Gemeente van Christus  Houthalen Oost

 

4.     Vrouwen

 

A Introductie

1. Goddelijke vrouwen leven in onderdanigheid aan hun echtgenoten. Maar dit is niet om hen minderwaardige personen te maken in vergelijking met hun echtgenoten.
    a. In zekere zin zijn vrouwen die hun mannen onderdanig zijn, nobeler dan hun mannen gezien het beter is om te geven dan om te nemen (Handelingen 20:35).
            1. Jezus kwam om te dienen (Romeinen 15:1-4)
            2. Spreuken 12:4; 18:22; 19:14; 31:10-31
    a. Galaten 3:28 We zijn allen gelijk in Gods ogen, we zijn één in Christus.
We leven allemaal in onderdanigheid aan iemand anders. Iedereen is onderworpen aan God en aan Zijn geboden.
            1. Waar er geen gezag is en onderwerping aan gezag, daar is chaos.
            2. Een familie zonder gezag en onderwerping aan gezag is chaotisch. Familieleden zijn ongelukkig omdat leiding en het gevoel van zelfwaarde ontbreken. 
                    a. Een vrouw die wenst een gelukkig huis (familie) te hebben, zal haarzelf onderwerpen aan haar mans gezag, zodat de kinderen een daardoor een goed voorbeeld hebben.

2.
 Als een vrouw haar rol vervult, is het gemakkelijker voor de andere familieleden om hun rol te vervullen.

B De eerste verantwoordelijkheid voor een vrouw is voor haarzelf (om in de wegen van God te wandelen)

1. Elk onderdanige rol van eender welk persoon begint met het onderwerpen aan God en Christus.
    a. Handelingen 4:19; 5:29 We moeten God meer gehoorzamen dan mensen.
    b. Romeinen 13:1-7 Christenen behoren zich te onderwerpen aan hun overheid.
    c. Efeziërs 6:5-7; Kolossenzen 2:22-23 Dienaren (arbeiders) moeten gehoorzamen als aan Christus (zoals dienaren van Christus de wil van God doen).
    d. Efeziërs 5:22; Kolossenzen 3:18 Vrouwen behoren zich te onderwerpen aan hun mannen zoals aan de Here (zoals God het wil).
    e. Efeziërs 6:1; Kolossenzen 3:20 Kinderen moeten zich onderwerpen aan hun ouders 'in de Heer' (dat is aangenaam voor God).

2. Een vrouw onderwerpt zich aan haar man als gevolg van haar onderwerping aan God en Christus.
    a. Onderwerping aan haar man komt op de tweede plaats, na de onderwerping aan God en Christus.
    b. Efeziërs 6:1-4 Het opvoeden van haar kinderen onder de leiding van haar man is haar derde verantwoordelijkheid. 
            
C. De rol van de vrouw in het huwelijk

1. Genesis 1:28; 2:24; 1 Timoteus 2:15 zij behoort haar deel te volbrengen in het onderhouden van de sexuele relatie en in baren van kinderen. (vgl 1 Korintiërs 7:1-5).
    a. Efeziërs 5:21 Een man zorgt voort zijn gezin door te leiden en te beslissen zoals God het beveelt (vgl 1 Petrus 5:1-3).

2.
 Genesis 2:18 Zij is de metgezel en hulp van de man.
    a. Genesis 2:20 De vrouw is de enige hulp die bij de man past.
    b. Voor een vrouw om een hulp te zijn voor haar man, moet ze (op verschillende gebieden) haar levensstijl aanpassen op zo een wijze dat ze een hulp is voor haar man.
                1. Omdat mannen verschillen tov elkaar, willen zij en hebben zij nood aan een vrouw die bij hun noden past.
                2. Omdat mannen verschillen tov elkaar, hebben ze hulp nodig bij verschillende dingen.
                3. Daarom is grote voorzichtigheid geboden bij het kiezen van een man. Een vrouw behoort een man te kiezen voor wie zij een hulp wil zijn.
                        a. Wanneer een vrouw een man kiest, dan kiest zij ook voor een levenswijze.
                        
3.
 Zij behoort haar man te respecteren (eerbiedigen).
    a. Efeziërs 5:33 Zij moet ontzag hebben voor haar man. ( di hoog achten)
            1. Iedereen moet gezag respecteren, en daarom ook respect opbrengen voor diegene die gezag over hen hebben. Daaropvolgend kunnen we zeggen dat vrouwen die gezag respecteren, zich zullen onderwerpen aan hun mannen.
    
4.
 Zij behoort zich te onderwerpen aan haar man.
    a. Een vrouw behoort zich te onderwerpen (gehoorzamen) aan haar man.
            1. "Onderdanig" betekent onder zijn gezag brengen.
            2. De onderdanigheid van de vrouw aan haar man is haar vrije keuze. De man dwingt haar niet tot onderdanigheid.
                        a. Vgl Efeziërs 5:22 onze onderdanigheid aan Christus is vrijwillig.
    b. Efeziërs 5:22; Kolossenzen 3:18 "onderdanigheid"
            1. Efeziërs 5:22 als aan de Here. Een vrouw behoort haarzelf te onderwerpen aan haar man met dezelfde toewijding die ze heeft in het onderwerpen aan de Here.
                        a. ze onderwerpt zich eerst aan de Heer en dan aan haar man.
            2. Kolossenzen 3:18 Zoals aangenaam voor de Heer. Een vrouw onderwerpt zichzelf aan haar man op dezelfde wijze als alle goddelijke vrouwen dat doen.
                        a. ze onderwerpt zich eerst aan de Heer en dan aan haar man.
    c. Titus 2:5 onderdanig
            1. Titus 2:4-5 Een liefdevolle, discrete en kuise huisvrouw is onderdanig aan haar man 
            2. Titus 2:5 Een vrouw die haar man niet onderdanig is, is de oorzaak voor ongelovigen om daarom God te lasteren.
    d. 1 Petrus 3:1 weest onderdanig
            1. 1 Petrus 3:1 Een vrouw die haar man onderdanig is, laat zien welk een houding alle mensen tov God moeten hebben. Door zo te handelen, kan ze haar ongelovige man winnen. 
            2. 1 Petrus 3:2 Een vrouw die haar man onderdanig is, is kuis. Ze zal zich zedelijk gedragen.
    e. 1 Petrus 3:6 gehoorzaamde
            1. Sarah gehoorzaamde Abraham, maar ze was niet bang hiervoor omdat haar onderdanigheid haar wil was.
    f. Opmerking: Wanneer een vrouw een man kiest, moet ze voorzichtig zijn om een man uit te kiezen aan wie ze zich vrijwillig wil onderwerpen.
            1. Christelijke mannen (door hun goddelijke natuur) zullen het makkelijker maken voor een vrouw om onderdanig te zijn.

5. 1 Petrus 3:1-6 Een onderdanige goddelijke vrouw is een voorbeeld van goed gedrag, kuisheid, en innerlijke goddelijke schoonheid.
    a. Titus 2:4-5 Ze is discreet en kuis.
    b. Ze leert haar kinderen en haar man door haar moreel en goddelijk gedrag.

6. Titus 2:4 Zij behoort haar man lief te hebben.
    a. Het Griekse woordje waar liefde van vertaald is bestaat uit 2 woorden (phil’andros) : liefde en man. Letterlijk betekent het 'liefhebber van man' en omschrijft de liefdevolle genegenheid van een vrouw voor haar man.
    b. Mannen moeten leren om hun vrouwen te begrijpen (1 Petrus 3:7). Vrouwen moeten leren om hun mannen lief te hebben.

7
. 
Titus 2:5 Huishoudelijk
    a. De rol van de vrouw als goede huisvrouw betekent toezien op en onderhouden van het huishouden, de huishoudelijke taken op haar nemen. (vgl 1 Timoteus 5:14)
    b. Titus 2:3-5 Toezien op en onderhouden van het huishouden moet worden aangeleerd.

8. 1 Timoteus 5:14 het huis bestieren 
    a. De rol van de vrouw als bestierder van het huis betekent dat zij voor haar gezin en huishouden zorgt. 

9. Vragen over Titus 2:5; 1 Timoteus 5:14 om over na te denken.
    a. Wat houdt het besturen en onderhouden van het huishouden wel in en wat niet? ( vgl Efeziërs 5:29;6:4)
            1. Spreuken 31:10-31
    b. Hoe zorgt een vrouw voor haar huishouden?
    c. Hoe is de verhouding tussen man en vrouw in het besturen van het huishouden?
            1. Hoe kan een man het besturen van het huishouden bemoeilijken of vergemakkelijken?
    d. Wat is het resultaat wanneer een vrouw (moeder) haar huisgezin goed verzorgt?

D. Tips voor vrouwen:

1. Hoe kan een vrouw een hulp en een metgezel zijn?
    a. Titus 2:4-5 Ze kan leren om haar man lief te hebben en om hem genegenheid te tonen. Zo zal ze haar man helpen en omzien naar datgene wat het beste is voor haar man. Dit zal dan gebeuren met een toegewijd en volhardend hart.
    b. Ze kan haar man bemoedigen met dankbaarheid en een tevreden hart. (Efeziërs 4:11-16; Filippenzen 4:11-13; 1 Tessalonissenzen 5:18)
            1. Ze kan hem bemoedigen met veel enthousiasme en geduld.
            2. Ze kan hem bemoedigen in geestelijke en tijdelijke problemen.
            3. Ze kan hem bemoedigen als het hoofd en de geestelijke leider van het gezin.
    c. Ze kan trouw zijn. (Genesis 2:24; Efeziërs 5:31)
            1. Ze kan hem trouw ondersteunen in geestelijke en tijdelijke problemen.
            2. Ze kan haar man voor alle andere menselijke relaties plaatsen.
            3. Ze kan ten alle tijde goed over hem praten. (Natuurlijk niet als de man slecht dingen doet)
    d. Ze kan kuis en discreet zijn (Titus 2:4-5; 1 Petrus 3:1-6).
            1. Een kuise en ingetogen vrouw helpt haar man om een goede geestelijke leider en effectieve werker te zijn in het Koninkrijk. (vgl de kwalificaties voor ouderlingen en diakenen).
                        a. ze toont respect (eerbied) aan haar man. (Efeziërs 5:33; 1 Petrus 3:1-6)
            2. Een goddelijke vrouw  is een persoon van wie de echtgenoot trots kan zijn en die kan gevoed worden door zijn geestelijke leiding.
            3. Een goddelijke vrouw maakt de verantwoordelijkheid van de man, nl om de kinderen op te voeden, gemakkelijker door haar voorbeeld van godsvrucht, haar goddelijke zorg, haar goddelijke leiding, en haar goddelijke opvoeding van hun kinderen.
    e. Ze kan haar huishouden besturen (toezien op het huishouden) (1 Timoteus 5:14; Titus 2:5; Prediker 31:10-31).
            1. Een man kan daardoor meer tijd besteden aan tijdelijke en geestelijke noden binnen het gezin en daarbuiten als zijn vrouw een goed bestuurder is van hun huis.
                        a. In dit geval kan een man zich meer toeleggen op het algemeen toezien op het gezin en op de geestelijke leiding van het gezin en zich minder toeleggen op het dagelijks bestuur van het gezin.
            2. Een goed bestuurd huis schept een goede sfeer waarin het gemakkelijker is om kinderen geestelijk op te voeden.

2. Tips die vrouwen helpen om zichzelf op een goede wijze te onderwerpen aan hun man.
    a. Doe uw onderdanige werken van harte, als aan de Here en niet aan mensen. (Efeziërs 5:22; Kolossenzen 3:23
    b. Wees onderdanig zoals het gepast is volgens God. (Kolossenzen 3:18)
    c. Wees respectvol. (Efeziërs 5:33)
    d. Wees onderdanig met een zachtaardige en stille geest, die kostbaar is in Gods ogen. (1 Petrus 3:4)
    e. Laat een goed moreel gedrag zien, wijs anderen de weg naar God, zodat het Woord van God niet wordt gelasterd. (Titus 2:4-5; 1 Timoteus 5:13-14; 1 Petrus 3:1-6)

3.
 Tips om het huishouden te besturen
    a. Neem uw verantwoordelijkheid ernstig. Het is een door God gegeven taak. (1 Timoteus 5:14; Titus 2:4-5)
            1. Toon initiatief om jouw rol te vervullen en wees een toegewijd bestuurder.
    b. Communiceer problemen en positieve punten aan je man.
            1. Doe niet alsof er geen problemen zijn, wanneer deze er wel zijn.
            2. Verberg financiële tekorten niet die je tegenkomt tijdens het besturen van het huishouden.
    c. Laat je man zijn rol als hoofd vervullen. Laat hem problemen in het gezin oplossen.
            1. Geef suggesties
            2. Geraak niet gestresseerd door het proberen op te lossen van problemen die je niet alleen kan oplossen.
    d. Gebruik het budget van het gezin verstandig.
            1. Wees zuinig, wees niet verspillend.
            2. Geef je geld uit aan de dingen die moeten worden gekocht. Laat dit niet na.
            3. Communiceer financiële bezorgdheden.
                        a. Verberg financiële problemen niet.
                        b. Laat uw man de financiële problemen oplossen.
    e. Bevorder een goede gezondheid en goed voedsel.
    f. Wees jezelf: voedend, liefdevol en zorgzaam.

E. Conclusie:

1. Vrouwen zijn de bestuurders van het huishouden.
    a. De eerste verantwoordelijkheid van de vrouw is voor haarzelf om zich geestelijk te ontwikkelen en te groeien.
    b. De tweede verantwoordelijkheid van de vrouw is naar haar man. Als ze onderdanig is aan God, zal ze ook onderdanig zijn aan haar man zoals aan de Here. (Efeziërs 5:22; Kolossenzen 3:18
    c. De derde verantwoordelijkheid van de vrouw is naar haar kinderen. Een vrouw  bestuurt haar huishouden in onderdanigheid aan haar man, en samen brengen zij hun kinderen groot in de opvoeding en de terechtwijzing van de Heer.
2. De rol van de vrouw in het huwelijk is:
    a. om haar deel te volbrengen in het onderhouden van de sexuele relatie en het baren van kinderen.
    b. om de metgezel en de hulp te zijn van haar man.
    c. om respect op te brengen voor haar man.
    d. om onderdanig te zijn aan haar man.
    e. om een goddelijk voorbeeld te zijn.
    f. om haar man lief te hebben.
    g. om een huisvrouw te zijn.
    f. om het huishouden goed te besturen.

 

Vorige