Gemeente van Christus  Houthalen Oost

 

2.     Blijdschap in heiliging (door J. Krumrei)

 

Blijdschap is hetzelfde als vreugde en in die zin worden ze gebruikt in dit artikel. Maar wat heeft heiliging ermee te maken? En hoe kunnen wij die verkrijgen? Zeker niet alleen door rijkdom, want ook de armen zijn er niet van buitengesloten. Toch geniet lang niet iedereen evenveel blijdschap.

HET IS FIJN OM REIN TE ZIJN

Heeft heiliging er dan wel mee te maken? En tevredenheid ook, of niet? Enkele jaren geleden werd een actie gevoerd onder het motto: „Het is fijn om rein te zijn". Velen - en niet alleen Christenen - hebben ervaren dat dit inderdaad waar is. Er is verschil tussen preutsheid en heiligheid. Reeds in de eerste les is de betekenis van heiliging uitgediept. Preutsheid heeft te maken met een zelf gestelde maatstaf van eerbaarheid of overbescheidenheid. In feite doen wij er verstandig aan het Boek van onze Schepper te raadplegen teneinde te weten wat rein en heilig is en blijdschap brengt. Het tegenovergestelde hiervan levert ook vrucht op (Galaten 6:7-8): De Schrift zegt: ,,Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is".

HET DOEL MISSEN IS ZONDE

Vóór de zondeval bezit de mens een aarde vol vreugde. De mens is naar het beeld van God geschapen (d.w.z. naar zijn geest, want „God is geest" Johannes 4:24) en behoort Hem derhalve toe. Aldus heeft de mens de bestemming om onder de leiding van zijn Schepper te leven. De Schepper stelt de mens aan om te heersen over al het aardse. Langzamerhand leert de mens dat alles zowel gebruikt als misbruikt kan worden. Het doel missen is zonde, met andere woorden misbruik is niet doeltreffend. Aan de andere kant heeft alles een nuttige zin of bestemming en de mens zelf is hierop
geen uitzondering. Goede rentmeesters zijn, kan veel vreugde bereiden. Een van de meest frustrerende situaties is, als men geen bestemming voor zichzelf kent. Zonder de Bijbel kent niemand het doel van de mens, laat staan de reden van diens bestaan. Voor het kennen van ons levensdoel zijn wij van God afhankelijk. Leven naar Zijn wil verschaft de basis voor waarachtige blijdschap. Als wij overeenkomstig Gods wil leven, leiden wij een geheiligd leven, gekenmerkt door voldoening, zowel voor onszelf als voor onze Schepper. Zo oefenen wij onze zinnen om het goede van het kwade te onderscheiden.

ORDE SCHEPT BLIJDSCHAP

Een mens is niet zomaar een kind van God. ,,Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven". De macht krijgen om iets te worden is iets heel anders dan die macht door gehoorzaamheid te gebruiken teneinde werkelijk een kind van God te worden (verg. Johannes 1:12 met 3:36). Zij die zich door het bloed van Jezus laten loskopen van de zonde - waarmee allen behept zijn - worden wedergeboren. Wedergeborenen krijgen een nieuw, een overvloedig leven (Johannes 10:10) en maken deel uit van de gemeente van Christus. Zij nu weten waar zij aan toe zijn in dit leven en prijzen zich gelukkig, daar hun naam in het boek des levens staat opgetekend. Leest u eens Filippenzen hoofdstuk 4 om erachter te komen hoe rijkelijk Gods voorzieningen zijn voor degenen die Hem aanvaarden. Paulus zag met blijdschap de orde die onder de Kolossenzen heerste - en de hechtheid van hun geloof in Christus (Kolossenzen 2:5). Orde, niet wanorde, schept blijdschap ,,want God is geen God van wanorde, maar van vrede".

HEILIGING HOUDT TEVENS HOOP IN

Als wij Christus als Here in ons hart heiligen, kunnen wij altijd bereid zijn tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop, die in ons is (zie 1 Petrus 3:15). Dit komt niet door wat wij presteren (Efeziërs 2:8-10), maar door Wie in ons woont (Romeinen 8:9-11) en in Wie wij zijn (Galaten 3:26-29). ,,Vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus". God vertelt zijn kinderen: ,,Weest heilig, want Ik ben heilig". Heiliging geeft zekerheid. Binnen dat kader kan men zich ontspannen, aangezien God iemand door genade in Christus aanvaardt, mits Jezus zijn Heiland is. Bewust van de volgende vermaning, moeten wij geduldig onze levenskoers voortzetten: „Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u" 1 Petrus 5:6-7.

HEILIGING HEFT ZORG OP

Al zullen wij ,,die in Christus Jezus godvruchtig willen leven" vervolgd worden (zie 2 Timoteus 3:12), toch is er uitkomst beloofd. Paulus zegt verder: ,,Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden". In de bergrede zei Jezus zelf: ,,Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd". Als discipelen van Jezus kunnen wij de toekomst met blijdschap tegemoet gaan.  Christenen hebben een verbond met God en Zijn genade biedt zekerheid. Een passage die hun grote troost geeft is: ,,Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus" Filippenzen 4:4-7.

REINIGING VOLGT OP HEILIGING

In de Here zijn wij geheiligd, in die zin dat wij vrijgemaakt zijn van de straf van de zonde door het offer van Jezus' bloed (Hebreeën 9:24-28; 10:26-31). In de brief aan de Hebreeën staat verder: ,,Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomstige". Dit wetende, is er des te meer reden om reeds nu een geheiligd leven te leiden. Heiliging blijft een uitdaging, want het houdt hervorming in (zie Matteus 16:24-27 en Romeinen 12:1-3). Telkens wanneer een wedergeborene inziet dat hij nog een ,,last" of ,,zonde" (zie Hebreeën 12:1) in zijn leven moet afleggen, doet hij daarmee bepaald een machtige ontdekking. Hij ontdekt nl. dat hij in Christus, die hem kracht geeft, alle situaties aan kan (Filippenzen 4:13) en beseft dat hij naar vrede met allen en naar de heiliging moet jagen zonder welke niemand de Here zal zien (Hebreeën 12:14).

HET TONEN VAN BLIJDSCHAP

Daar Christus onze hoop is, behoort een Christen het beeld van blijdschap dagelijks aan anderen door te geven. Beste lezer(es), „wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd". Maar welke kant wilt u opgaan? Wilt u nog preciezer weten hoe u uw levenshouding ten opzichte van Gods leiding doeltreffender kunt bepalen? Leest u dan eens 2 Timotheus 2:19-26 en tracht deze vermaning ter harte te nemen.

 

Vorige