Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Gods liefde naar de mens toe

De liefde van God is zo groot dat wij mensen ze moeilijk kunnen bevatten.
Het grootste bewijs van Gods liefde is Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, die de heerlijkheid bij God in de hemel heeft verlaten om hier op aarde tussen zondaars te leven, hen de weg naar God te wijzen,en uiteindelijk zijn eigen leven te geven om de mens te verlossen van de vervloeking van de eeuwige dood.

Dit kunnen we lezen in Johannes 3:16 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe". In de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4:7-21 lezen we ook van de liefde Gods die in Jezus christus is. In vers 7 lezen we dat de liefde uit God is. Dus nergens anders komt de liefde uit voort dan uit God. Het is dus ook God alleen die ons kan leren wat ware liefde is.

In Romeinen 8:38-39  lezen we dat niets ons van de liefde van God kan scheiden. Zijn liefde is een eeuwige liefde, die niet ophoudt te bestaan. Wat een geruststelling voor ons, die leven in een wereld waar constant alles verandert.

We mogen er dus van overtuigd zijn dat God van zijn schepping, en bovenal van de mens houdt. De mens is de kroon van Gods schepping, zie psalm 8. En God heeft ook de mens aangesteld om te heersen over zijn schepping. En ook in die schepping mogen wij Gods grote liefde voor ons ontdekken. Kijk maar eens om je heen, en denk dan de bomen eens weg, of de vogels in de lucht, of de bloemen. God heeft alles gemaakt uit liefde voor de mensen opdat wij zouden kunnen leven in een goede omgeving en ook daarin zijn liefde voor ons zouden zien.

De liefde van God is niet zomaar naar de mens uitgegaan, het heeft een doel, het behoort bij Gods plan. In Handelingen 17:24-27 kunnen we lezen wat dat doel is. God verlangt naar ons hart, naar onze liefde. Wat is liefde als ze niet beantwoord wordt? Ik denk dat ze dan haar doel heeft gemist. De liefde is dan niet compleet. God wil dat we Hem liefhebben. Dit kunnen we lezen in Deuteronomium 6:5, 10:12-13 Jozua 22:5, 23:11,  Matteüs 22:37. Er zijn nog veel meer Schriftplaatsen waar God de mensen oproept om toch maar naar Hem te luisteren, met de belofte dat Hij ons dan rijkelijk zal zegenen.

Hoe zit het dan met onze liefde naar God toe? We weten dat God wil dat we Hem liefhebben. Hoe wil God dan dat we Hem liefhebben? In Johannes 14:21 zegt Jezus dat wie Hem liefheeft, ook zijn geboden zal bewaren. Dus met andere woorden, dat hij of zij dan ook gehoorzaam zullen zijn aan Hem. God en Jezus zijn één, dit leren we op veel plaatsen in de bijbel bv Johannes 10:30. Bij de verheerlijking op de berg sprak God vanuit de hemel: Deze is mijn Zoon de Geliefde, hoort naar Hem. Matteüs 17:5. God liefhebben is dus ook, naar Jezus woorden luisteren.

In Johannes 13:34-35 krijgen we het gebod om ook elkaar lief te hebben. In de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13 kunnen we veel leren over de liefde. Zo zien we ook dat liefde iets van jezelf vraag. Het vraagt opoffering. Eerst het welzijn van je naaste zoeken in plaats eerst dat van jezelf. Geduldig en verdraagzaam zijn. Jezus leert ons dat niemand grotere liefde heeft, dan dat hij zijn leven voor zijn vrienden inzet, Johannes 15:13. En niemand anders dan Jezus is daar een groter voorbeeld in geweest.

In Romeinen 13:8-10 lezen we dat de liefde de vervulling van de wet is. Als we terug gaan naar het oude testament dan zijn we wel even zoet met het bestuderen van alle wetten en geboden die Israël had gekregen om zich daaraan te houden. Maar in het nieuwe testament is het de liefde van Jezus waardoor alle wetten en geboden zijn vervuld.

Een mens zal nooit in staat zijn om volmaakt te zijn in het houden van alle geboden, maar wanneer er oprechte liefde in het hart is om te handelen naar Gods woord dan zal de liefde van God onze zwakheden bedekken.  

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid 1Johannes 3:18.

Auteur: K. Thomassen.
 


Vorige