Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Jezus is de weg deel 3

Jezus, de weg tot een beter leven

Het populaire doel van onze generatie is 'het goede leven' te verkrijgen. Deze droom is echter niet nieuw, het is het verlangen van elke generatie - van leraren, filosofen, van koningen en gewone mensen. Maar het echte goede leven, in tegenstelling tot alle andere goede dingen is Jezus de weg.

Jezus corrigeert verkeerde opvattingen.
Het goede leven wordt het beste samengevat met de woorden 'gelukkig zijn'. Toch is het zo dat wanneer we aan het goede leven denken, we meestal denken aan materiële welvaart, genot en aanzien. Dit is omdat we denken dat deze dingen het gelukkig zijn met zich meebrengen. Jezus spreekt deze gedachte tegen. Luister eens naar Hem: "Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit" Lukas 12:15. "Wee u, die nu overvloed hebt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult smart hebben en wenen. Wee u, wanneer alle mensen wel van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld" Lukas 6:25-26. Onze eigen bevindingen leren ons dat de meeste rijke, aan de top-van-de-maatschappij levende en beroemde mensen niet gelukkig zijn. Toch blijven we deze dingen zoeken en vaak zijn we teleurgesteld wanneer Jezus hierin niet voorziet. Als Jezus deze dingen zou aanbieden als 'de weg tot een beter leven', dan zou Hij hebben gefaald.

Jezus verwijdert het probleem.
God gaf de mens het goede leven in het begin van de mensheid. Maar de mens is dit kwijtgeraakt toen hij zondigde. Met zonde kwam schuld, angst, pijn en dood. Zonde is hetgene dat het goede leven heeft bedorven. Jezus zei: "Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, Diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein" Markus 7:21-23. Is het niet waar dat de meeste ongelukkige tijden die je hebt gekend, terug te herleiden zijn tot zonden zoals deze? Het is alleen wanneer een mens zich wegkeert van zonden dat er kan gehoopt worden om geluk te vinden. "Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; Hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na" 1 Petrus 3:10-11. Alleen door het bestuderen van de wet van Christus kunnen we zonde herkennen. "... zonde is wetteloosheid" 1 Johannes 3:4. Alleen door het volgen van het volmaakte voorbeeld van Jezus kunnen we zonden voorkomen. "Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; Die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden" 1 Petrus 2:21-22. Stel u eens een leven voor zonder schuld, zonder angst, zonder de benauwdheid die een leven met zonden altijd met zich meebrengt! Dat is werkelijk een vrede die alle begrip te boven gaat.

Jezus leert ons om een nieuw doel te zoeken.
Het doel waar een ongelukkige wereld naar zoekt, is aardse schatten, Jezus zei "Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen" Matteus 6:19-20. De mens is vlug om te willen ontvangen, maar weigerachtig om te geven. Jezus zei "Het is zaliger te geven dan te ontvangen" Handelingen 20:35.  De mens beschouwt 'gediend worden' als het kenmerk van het goede leven. Jezus zei "Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen" Matteus 20:26-28.
Het doel dat de wereld voorop stelt, is een doel dat de meesten nooit kunnen bereiken. En het bereiken van dat doel geeft geen garantie op het gelukkig zijn en zij die falen in het bereiken van dat doel worden nog ongelukkiger door hun falen. Wanneer we ons doel veranderen, dan kunnen we tevreden zijn zonder die dingen die de wereld noodzakelijk acht, want het zijn niet langer die dingen die we zoeken. Onze tevredenheid en ons geluk komen er door het verkrijgen van onze nieuwe doelstellingen, en het succes om deze doelstellingen te behalen liggen binnen het bereik van allen. Een ieder van ons kan een schat in de hemel verzamelen, een ieder van ons kan geven en we kunnen allemaal dienaren zijn. Als er twijfel mocht bestaan als deze dingen geluk met zich meebrengen, kijk dan maar naar de persoon die jij kent die deze dingen in de praktijk brengt.

Jezus geeft ons wat we niet verwachten!
Eens we geleerd hebben om niet materiële dingen, genot en aanzien tot ons levensdoel te maken, voorziet Jezus ons in ons leven in een onverwachte hoeveelheid van deze dingen die we niet meer zoeken. Luister naar Hem: "Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden" Matteus 6:31-33. "Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden" Lukas 6:38. "Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden" Lukas 14:11.

Hoe doet Jezus dat?
We zullen niet altijd weten over alle wegen waardoor de Here Zijn beloften vervult. Maar één manier is door de wijsheid van Zijn bevelen. De mens kennende zoals Hij doet en de mens liefhebbende zoals Hij doet, vraagt Hij enkel die dingen van ons die goed voor ons zijn, en Hij verbiedt enkel die dingen die schadelijk zijn. Onze gezondheid is beter wanneer we het reine leven leven dat Jezus leert. We zijn beter af op financieel gebied en we moeten niet meer de hoge prijs van de zonde betalen. Het familiale leven is beter als we leren om eerst aan anderen te denken. En ongeacht de problemen en moeiten die we zullen tegenkomen, we gaan deze tegemoet met Jezus en met de hoop van de hemel.

Vragen

Gelieve de antwoorden voor les 3 in te vullen in de kaders:

1. De dingen die een mens onrein maken komen uit zijn
(Markus 7:21-23)

2. Als iemand het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien, dan moet hij afwijken van (1 Petrus 3:10-11)

3. De wetteloze mens doet wanneer hij Gods wet overtreedt (1 Johannes 3:4)

4. heeft geen zonde begaaan. (1 Petrus 2:21-22)

5. Schatten op kunnen worden vernield door mot en roest, of worden gestolen door dieven. Jezus leerde ons om schatten te verzamelen in de (Matteus 6:19-20)

6. Jezus zei dat beter is dan te ontvangen. (Handelingen 20:35)

7. Jezus zei dat iemand die begeerde om de grootste te zijn een moet worden (Matteus 20:26)

8. De is bezorgd om wat ze zullen eten, drinken en waarmee ze zich zullen kleden. We worden geleerd om eer Gods en te zoeken en deze dingen zullen worden voorzien. (Matteus 6:31-33)

9. Als we zal ons gegeven worden. (Lukas 6:38)

10. Iemand die zichzelf vernedert zal worden (Lukas 14:11)

Het woord ZALIG betekent GELUKKIG, VOORSPOEDIG. Het is een ander woord om het ware 'goede leven' te beschrijven.  Gebruik je bijbel en zoek de volgende verzen die ons leren over wie zalig is en geef dan het antwoord:

1. Matteus 5:3. Zalig zijn de

2. Matteus 5:4. Zalig zijn zij die

3. Matteus 5:5. Zalig zijn de

4. Matteus 5:7. Zalig zijn de

5. Matteus 5:10. Zalig zijn zij die worden om der gerechtigheid wil.

6. Romeinen 4:7. Zalig zijn zij wiens zijn vergeven.

7. Openbaring 14:13. Zalig zijn de doden die in de Here

8. Openbaring 22:14. Zalig zijn zij die hun dat ze recht mogen hebben op het geboomte des levens.

 

 

Vorige