Gemeente van Christus  Houthalen Oost

 

1.     Heiliging (door W.Richardson)

 

God zelf is heilig (Exodus 15:11) en Hij verwacht, dat zijn kinderen ook heilig zullen zijn. ,,Gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig" 1 Petrus 1:15-16.

WAT BETEKENT "HEILIG"?

Dit woord is de vertaling van het Hebreeuwse woord QODESH en het Griekse woord HAGIOS en betekent ,,afgezonderd". In de Bijbel duidt het iets aan, dat afgezonderd is om voor God gebruikt te worden. In het Oude Testament lezen wij over de sabbat (Genesis 2:3), offers bestaande uit runderen en kleinvee (Deuteronomium 15:19), het altaar, het volk, de tent, Aäron en zijn zonen (Exodus 29:37,43-44), enz., die geheiligd werden. Dit betekent, dat ze aan God toegewijd werden.

In het Nieuwe Testament lezen wij over Johannes ,,een rechtvaardig en heilig man" Markus 6:20, ,,heilige engelen" Markus 8:38, „heilige profeten" Lukas 1:70, ,,zijn heilig verbond" Lukas 1:72), ,,heilige Vader" Johannes 17:11, Gods ,,heilige knecht Jezus" Handelingen 4:27, ,,de heilige Schriften" Romeinen 1:2, de heilige „tempel", de gemeente 1 Korintiërs 3:17, ,,heilige broeders" Hebreeën 3:1 en „heilige wandel" 2 Petrus 3:11.

AFGEZONDERD EN TOEGEWIJD

Heiligmaking heeft zowel een negatieve als een positieve kant. Er moet behalve een negatieve afzondering ook een positieve toewijding bestaan. De apostel Paulus schrijft hierover als volgt: „Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods" 2 Korintiërs 6:17-7:1. Door ons af te scheiden van het onreine kunnen wij gemeenschap met God, onze Vader, ervaren. Wij kunnen Hem toebehoren en van zijn Vaderlijke zegeningen genieten. Wat zijn dat voor onreine praktijken waaraan Christenen geen deel mogen nemen? De zondige werken van het vlees worden door Paulus genoemd in zijn brief aan de gemeenten te Galatië: ,,hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke" Galaten 5:20-21. Dit zijn dingen, die ons lichaam, de tempel Gods, ontheiligen (1 Korintiërs 6:19-20). De positieve toewijding van een Christen aan zijn God zien wij in de volgende tekst: ,,Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op
de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene" Romeinen 12:1-2. Onze lichamen moeten aan God gegeven worden om door Hem gebruikt te kunnen worden. Ons karakter moet een proces van hervorming ondergaan.

Het leven van een trouw kind van God is anders dan dat van een onbekeerde zondaar. Het heilige doel van iemand die God liefheeft is een volkomen toewijding: ,,Indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed" 2 Timoteus 2:21. Wie is die eigenaar, die ons gebruiken wil? Is het niet onze Here Jezus Christus, die zijn leven voor ons gaf? Is het niet een eer om Hem te mogen dienen? Laten wij ons dan reinigen van alles wat het leven kan besmetten, zoals Paulus het zegt: ,,maar thans moet ook gij dit alles wegdoen..." Kolossenzen 3:8. Jezus heeft Zich „voor ons
gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken" Titus 2:14.

HOE WORDT MEN HEILIG?

Onze heiligmaking gaat uit van God. Het is zijn werk. In Christus zijn wij een nieuwe schepping Gods geworden (2 Korintiërs 5:17). Wij zijn ,,zijn maaksel in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen" Efeziërs 2:10.

Maar hoe worden wij heilig? Paulus schrijft het volgende over onze heiligmaking: ,,Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus" 2 Tessalonissenzen 2:13-14. Uit deze tekst leren wij, dat onze heiliging het werk van de Heilige Geest is. Hij gebruikt het Woord om dit te volbrengen. Jezus zegt: ,,Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid" Johannes 17:17. Tegen zijn discipelen heeft Hij gezegd: ,,Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb" Johannes 15:3. Wij worden geheiligd door ,,het offer van het lichaam van Jezus Christus" Hebreeën 10:10, ,,door zijn eigen bloed" Hebreeën 13:12. Deze heiliging vindt plaats wanneer wij de waarheid gehoorzamen: „Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt" 1 Petrus 1:22. Jezus heeft de gemeente geheiligd en gereinigd „door het waterbad met het woord" Efeziërs 5:26. Wij zijn dus afgezonderd en toegewijd wanneer wij gedoopt zijn en onze zonden vergeven zijn (Handelingen 2:38,41,47). Deze gedachte komt zeer sterk naar voren in Romeinen hoofdstuk 6. Eerst stelt Paulus de vraag: ,,Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?". Het antwoord hierop is: ,,Volstrekt niet". Maar waarom niet? ,,Weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?". Wat heeft dat met onze heiliging te maken? ,,Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen". Daarom, ,,Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam". Wanneer wij ons laten dopen worden onze zonden vergeven en onze zielen gereinigd; wij worden wedergeboren tot een nieuw leven en behoren vanaf dat moment geheel en al toe aan God. Wij zijn gekocht en betaald (1 Korintiërs 6:19-20).

ZIJN WIJ DAN ZONDER ZONDE?

Het antwoord hierop is ,,neen". Onze heiligmaking gaat steeds door. Het feit, dat wij door God geheiligd zijn, wanneer Hij onze zonden vergeeft, betekent niet, dat wij volmaakt en zonder zonde zijn. De gemeente te Korinthe was geheiligd (1 Korintiërs 6:11), maar beslist niet zonder zonde. Johannes vertelt ons, dat niemand zonder zonde is (1 Johannes 1:8-12). Daarom hebben wij een voorspraak bij de Vader (2:1-2) nodig. Paulus erkende dat hij niet volmaakt was (Filippenzen 3:12-14). Volmaakte heiliging is het doel waarnaar wij streven. Het leven van een Christen is een leven van groei. Wij gaan van ,,geloof tot geloof" Romeinen 1:17. Onze overwinningen worden niet allemaal op een en dezelfde dag behaald, maar met Gods genade en hulp kunnen wij met het heiligingsproces doorgaan. Om in staat te zijn dit te doen dienen wij ons volkomen te onderwerpen aan de leiding van de Geest door het woord. ,„En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is" 2 Korintiërs 3:18. Zou jij niet graag de heerlijkheid van Jezus willen weerspiegelen? Het kan, maar dan moet u zich aan Hem overgeven, zonder iets terug te houden (Matteus 16:24). Onder de leiding van de Heilige Geest kunt u vrucht dragen. ,,Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing... Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden" Galaten 5:21,25. Amen!

 

Vorige