Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Jezus is de weg deel 2

De mens, uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust” Job 14:1. Deze woorden, duizenden jaren geleden gesproken, geven weer hoe miljoenen mensen vandaag de dag zich voelen. Maar hoe dan ook - er is een uitweg - Jezus Christus. Hij zei zelf: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven" Johannes 14:6. Dit is waar voor alles dat waarlijk goed is - in dit leven en het leven dat komt.

Jezus Christus is de Weg!

De weg om Jezus te vinden.
Jezus volgen als 'de Weg' houdt meer in dan alleen Hem te prijzen met onze lippen. Hij zei: “Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?” Lukas 6:46 en  als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij” Johannes  8:31. Het leven en de leer van Jezus vinden we terug in de eerste 4 boeken van het NT - Matteus, Markus, Lucas en Johannes. De andere boeken van het NT zijn ook leringen van Jezus, omdat Hij het geopenbaard heeft door de Heilige Geest door mannen zoals Petrus en Paulus. Paulus schreef: “Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is.” 1 Korintiërs 14:37.  
Jezus volgen als 'de Weg'
houdt daarom in dat je het NT nauwkeurig bestudeert en dat je je leven gaat leiden zoals de bijbel het aangeeft.

Jezus, de weg naar een beter leven.
Jezus legt uit waarom Hij naar de aarde is gekomen met de volgende woorden: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” Johannes 10:10. Jezus geeft ons dit beter leven door de oplossing aan te bieden voor de problemen die het leven moeilijk maken - schuld, zelfbeklag en angst. Hij belooft geen luxe of rijkdom, maar hij verzekert ons van een Liefdevolle Vader in de hemel die omziet naar Zijn kinderen en die zal voorzien in de dingen die men echt nodig heeft. “Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” Matteus 6:31-33.
De meest blije mensen in de wereld zijn zij die zich volledig hebben toegewijd aan het volgen van Jezus als 'de Weg'. “In Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde” 1 Petrus 1:8.

Jezus , de weg tot de vergeving van zonden.
Zonde is het ergste probleem voor ons welzijn, meer dan welk fysiek, economisch of sociaal gevaar dan ook. Toch zijn wij allen schuldig aan zonde en zijn we hulpeloos omdat we ze niet zelf kunnen wegdoen. Zonde is een overtreding van Gods Wet en alleen God kan uw zonden vergeven. Hij heeft voorzien in de vergeving van zonden door Jezus Christus. “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade” Efeziërs 1:7, “die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft” 1 Petrus 2:24. Nadat Hij Zich heeft geofferd voor ons, heeft Jezus uitgelegd hoe zij, die verloren zijn door zonde, de vergeving kunnen ontvangen en kunnen worden gered. “En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem” Lukas 24:46-47. “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” Markus 16:16.

Jezus, de weg naar God.
Verloren mensen hebben meer nodig dan alleen de vergeving van zonden. Ze moeten worden hersteld in een hechte relatie met God die ze waren kwijtgeraakt door hun zonden. Jezus is naar de aarde gezonden omdat “God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was” 2 Korintiërs 5:19. Jezus zei dat iemand alleen door Hem tot God kan komen. Hij zei: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” Johannes 14:6.

Jezus, de weg uit religieuze verwarring.
Velen die Jezus willen volgen, worden afgeschrikt door de vele kerken en de tegensprekende leerstellingen die ze leren - door hen die zich christen noemen. Men moet hier geen deel van zijn, van deze verwarring.  Jezus keurde het ook niet goed. Jezus beloofde het volgende: “Ik zal mijn gemeente bouwen” Matteus 16:18. We lezen over het begin van Zijn gemeente in Handelingen 2. “En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden” Handelingen 2:47. De Here voegt nog steeds hen die gered worden toe aan Zijn gemeente. Als we gered zijn, dan zijn we in Zijn gemeente en worden wij verenigd met allen die erin zijn. “Een lichaam en een Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, een Here, een geloof, een doop6 een God en Vader van allen” Efeziërs 4:4-6. Het is goed dat we aanbidden en samenwerken met anderen die gered zijn - die samen met ons in Christus zijn. Maar als we ons aan een ander lichaam overgeven (denominatie), een andere Heer aanvaarden (religieuze leiders), een ander geloof aanhangen (geloofsleer), dan nemen we afstand van de eenheid waar Jezus voor bad in Johannes 17:20-21.

Jezus, de weg naar de hemel.
En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel” Hebreeën 9:27. De dood is de deur, zowel naar de hemel als naar de hel. Om in Jezus te sterven is 'de Weg' naar de hemel. “En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na” Openbaring 14:13. “Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.” Openbaring 22:14 (SVV).

Vragen 

Bovenkant formulier

Lees het vers en vul het juiste antwoord in: 

Gelieve de antwoorden voor les 2 in te vullen in de kaders:

1. Het was in het begin met God en het Woord was (Johannes 1:1)

2. Jesaja voorspelde dat een zwanger zou worden en een zoon zou baren. (Jesaja 7:14)

3. De naam van de zoon van de maagd, Immanuel, betekent " met ons." (Matteus 1:23)

4. Johannes zegt dat het Woord is geworden en onder ons heeft gewoond. (Johannes 1:14)

5. Er waren veel dingen die Jezus niet aan Zijn apostelen kon vertellen terwijl Hij op aarde was omdat ze deze niet konden . (Johannes 16:12)

6. Jezus zond de om Zijn apostelen te leiden tot de volle waarheid. (Johannes 16:13)

7. Op de pinksterdag spraken de apostelen zoals de het hun gaf te spreken. (Handelingen 2:4)

8. Paulus zei dat de dingen die hij schreef geboden van de waren. (1 Korintiërs 14:37)

9. Een ieder die een ander evangelie predikt dan wat de apostelen predikten is (Galaten 1:8)

10. Wat zal er worden toegevoegd aan hen die toevoegen aan de profetie van het laatste boek van het Nieuwe Testament? (Openbaring 22:18)

11. God heeft eertijds gesproken tot de door de profeten, maar in het laatst der dagen heeft Hij tot ons gesproken in Zijn (Hebreeën 1:1-2).

12. De wet was een om ons tot Christus te brengen, maar we zijn nu niet langer onder de (Galaten 3:24-25).

Gebruik uw bijbel, vind de antwoorden op de volgende vragen en plaats een 'X' langs het juiste antwoord.

1. Waar zegt Micha 5:1 dat de heerser van Gods volk zou geboren worden? Jeruzalem Rome Bethlehem of Nazaret?

2. Twee van de evangeliën geven in detail de geboorte van Jezus weer in hun eerste twee hoofdstukken. Plaats een 'X' bij de juiste twee. Matteus Markus Lukas Johannes

3. Welke is het kortste evangelie? Matteus   Markus Lukas Johannes

4. Welk boek van het Nieuwe Testament vertelt ons over de eerste bekeringen en het ontstaan van de gemeente? Matteus Handelingen Romeinen Hebreeën

5. Welke deel is langer, het Oude of het Nieuwe Testament? Oude Testament  Nieuwe Testament.

 

 

Vorige