Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Mormonen en de bijbel

Je zal ze ongetwijfeld al zijn tegengekomen, de Mormonen. Twee "elders" die je aanspreken om te vragen als ze je iets mogen vertellen over "de kerk van Jezus Christus en de heiligen der laatste dagen".

Introduktie

Mormonen geloven dat "de verfoeilijke kerk" (lees de katholieke kerk) belangrijke delen uit de bijbel heeft weggelaten en dat daardoor de bijbel zoals wij deze nu hebben niet meer betrouwbaar is en je bijgevolg niet de weg naar de hemel leert. Daarom werd aan Joseph Smith, waarvan zij zeggen dat hij een profeet van God is, verteld over het bestaan van platen waarop de kroniek staat van Gods handelen met de vroegere bewoners van Amerika. Deze bevatten ook de volheid van het eeuwige evangelie (Zie inleiding boek van Mormon). Daarom ook dat ze geloven dat je alleen gered kan worden als je gelooft in wat zij leren. Zij hebben "het boek van Mormon"(bvm), "leer en verbonden"(lv) en "parel van grote waarde"(pvgw), deze 3 geschriften vormen de fundamenten van hun geloof. Ze gebruiken zelf ook een bijbel samen met hun andere boeken omdat ze geloven dat de bijbel ook waar is (in zoverre deze naar hun eigen zeggen juist is vertaald), maar ze zeggen dus dat de bijbel niet compleet is. 

Deze studie is niet bedoeld om de Mormonen aan te vallen maar om een weerwoord te vinden op hun beschuldiging dat er geen redding is buiten de kerk van Jezus Christus en de heiligen der laatste dagen. Deze studie beproeft de geesten of zij uit God zijn zoals er staat geschreven " Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan" 1 Johannes 4:1. Daarom verzoek ik u, beste lezer, om de dingen die ik hier schrijf te toetsen en om ze te onderzoeken. Indien u een Mormoon bent wil ik je vragen om tot God te bidden, of Hij je duidelijk wil maken "door middel van het studeren van Gods Woord, de bijbel" als de openbaringen van Joseph Smith van Hem komen of van de tegenpartij, de duivel.

Enkele bedenkingen bij de leer van de Mormonen.

1. De Mormonen leren dat het boek van Mormon de volheid van het evangelie bevat. Ik citeer leer en verbonden ' Dat een kroniek bevat van een gevallen volk en de volheid van het evangelie van Jezus Christus voor de niet-Joden, alsmede voor de Joden' Lv 20:9 (Zie ook pvgw vs 34).

Hoe komt het, als het boek van Mormon de volheid van het evangelie bevat, dat vele belangrijke leerstellingen niet in het bvm staan? Enkele voorbeelden van leerstellingen die niet in het bvm staan;
* het dopen voor doden
* dat een man meerdere vrouwen mag hebben
* de nood voor een hedendaagse profeet
* de tempelrituelen die zij hebben
* dat God een verhoogde mens is, nl Adam.
* dat er 3 hemelen zijn
* het Aäronische en Melchisedekse priesterschap 
* dat de mens God kan worden

2. De Mormonen leren dat er een volledige afval is geweest van het geloof. Daarom is aan Joseph Smith (JS) het bestaan van de platen bekendgemaakt waar de volheid van het evangelie in stond. God zou hem hebben gezegd dat er geen enkele kerk meer was die de waarheid kende. " Ik had mij tot de Here gewend om te vragen welke van al de sekten de waarheid bezat om te weten te komen bij welke ik mij moest aansluiten. Zodra ik daarom mijzelf weer meester was en weer kon spreken, vroeg ik de Personen Die Zich boven mij in het licht bevonden, welke van de sekten gelijk had - bij welke ik mij moest aansluiten. Ik kreeg ten antwoord dat ik mij bij geen ervan moest aansluiten, want ze hadden alle ongelijk; en de Persoon Die tot mij sprak, zei dat al hun geloofsbelijdenissen een gruwel in Zijn ogen waren, dat die belijders allen bedorven waren" Pvgw vs 18-19.

Hoe komt het dat God aan JS openbaart dat iedereen van het geloof, de waarheid is afgedwaald, terwijl de Geest van God door de apostel Paulus zegt dat sommigen van het geloof zullen afvallen? " Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen" 1 Timoteus 4:1. Liegt God of liegt Joseph Smith?

3. De Mormonen leren dat drie van de apostelen van Amerika (dit zijn niet de twaalf apostelen van de bijbel) nooit zouden sterven en zij zouden altijd de waarheid verkondigen totdat Christus terug komt.

Als dit zo is, waar waren zij dan in de dagen van JS? God zei tegen JS dat er niemand was die gelijk had (pvgw vs 19). " Daarom, meer gezegend zijt gij, want gij zult de dood nooit smaken; maar gij zult leven om alle handelingen van de Vader met de mensenkinderen te aanschouwen, ja, totdat alle dingen zullen zijn vervuld volgens de wil van de Vader, wanneer Ik in mijn herlijkheid kom met de machten de hemels" 3 Nephi 28:7. Van dezen wordt ook gezegd in datzelfde hoofdstuk: " maar wel weet ik, volgens het verslag dat gegeven is, dat zij over het oppervlak van het land uitgingen en alle mensen dienden en zovelen als er hun prediking geloofden, in de kerk opnamen en doopten" 3 Nephi 28:18. Liegt God of Joseph Smith?

4. De Mormonen leren dat God de Vader een lichaam heeft van vlees en beenderen. " De Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens; de Zoon eveneens, maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, doch dit is een Persoon van de Geest" Lv 130:22.

Jezus leert ons echter het volgende " God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid" Johannes 4:24. En " Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb" Lukas 24:39. Liegt Jezus of Joseph Smith?


5. Het boek van Mormon vertelt over de persoon van Nephi die zijn 2 broers Jakob en Jozef priesters maakte nadat de tempel (zoals die van Salomo) was gebouwd op het Amerikaanse vasteland. Zij beweerden alles nauwgezet volgens de wet van Mozes te doen. " En wij onderhielden nauwgezet de gerichten, de inzettingen en de geboden des Heren in alles, volgens de wet van Mozes" 2 Nephi 5:10. " En ik Nephi, bouwde een tempel, en ik bouwde hem naar het voorbeeld van de tempel van Salomo, behalve dat hij niet van zoveel kostbare materialen werd gebouwd, want die waren niet te vinden in het land" 2 Nephi 5:16. " En het geschiedde dat ik Nephi, Jakob en Jozef wijdde tot priester en leraar over het land van mijn volk" 2 Nephi 5:26.

Wie mocht volgens de wet van Mozes priester worden? " Gij zult de Levieten schenken aan Aaron en zijn zonen; uit de Israelieten zullen dezen hem onvoorwaardelijk geschonken zijn. Maar aan Aaron en zijn zonen zult gij opdragen hun priesterambt waar te nemen; doch de onbevoegde, die nadert, zal ter dood gebracht worden" Numeri 3:9-10. Aaron was een Leviet " Hij (God) zeide:Is niet de Leviet Aaron uw broeder?" Exodus 4:14. Van Lehi, de vader van Nephi, Jakob en Jozef wordt beweerd dat hij een afstammeling van Jozef was en dus niet van de stam van Levi " En het geschiedde dat mijn vader Lehi op de platen van koper ook een geslachtsregister van zijn vaderen aantrof; daardoor wist hij dat hij een afstammeling van Jozef was, ja, dezelfde Jozef die de zoon van Jakob was, die naar Egypte was verkocht" 1 Nephi 5:14. De wet van Mozes leert duidelijk dat enkel afstammelingen van Aäron (Levieten) priester konden worden (vgl Exodus 29:9; Numeri 18:6-7). Een onbevoegde die zou naderen zou ter dood worden gebracht.  Waarom stelde Nephi priesters aan die niet tot de Levieten behoorden? Waarom doodde hij hen niet toe ze naderden om het werk van een priester te doen? Waarom loog hij toen hij zei dat hij nauwgezet de wet van Mozes onderhield? Merk op dat zelfs Jezus geen priester op aarde kon worden omdat hij niet van Levi afstamde, maar van Juda (Hebreën 7:12-14 !!!). Liegt God of Joseph Smith?

6. De Mormonen zullen je vragen waar jij de autoriteit vandaan haalt om het evangelie te verkondigen, te dopen, ... .

Laten we enkele schriftplaatsen bekijken.  "Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven" Johannes 1:12. Hier zien we dat allen die Jezus hebben aangenomen, de macht van Hem krijgen om kinderen Gods te worden. Jezus geeft dus de macht. " Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord" 2 Tessalonissenzen 2:15-17. Als we vasthouden aan de leringen der apostelen dan zal God met ons zijn. En wat leerden zij? Het evangelie! "Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn" Filippenzen 4:9. De leer van de apostelen in toepassing brengen en God zal met u zijn! Jezus zelf beloofde ons dat Zijn woorden niet zouden verdwijnen (Matteus 24:35), waar Petrus zegt dat christenen hun zielen hebben gereinigd door gehoorzaamheid aan de waarheid "als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God ...maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is" 1 Petrus 1:22-25.

7. De Mormonen leren dat er steeds 12 apostelen op aarde moeten zijn omdat de gemeente gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten. 

De bijbel leert  dat de gemeente is "gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is" Efeziërs 2:20. De eerste christenen bleven volharden in het onderwijs van de apostelen (Handelingen 2:42). Toen Paulus wegging te Efeze zei hij "Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden" Handelingen 20:31-32. De christenen waren " bedroefd over het woord, dat hij gesproken had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden" Handelingen 20:38. Petrus zei "Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook onze Here Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken" 2 Petrus 1:13-15. De apostelen hebben hun woorden achtergelaten voor ons om te weten wat en hoe we moeten geloven, ze waren er zich van bewust dat ze er niet altijd zouden zijn. Moet Jezus misschien ook steeds op aarde zijn om de hoeksteen van de gemeente te zijn? Nee! Trouwens, niemand vandaag de dag kan een apostel zijn zoals de twaalf dat waren gezien zij niet aan de voorwaarden kunnen voldoen gegeven in Handelingen 1:21-23. Ook zegt Paulus, de apostel van de heidenen (1 Timoteus 2:27): "allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb" 1 Korintiërs 15:8-9. Als Paulus de allerlaatste getuige is geweest van de opgestane Christus, dan mag het duidelijk zijn dat er geen apostelen meer kunnen zijn.

8. De Mormonen leren dat polygamie (veelwijverij) een wet van God is en dat indien iemand zich hieraan niet onderwerpt deze persoon de heerlijkheid Gods niet kan binnengaan." Want zie, Ik openbaar u een nieuw en eeuwig verbond; en indien gij u niet aan dat verbond onderwerpt, wordt gij verworpen, want niemand kan dit verbond verwerpen, en worden toegestaan in Mijn heerlijkheid binnen te gaan. En wat betreft het nieuw en eeuwig verbond, dit werd voor de volheid van Mijn heerlijkheid ingesteld;en hij, die een volheid ervan ontvangt, moet en zal zich aan de wet onderwerpen, of hij zal worden uitgeworpen, zegt de Here God" Lv 132:4,6.  

Joseph Smith leert echter dat God aan Abraham, Mozes, David en Salomo gebood om meerdere vrouwen te hebben. " God gebood Abraham, en Sara gaf Hagar aan Abraham tot vrouw. En waarom deed zij het? Omdat dit de wet was, en van Hagar kwamen vele mensen voort. Dit was daarom onder andere een vervulling der beloften. Was Abraham daarom onder veroordeling? Voorwaar zeg Ik u: Neen! Want Ik, de Here, gebood het" Lv 132:34-35. " Ook David ontving vele vrouwen en bijvrouwen, en eveneens Mijn dienstknechten Salomo en Mozes, evenals vele anderen Mijner dienstknechten sedert het begin der schepping tot op deze tijd; en zij zondigden in niets, behalve in hetgeen zij niet van Mij ontvingen. Davids vrouwen en bijvrouwen werden hem van Mijnentwege door Mijn dienstknecht Nathan gegeven en door de andere profeten, die de sleutelen van deze macht droegen; en in geen van deze dingen zondigde hij tegen Mij, behalve in het geval van Uria en diens vrouw" Lv 132:38-39. We zien dat JS overduidelijk leert dat het een gebod van God is dat een man meerdere vrouwen mag hebben. Maar kijk daarom eens wat het bvm leert.

"En nu geschiedde het dat het volk van Nephi tijdens de regering van de tweede koning verstokt van hart begon te worden en zich in zekere mate ging overgeven aan de goddeloze praktijken zoals die van David vanouds, die vele vrouwen en bijvrouwen begeerde, evenals Salomo, zijn zoon" Jacob 1:15. " Maar het woord Gods bezwaart mij wegens uw grovere misdaden. Want zie, zo zegt de Heer: Dit volk begint in ongerechtigheid toe te nemen; zij begrijpen de Schriften niet, want zij trachten zich vrij te pleiten van het bedrijven van hoererij, wegens de dingen die geschreven staan over David en zijn zoon Salomo. Zie, David en Salomo hadden inderdaad vele vrouwen en bijvrouwen, hetgeen in mijn ogen een gruwel was, zegt de Heer. ... Daarom, mijn broeders, hoort mij aan, en luistert naar het woord des Heren: Want geen enkele man onder u zal meer dan één vrouw hebben en hij zal geen bijvrouwen hebben" Jacob 2:23-24, 27.

God zegt door Jakob (zoon van Lehi, broer van Nephi) dat wat David en Salomo deden een gruwel was en dat men maar één vrouw mag hebben. Echter aan JS openbaart God zogezegd dat ze helemaal niet zondigden en dat het een gebod van God was. Liegt Jozef Smith of de Mormoonse Jakob? 

9. De Mormonen zullen je vragen naar de verloren brieven uit de bijbel, wat inderdaad waar is. Er zijn enkele brieven waarnaar de Schrift verwijst die niet in de bijbel staan. Dit is voor hen een bewijs dat de waarheid niet compleet is.

Waarom hebben JS en hun hedendaagse profeten de inhoud van de brieven dan niet geprofeteerd? Want alles wat je God vraagt in geloof zal Hij je geven!

10. De Mormonen leren dat de kerk van Christus is ontstaan in 147 voor Christus. "Alma en zijn mensen vluchten voor koning Noach de wildernis in. Ongeveer 147-145 vC" (Inleiding van hoofdstuk 18 van Mosiah uit het bvm). " En vanaf die tijd werden zij de kerk van God, ofwel de kerk van Christus genoemd. En het geschiedde dat wie ook door de macht en het gezag van God werd gedoopt, aan Zijn kerk werd toegevoegd" Mosiah 18:17.

De bijbel leert echter dat de gemeente verworven is door het bloed van Jezus. Hoe kan de gemeente dan al in 147 vC bestaan als Jezus' bloed nog niet heeft gevloeid? " Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft" Handelingen 20:28.

Conclusie

Het is duidelijk dat de leer van de Mormonen in conflict is met wat de bijbel leert en in sommige gevallen zelfs in conflict is met hun eigen leer. God heeft nooit gefaald in het bewaren van zijn Woord. God zelf heeft ervoor gezorgd dat wij vandaag de dag een betrouwbaar Woord in ons handen kunnen houden dat we de bijbel noemen. Dat is Gods Woord, geopenbaard door Zijn apostelen en profeten. Joseph Smith was geen profeet van God en zal dat ook nooit zijn. Als je nog vragen hebt of graag nog meer inlichtingen wil, dan mag je altijd een email (vdbpeter@hotmail.com) sturen.
 


Vorige