. De enige passage waar rechtvaardiging door ‘geloof alleen’ wordt vermeld is in Jacobus 2:14-26, en het zegt hier dat we niet worden gered door geloof alleen (vs 24). Andere passages bevestigen dat een reddend geloof bestaat uit gehoorzaamheid. (Galaten 5:6; Hebreeën 10:39; 11:8,30; en andere voorbeelden in Hebreeën 11).

Hetzelfde geldt voor liefde. Iedereen zal ermee akkoord gaan dat liefde nodig is om aangenaam te zijn voor God. (Matteus 22:36-39) Maar het evangelie leert duidelijk dat om God te behagen liefde gepaard gaat met het gehoorzamen van Gods geboden. (Johannes 14:15,21-24; 1 Johannes 5:3,2:3-6)

Het ontkennen dat gehoorzaamheid een noodzakelijke stap is om gered te worden (misschien niet wetende), is ontkennen dat liefde, geloof en bekering noodzakelijk zijn, gezien deze allen gehoorzaamheid vereisen. Het is ook zo dat het ontkennen van de noodzaak van gehoorzaamheid, het ontkennen is van datgene waarvan de bijbel ons leert waardoor we zullen worden geoordeeld! In de volgende studies zullen we bepaalde daden van gehoorzaamheid onderzoeken die noodzakelijk zijn om vergeving te krijgen en om door God aanvaard te worden.

Persoonlijke vragen:

Heb je de Schrift nauwkeurig onderzocht om te weten hoe je vergeven kan worden van zonde?
___________________________________________________________________________________________________________________

Geloof je in God, in Jezus en in de waarheid die geleerd wordt in het evangelie?
___________________________________________________________________________________________________________________

Heb je oprecht spijt van de zonden die je hebt gedaan en heb je jezelf hiervan bekeerd en je leven veranderd zodat je nu aangenaam bent voor God?
___________________________________________________________________________________________________________________

Heb je in het verleden geloofd dat gehoorzaamheid nodig is om gered te worden of heb je geloofd dat we gered zijn door “geloof alleen” zonder gehoorzaamheid?
___________________________________________________________________________________________________________________

Persoonlijke notities bij les 2:

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vorige