Gemeente van Christus  Houthalen Oost

 

4.     Heiliging en sexualiteit (door H. Kelfkens)

 

We leven in een maatschappij met een sterk veranderd normbesef. Van enige stabiliteit op dit terrein is nog geen sprake en men vraagt zich on willekeurig af waar het naar toe gaat, zeker wanneer men b.v. geconfronteerd wordt met zulke gegevens als de hieronder volgende:
a. 60% van alle jongens op middelbare scholen en 40% van de meisjes heeft sexueel kontakt gehad;
b. Eén op de zes bruidjes is in verwachting op haar trouwdag, een percentage dat ongetwijfeld hoger zou liggen zonder de hedendaagse voorbehoedsmiddelen;
c. Eén miljoen vrouwen laten zich per jaar aborteren;
d. Door ongehuwde moeders worden per jaar 400.000 baby’s ter wereld gebracht;
e. Geslachtsziekte neemt op sommige plaatsen een epidemisch karakter aan.
(Deze gegevens zijn afkomstig van een onderzoek dat in de Verenigde Staten van Amerika op dit terrein werd verricht anno 1975).
Maar ook in ons eigen kleine België (en Nederland) ziet het er verhoudingsgewijs echt niet veel rooskleuriger uit. Onze hele maatschappij dreigt – van tandpasta tot auto's ernstig versext te raken, overal wordt de sex bij betrokken.

ZONDE OP SEXUEEL GEBIED DOOR GOD VEROORDEELD

De Bijbel leert ons duidelijk dat zij die de werken van het vlees doen, zoals hoererij en onreinheid e.a. het Koninkrijk Gods niet zullen beërven (Galaten 5:19-21; Efeziërs 5:3-5). Deze werken van het vlees komen voort uit een boos hart (Markus 7:21-24). Christenen dienen zich van dit soort zaken te distantiëren, sterker nog, zich te onthouden (1 Tessalonissenzen 4:3; 1 Korintiërs 6:13). De woorden van 1 Korintiërs 6 vers 18 spreken duidelijke taal: ,,Vliedt (ontvlucht) de hoererij”.

Het woord ,,ontucht" (Grieks: porneia) houdt in: iedere vorm van onwettige sexuele relatie; prostitutie; in het algemeen, iedere vorm van sexuele relatie buiten het huwelijk. Het woord ,,wellust" (Grieks: aselgeia) betekent zonde in de zin van ongeoorloofde sexuele handelingen en losbandigheid (Efeziërs 4:19; Romeinen 13:12-13; 2 Korintiërs 12:21). Het valt te definiëren onder ,,onbehoorlijk gedrag", ,,ongecontroleerde lustgevoelens", ,,vuile taal" en ,,onkuise handelingen van mannen en vrouwen". Tegennatuurlijk geslachtsverkeer, zoals homosexualiteit, lesbische liefde, en omgang met dieren vallen onder ontucht (porneia) en worden door God heel duidelijk veroordeeld (Romeinen 1:24,26 en 27; 1 Korintiërs 6:9-11; Leviticus 20:15-16). Iedere sexuele overtreding, hetzij in het openbaar of in het verborgene, tussen gehuwden of ongehuwden, natuurlijk of tegennatuurlijk, kan worden gezien als te behoren tot de ,,werken van het vlees" en is derhalve ,,een doorn" in Gods oog.

SEX EN LICHAAM ZOALS DIE DOOR DE SCHRIFT WORDEN BESCHOUWD

God is de bron van sexualiteit, want Hij schiep man en vrouw en zag dat dit ,,goed" was (Genesis 1:27,31). Het eerste gebod dat God aan de mens gaf had te maken met sexualiteit in de positieve zin van het woord (Genesis 1:28). Het lag in Gods bedoeling dat man en vrouw sexueel verenigd tot „één vlees" zouden zijn (Genesis 2:24) en dat naaktheid geen schaamte zou oproepen of dat er van „schuldgevoel" zelfs geen sprake zou zijn (Genesis 2:25). Sex dient goed en heilig te zijn, het huwelijk in ere gehouden en het bed on bezoedeld te blijven (Hebreeën 13:4). Sex is niet, zoals tegenwoordig wel wordt gesuggereerd, een soort biologische functie, zoals eten en drinken. Neen integendeel,
sexuele gemeenschap berust op een wettige relatie en een totale overgave van de ene partner aan de andere. Echte liefde is een totale vereniging van twee persoonlijkheden, zodat ze worden tot één op een wijze dat ieder zijn vervulling vindt in de ander (Maleachi 2:14; 1 Korintiërs 7:1-5).

God maakte de vrouw speciaal als metgezel van de man om hem tot hulp te zijn (Genesis 2:18). Het huwelijk is niet afkomstig van de mens, noch is het een soort ingeburgerde gewoonte. Het huwelijk is heilig, gezien het feit dat het afkomstig is van God de Vader zelf. Spreken Jezus' woorden in Matteus 19:4-5 geen duidelijke taal? Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet! De Schrift geeft maar één scheidingsgrond aan: hoererij (Matteus 19:9).

De man/vrouw-relatie is niet iets waar lichtvaardig over gedacht mag worden, want de apostel Paulus - door Gods Geest geleid - vergelijkt deze relatie als die tussen Christus en Zijn gemeente (Efeziërs 5:22-25). Wanneer we aandachtig lezen blijkt, volgens Matteus 1:18-25 dat er geen sexuele gemeenschap tussen Jozef en Maria plaatsvond, ook al was men samen, tijdens het zogenaamd in „ondertrouw" zijn. Gemeenschap vond plaats wanneer men na een vorm van huwelijkssluiting ging samenwonen. Jezus en ook de apostel Paulus maken ons duidelijk dat wij als christenen de overheid dienen te gehoorzamen, zolang deze niet in strijd handelt met Gods Woord (Lukas 20:25; Matteus 17:27; Titus 3:1 en Romeinen 13:1-7). Wanneer we in de geest van Christus willen handelen, verbinden wij ons, bij de in ons land gebruikelijke huwelijksceremonie, als man en vrouw aan elkaar. Men is het niet door te stellen dat wanneer twee mensen de intentie hebben te huwen ze voor God zijn gehuwd. Een huwelijk bestaat niet slechts uit vleselijke gemeenschap maar houdt ook liefde en trouw in. Met andere woorden, wanneer twee mensen elkander liefhebben en de wens koesteren één te zijn, zullen zij 's lands wetten gehoorzamen en zó voor God en de mensen als man en vrouw door het leven gaan.

Sex is heerlijk en heilig en is ingesteld door God. Het is de
onuitsprekelijke taal tussen man en vrouw. Elke sexuele gemeenschap buiten het huwelijk om maakt goedkoop en profaan wat God heilig heeft verklaard. Onze maatschappij mag misschien de moraal van Hemmingway huldigen in de zin van: ,,als je je na afloop goed voelt, was het goed, zo niet dan was het slecht". De Bijbel echter brengt nog steeds een ,,blijde boodschap", een boodschap van vergeving van zonden voor alle mensen. God wil een ieder geven een leven in heiligheid en reinheid door het bloed van Christus. Ook voor u, beste lezer, kunnen de woorden van 1 Korintiërs 6:11 werkelijkheid worden: „Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God".

(Artikel geschreven in december 1975).

 

Vorige