Gemeente van Christus  Houthalen Oost

RE Pas op voor de gemeente van Christus

Onlangs achtte Marc Verhoeven, naar eigen zeggen een poortwachter van het geloof, het nodig om een artikel te schrijven tegen de leer van de gemeente van Christus. Wij vinden het spijtig dat hij niet eerst de dialoog is aangegaan om ons te proberen te overtuigen van ons ongelijk. Verschillende personen hebben hem aangeschreven over sommige onjuiste stellingen in zijn artikel, maar daar heeft hij tot dusver nog niet op gereageerd. We hopen dat hij alsnog de dialoog aangaat. Ook op de volgende email van mij van 16/09/2008 heeft hij (nog ) niet gereageerd:

Hallo Marc, 

ik heb respect voor je gedachten. Maar je hebt niet geantwoord op mijn vraag om een publiek debat aan te gaan over de dingen waarin jij meent dat wij dwalen. Ik wil je de kans geven om allen die naar het debat willen komen, te overtuigen van je gelijk en te overtuigen van ons ongelijk. Ik zal mijn best doen om zoveel mogelijk leden van de gemeente van Christus uit te nodigen zodat je hen allemaal kan overtuigen van hun dwaling.

Het gaat er mij niet om als jij wel of niet een artikel op je site hebt staan, het gaat er mij om als je je woorden durft verdedigen (Filippenzen 1:6) ten voordele van de waarheid van het evangelie. Zoals ik al zei, de waarheid is niet bang van onderzoek. En ik laat je zien dat wij helemaal niet willen vasthouden aan leringen die verkeerd zijn. Ik geef je mijn belofte om te veranderen als je ons kan overtuigen van ons ongelijk. Dit is toch een gedroomde kans voor een poortwachter. Zoals ook in Ezechiel staat geschreven "Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven! en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen" Ezechiël 3:18. Ik hoop dat je opzet is om de mensen van de gvC te behouden van hun dwaling en niet slechts om veel stof te doen opwaaien. Zoals ook in spreuken staat geschreven "beslecht uw rechtsgeding met uw naaste" Spreuken 25:9. Onze gedachten zijn zoals die van Paulus "daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar" 2 Korintiërs 5:11.

Laten we de punten van Marc bekijken die hij aanhaalt (vetgedrukt) adhv wat wij geloven

Ontkenning van de erfzonde!.

Wij geloven idd niet in de erfzonde. De bijbel leert dat:
- de geestelijke gevolgen van zonden niet worden doorgegeven van vader op zoon, maar alleen zullen rusten op de zondaar zelf  (Ezechiël 18:1-4, 19-20; Jeremia 32:29-30; Exodus 32:30-33).
- zonde is iets wat een mens doet en niet wat men erft, God heeft de mens immers recht gemaakt (1 Johannes 3:4; Prediker 7:2).
- niet de zonden van Adam scheiden een mens van God, maar zijn persoonlijke zonden (Jesaja 59:1-2; Efeziërs 2:1).
- een mens zal geoordeeld worden naar zijn eigen daden (Romeinen 2:6; 1 Petrus 1:17; 2 Korintiërs 5:10).
- Paulus zegt dat hij pas geestelijk begon te sterven toen hij zondigde (Romeinen 7:9-11; vgl Ezechiël 28:15).
- kleine kinderen kennen geen onderscheid tussen goed en kwaad en zijn dus onschuldig (Deuteronomium 1:34-39; Romeinen 9:11; Jeremia
19:2-6). 

Zij alleen zijn de énige ware Kerk
Wij noemen ons niet gemeente van Christus in de exclusieve zin, wel in de bepalende zin. Wij zeggen niet dat wij de weg zijn, wel dat Christus de Weg is. (Efeziërs 1:22-23: Matteus 16:18: Efeziërs 5:23: Romeinen 12:4-5). Jezus noemt diegene zijn vrienden die Zijn woorden horen en doen. (Johannes 15:14).  Anderzijds zegt Jezus ook “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is” Matteus 7:21. Ik kan alleen maar hen christen noemen die Gods Wil horen en doen, dwz zij die het onvervalste evangelie gehoorzamen (Galaten 1:6-10). Zij die een ander evangelie navolgen zijn volgens Paulus vervloekt . Allen die het evangelie geloven en gehoorzamen,  worden door God zelf tot Zijn gemeente toegevoegd. (Handelingen 2:47). Dus indien er mensen zijn die doen wat God vraagt om te doen dan zijn zij mijn broeders en zusters.

Redding veeleer door werken dan door genade

Dit is een valse stelling. Dit wordt helemaal niet geloofd in de gemeente van Christus. Wij geloven dat er niets is dat een mens kan doen waardoor hij tot God kan zeggen ‘God, kijk eens hoe goed ik ben, nu heb ik het verdiend om de hemel binnen te mogen’ (Titus 3:5). Wij geloven wel dat goede werken het gevolg zijn van iemand die deelgenoot is geworden van de genade van Christus. Want:
- “De genade van God is verschenen … om voor Zich te reinigen een eigen volk volijverig in goede werken”. Titus 2:11-14.
- “Door genade zijt gij behouden … Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” Efeziërs 2:8-10.
- Een geloof zonder werken is een dood geloof (Jakobus 2:17; 2:26).
- Geloof zonder werken werkt niets uit (Jakobus 2:20).
- Een mens wordt niet alleen uit geloof gerechtvaardigd (Jakobus 2:24).

Ook geloven wij dat God enkele voorwaarden heeft vooropgesteld om gered te worden. Een mens moet het evangelie horen, geloven, zich bekeren met berouw, belijden en zich laten dopen tot vergeving van zonden. Dan pas is iemand gered door genade en dus wedergeboren. 

Doop der wedergeboorte (baptismal regeneration): redding door waterdoop, niet louter geloof.

Wij geloven dat geloof alleen geen mens kan behouden (Jakobus 2:19), maar wel een gehoorzaam geloof in de waarheid (Hebreeën 5:19).
- Jezus zei “Bekeert u en gelooft het evangelie
” Markus 1:15
- Jezus verkondigde een evangelie van geloof en doop om gered te worden (Markus 16:15-16).
- Wanneer we ons laten dopen bekleden we ons met Christus door het geloof (Galaten 3:26-27).
- Wanneer we ons laten dopen worden onze zonden vergeven, niet ervoor (Handelingen 22:16; 2:38).
- We worden begraven in de doop en opgewekt door het geloof aan de werking van God tot een nieuw leven (Kolossenzen 2:12-14; Romeinen 6:3-9).
- We worden gered door de doop/het bad der wedergeboorte (1 Petrus 3:21; Titus 3:5).


Enkel hún waterdoop, door hún discipel uitgevoerd is geldig

Hoewel het logisch is dat zij die het woord tot behoudenis prediken, ook zelf dopen en geen wildvreemde gaan vragen om de doop te doen, geloven wij niet dat een ‘gelovige’ persé de doop moet uitvoeren. Want het is het persoonlijk geloof in Gods Reddingsplan en gehoorzaamheid daaraan dat een ziel kan behouden. 

Gelovigen kunnen hun redding verliezen

Oordeel zelf wat de Schrift leert. We lezen in de bijbel dat:
- Gods Geest duidelijk maakt dat sommigen zullen afvallen van het geloof (1 Timoteus 4:1).
- we worden gewaarschuwd met de woorden “ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij,
door af te vallen van de levende God” Hebreeën 3:12.
- er geen offer meer voor de zonden is voor hen die opzettelijk zondigen nadat ze tot erkentenis van de waarheid zijn gekomen (Hebreeën 10:26-27; 2 Petrus 2:20-22).
- het geloof van sommigen schipbreuk had geleden (1 Timoteus 1:19-20).
- iemand onder de christenen van de waarheid kan afdwalen (Jakobus 5:19-20; 1 Timoteus 6:5).
- sommigen in tijden van beproeving afvallig worden (Lukas 8:13).

Dat je in dit leven niet kunt weten of je echt gered bent

Een gelovige die in onderwerping aan de wil van Christus leeft is altijd zeker van zijn redding:
- wie in Christus blijft is behouden, wie niet in de leer blijft heeft noch de Zoon, noch de Vader (Johannes 15:5-6; 2 Johannes 9).
- “Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.” 1 Timoteus 4:16.
- een mens moet zijn behoudenis door gehoorzaamheid bewerken met vreze en beven (Filippenzen 2:12)
- “want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden” Hebreeën 3:14.

Instrumentale muziek is een zonde
Waar vinden wij het gezag van Christus om instrumenten te gebruiken? Jezus zegt dat aanbidding die wordt gedaan naar de traditie van mensen waardeloze aanbidding is "Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn" Matteus 15:9. Dus wanneer wij God gaan aanbidden met muziekinstrumenten, daar waar het Nieuwe Testament enkel spreekt over acappella gezang, dan is dat een menselijke toevoeging. Jezus leert ons in het Nieuwe Testament om te lofzingen met onze geest en met ons verstand, geestelijke liederen behoren acappella te worden gezongen en de muziek behoort in het hart te worden gemaakt.(1 Korintiërs 14:15; Kolossenzen 3:16; Efeziërs 5:19). Zij die God liefhebben zullen hiermee rekening houden (Johannes 14:15), zij die denken God te kunnen aanbidden naar hun eigen hartstochten zullen eenzelfde oordeel ondergaan als Nadab en Abihu, die ook dachten anders te mogen doen dan hetgeen God geboden had (Leviticus 10:1-2).

 


Vorige