Gemeente van Christus  Houthalen Oost

 

2.     Echte liefde

 

A Introductie

1. 2 Timoteus 1:13 We moeten naar Gods woord gaan en onze leefgewoonten, aangaande het huisgezin, afstemmen op Zijn woord. 

2. We kunnen geen trouwe en gehoorzame christenen zijn zonder dat we onze rol in de familie volbrengen (mannen, vrouwen, ouders en kinderen).
    a. Kolossenzen 3:17 We behoren alles te doen in Naam van de Heer. We kunnen niet iets doen dat God niet toestaat.
    b. 1 Petrus 3:1-4 Een godvrezende vrouw is kostbaar in God’s ogen.
    c. 1 Petrus 3:7 Het gebed van een man wordt belemmerd als hij zijn vrouw (familie) niet naar behoren behandelt.
    d. Efeziërs 6:1-3 Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.

3. Als we niet trouw handelen in onze familiale verantwoordelijkheden, dan zijn we geen trouwe christenen.

4. In deze lessen zullen we:
    a. God’s Woord bestuderen betreffende de familie (gezin) en de rol van elk lid afzonderlijk.
    b. Toepassingen maken van God’s geboden betreffende onze families.

B God’s instelling van het huwelijk en het gezin

1. Genesis 1:1, 26-27 God schiep de mens naar Zijn beeld.
    a. De bijbel is onze gids om een goddelijk gezin te besturen (organiseren) en te handhaven

2. Genesis 1:28; 2:24 De sexuele relatie binnen het huwelijk is:
    a. Genesis 1:28 Om kinderen te krijgen.
    b. Genesis 2:24 Om één vlees te worden.
            1. 1 Korintiërs 6:16 Deze relatie is enkel voorbehouden voor wettig getrouwde hetero koppels.
            2. Homosexualiteit en huwelijken van hetzelfde geslacht zijn onwettig.
    c.1 Korintiërs 7:2-5 Gehuwde koppels zijn verplicht elkaar liefde te betonen. Zij mogen zich niet onthouden aan elkaar.

3. Genesis 1:31 God’s zicht over de schepping en het gezin was dat het zeer goed was.

4. Genesis 2:18 Het is niet goed om alleen te zijn. De man had behoefte aan een hulp die bij hem paste.
    a. Genesis 2:20 De vrouw is de enige hulp die bij de man past.
            1. Hulp betekent ‘iemand die helpt of bijstaat’.
            2. Zowel de man als de vrouw brengen verschillende natuurlijke bekwaamheden in  het gezin.
                    a. De vrouw is onvervangbaar.
                    b. Binnen een ‘één vlees gezin’, is een andere man of een dier geen passende hulp voor de man.
    b. Het is niet goed om alleen te zijn. Familie is nodig voor het gezelschap.
    c. Waar heeft de man hulp mee nodig? Wat heeft een man nodig van de vrouw?
            1. Genesis 1:28 Voortplanting.
                    a. Kinderen zijn een zegen van God.
            2. Genesis 2:18 Gezelschap, een medewerker.
                    a. Titus 2:5 Partners en familie zijn er voor liefde en genegenheid.
            3. Genesis 2:24 Partners zijn er voor intieme genegenheid , om sexuele onreinheid te voorkomen (1 Korintiërs 7:2)
                    a. Het huwelijksbed moet onbezoedeld zijn. (Hebreën 13:4)
            4. Titus 2:5 Vrouwen zijn de bestuurders van het huishouden. (vgl 1 Timoteus 5:13-14)

5. Genesis 2:21-23 De vrouw is van de man.
    a. ‘Vrouw’ betekent van de man
    b. De schepping van de vrouw van de man geeft de volgorde van het gezag in het gezin en de gemeente weer.
            1. 1 Timoteus 2:12-13 De gemeente: Adam was het eerst geschapen, dan Eva. Daarom is het de vrouw niet toegestaan om de man te onderwijzen en om gezag uit te oefenen over de man.
            2. 1 Korintiërs 11:3 Het hoofd van de man in Christus. Het hoofd van de vrouw is de man.
            3. 1 Korintiërs 11:7 De man is het beeld en de heerlijkheid Gods. De vrouw is de  heerlijkheid van de man.
                    a. Spreuken 31:10 Een degelijke huisvrouw is meer dan kostbare edelstenen.
            4. 1 Korintiërs 11:8-9 De vrouw is geschapen uit en voor de man.
                    a. Efeziërs 5:25-33 Een vrouw is een geschenk van God. Een man moet grote zorg voor haar dragen (voeden en koesteren).
            5. 1 Korintiërs 11:11-12 Mannen en vrouwen zijn niet onafhankelijk van elkaar.

6. Genesis 2:24 Een getrouwd koppel is bevolen om hun vader en moeder te verlaten (wanneer ze huwen en één vlees worden)
    a. ‘Vader en moeder verlaten’.
            1. De twee vormen een apart en onafhankelijk gezin. 
            2. Het gezin van een man en vrouw moeten voorrang krijgen op alle andere menselijke relaties. Ze kunnen niet toelaten dat andere familiale relaties zich inmengen in hun gezin.
    b. ‘Aanhangen’ of ‘vastplakken’ betekent vast aan elkaar hechten, lijmen, cementeren.
            1. Het huwelijk is de sterkste menselijke relatie. Het is een verbond.
            2. De man en de vrouw moeten niets tussen hen beiden laten komen.
                    a. 2 Korintiërs 6:12-18 Een christen behoort te trouwen met een christen.
    c. ‘Eén vlees worden’ wijst op de sexuele relatie die enkel is weggelegd voor wettelijk gehuwde koppels (1 Korintiërs 6:15-16).
            1. Matteus 5:32; 19:9 Hoererij (sexuele onreinheid) is de enige reden om te scheiden en te hertrouwen.
    d. Matteus 19:6 God voegt 2 mensen samen in het huwelijk. Alleen God kan ze scheiden. De mens kan niet 2 mensen scheiden die God heeft samengevoegd in het huwelijk.
    e.Efeziërs 5:22-33 De relatie tussen Christus en de gemeente is een voorbeeld voor de huwelijksrelatie tussen man en vrouw.

C Conclusie

1. Het huwelijk en het gezin zijn door God ingesteld en worden bestuurd door Zijn geboden.
2. Om trouwe christenen te kunnen zijn, moeten we ook getrouw onze familiale verantwoordelijkheden volbrengen.
3. Als we niet trouw zijn in het volbrengen van onze familiale verantwoordelijkheden, dan zijn we geen trouwe christenen.

 

Vorige