Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Jezus is de weg deel 5

Jezus, de weg tot God

Door Zijn dood aan het kruis maakte Jezus het mogelijk om vergeving van zonden te ontvangen. Wanneer zonden worden vergeven zijn we niet langer het voorwerp van Gods wraak. "Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn" Romeinen 5:9. Maar we hebben meer nodig dan dit alleen. We moeten de hechte relatie hebben die er was tussen God en Adam voor de val van de mens.

Vereisten voor een hechte relatie.
Willen wij een hechte relatie met God hebben, dan moeten we God begrijpen en ons comfortabel voelen wanneer we tot Hem naderen. Dit is niet altijd gemakkelijk. God heeft oneindige macht, oneindige wijsheid en oneindige heiligheid. Hij is de Schepper van alle dingen, de Bewaarder van alle dingen en Hij weet alle dingen. Hij is eeuwig, onsterfelijk en onzichtbaar. Hij is Geest (Johannes 4:24) en als Geest heeft Hij geen vlees en beenderen (Lukas 24:39). Hoe kan een sterfelijk, nietig mens ooit hopen om zulk een God te begrijpen? Verwijzend naar Gods natuur zegt de Psalmist: "Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij" Psalm 139:6. Maar ook als we erin zouden slagen om God te begrijpen, hoe zouden we ooit tot Hem kunnen naderen? We hebben een advocaat nodig om ons te vertegenwoordigen in een rechtbank, hoeveel te meer als we voor God komen! Job gaf deze nood weer in één van vroegste geschriften van de Bijbel: "Want Hij is niet, zoals ik, een mens, die ik zou kunnen antwoorden: Laten wij tezamen ten gerichte gaan. Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen" Job 9:32-33. Jezus is deze Persoon, deze scheidsrechter. "Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus" 1 Timoteus 2:5. Hij komt in aanmerking om "zijn hand op ons beiden" te leggen omdat Hij de Zoon van God is (Johannes 5:25), en ook de Zoon van mensen (Johannes 5:27).

Jezus openbaart God aan de mens.
"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen" Johannes 1:18. Paulus schreef over Jezus: "Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk" Kolossenzen 2:9. Jezus is "... de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen ..." Hebreeën 1:3.

Jezus vertegenwoordigt de mens bij God.
Door een mens te worden, heeft de Zoon van God niet alleen de Godheid in een stoffelijke vorm geopenbaard, maar Hij is ook onze broeder geworden zodat Hij ons kan vertegenwoordigen bij God. "Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd" Hebreeën 4:15-16.

Onze relatie met God is in Christus.
Door de rollen die Jezus vervult, zijn wij Gods tempel en priesterschap. "En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus" 1 Petrus 2:5. We zijn Gods kinderen in Christus "Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus" Galaten 3:26. Wanneer Christus in ons is, dan is God in ons. Jezus bad "Ik in hen en Gij in Mij" Johannes 17:23. Wanneer we in Christus zijn, dan zijn we in God "Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God" Kolossenzen 3:3.

Gods zegeningen voor ons als wij in Christus zijn.
"Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus" Efeziërs 1:3.
"Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde" Efeziërs 1:4.
"Tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde" Efeziërs 1:6.
"En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade" Efeziërs 1:7.
"In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid" Efeziërs 1:13-14.
Het is alleen in en door Jezus dat we toegang tot God hebben wanneer we bidden. Jezus zei tegen Zijn discipelen: "Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam" Johannes 15:16. In Christus geeft God ons eeuwig leven: "En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon" 1 Johannes 5:11. 

Jezus is de enige weg.
"Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet" 1 Johannes 5:12. Jezus twijfelde niet om te zeggen dat Hij de enige weg tot God was: "Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien" Johannes 14:7. Dit maakt het noodzakelijk dat elkeen van ons in Christus is. Ben jij in Christus? "Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed" Galaten 3:27. "Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon" 2 Johannes 1:9.

Kunnen wij u helpen om met Christus verenigd te worden? 


Vragen

Gelieve de antwoorden voor les 5 in te vullen in de kaders:

1. Job voelde de nood voor een die zijn hand op hemzelf en God kon leggen. (Job 9:33)

2. Jezus is de eniggeboren Zoon van . (Johannes 1:18)

3. Jezus is net als ons verzocht geweest, maar zonder te . (Hebreeën 4:15)

4. Hij die de Zoon niet heeft, heeft het niet. (1 Johannes 5:12)

5. Niemand komt tot de dan door Jezus. (Johannes 14:6)

Sommige van de teksten in de volgende oefening zijn niet terug te vinden in de les. Geef de zegeningen weer die in en door Jezus Christus te verkrijgen zijn. 

6. Alle geestelijke in de hemelse gewesten zijn in Christus. (Efeziërs 1:3)

7. We hebben de door Zijn bloed, de van overtredingen. (Efeziërs 1:7)

8. In Hem zijn we verzegeld met de  van de belofte. (Efeziërs1:13)

9. Door Christus hebben zowel Jood als heiden beiden door één Geest tot de Vader. (Efeziërs 2:18)

10. God verzoende ons met Zichzelf door . (2 Korintiërs 5:18)

11. In Christus zijn we van God door geloof. (Galaten 3:26)

12. Paulus wilde dat de uitverkorenen het in Christus Jezus verkrijgen. (2 Timoteus 2:10)

13. Eeuwig is in Gods Zoon. (1 Johannes 5:11)

HOE WORDT JEZUS GENOEMD IN DE VOLGENDE PASSAGES?

14. (1 Timotheus 2:5) De enige tussen God en de mens.

15. (Hebreeën 4:14) Een grote .

16. (Johannes 14:6) De , de en het .

17. (Efeziërs 2:14) Hij is onze

18. (Hebreeën 1:3) Hij is de van Gods heerlijkheid en de van zijn wezen.

 

Vorige