Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Let's start talking?

De laatste jaren is er een gevaarlijke beweging de gemeente van Christus binnengeslopen onder de naam ‘Let’s start talking’. Deze beweging is er op uit om mensen een verdraaid evangelie te verkondigen. Het komt er op neer dat plaatselijke gemeenten van Christus studenten uit Amerika uitnodigen om voor een bepaalde tijd mensen zogezegd Engels aan te leren. Wat men je niet vertelt, maar wat men wel bedoelt is niet om je Engels aan te leren maar om je te bekeren tot Christus. Men lokt mensen door te zeggen dat Engels leren nuttig is voor je werk, je vakantie en omdat het vaak gewoon handig is.

Deze onbijbelse praktijken zijn de gemeenten binnengeslopen onder invloed van Amerikaanse evangelisten (die vaak resultaat gebonden zijn o.w.v. hun maandelijkse ondersteuning) en we willen nagaan aan de hand van de bijbel welke fundamentele bezwaren er zijn tegen deze praktijken. Dit uit liefde voor God, de waarheid en de broeders in Christus, want in het verleden is gebleken dat er broeders bereid waren te erkennen dat de methode zoals voorgesteld op de websites bedrieglijk en onbijbels is (zie de links op het einde van deze pagina). De meesten wilden echter niet praten en zijn de dialoog niet aangegaan toen hen verantwoording werd gevraagd op wiens gezag zij deze dingen deden (1 Petrus 3:15). We hopen dan ook dat zij die zich bezig houden met deze praktijken alsnog over deze woorden zullen nadenken en dat ze het zullen onderzoeken op basis van de heilige schriften en zich bekeren. Want een ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet (2 Johannes 9). Is het de leer van Christus om in Zijn Naam ongelovigen Engels aan te leren en om partys met hen te houden?

Wat is Let’s start talking?

Naar eigen zeggen is ‘Let’s start talking’ een beweging die erop uit is om mensen Engels aan te leren, zo verklaren ze zelf op hun websites het volgende:

Wil je het Engels goed beheersen voor je werk, studie, voor op vakantie of gewoon omdat het vaak handig is?
Wil je de kans hebben om jouw Engels op een leuke en ontspannen manier te verbeteren?
Vind je het leuk om kennis te maken met mensen uit een andere cultuur?

Maar het is niet alleen het leren van Engels, er is meer:

Het is niet alleen veel Engels oefenen in lesverband. Elke donderdagavond worden de boeken opzij geschoven en wordt er een feestje gehouden. Dit is een leuke gelegenheid om andere deelnemers te ontmoeten en jouw gesprekspartner op een andere manier te leren kennen. De partys zijn meestal op een thema gebaseerd zoals bijvoorbeeld: Hawaii, graduation, chocolate chip cookies, enz. Kortom een gezellige avond in de week.


Deze Engelse lessen worden gegeven door studenten uit Amerika (meestal jongere meisjes) en ze geven les uit het evangelie van Lukas. Ze gebruiken de bijbel naar eigen zeggen omdat de lesgevers bekend zijn met het boek en omdat de verhalen uit de bijbel wereldwijd bekend zijn, maar ze benadrukken dat ze er niet op uit zijn om hun geloof op te dringen. Zo zeggen ze:


Het Christendom vormt een belangrijk deel van de culturele achtergrond van de lesgevers maar ze zijn hier niet om hun geloof aan anderen op te dringen.
De bedoeling is dat Amerikaanse studenten tijdens hun vakantie een land en cultuur leren kennen. De studenten zijn wel van christelijke universiteiten vandaar de universele onderwerpen uit de Bijbel. Het programma is echter zo ontwikkeld dat het niet gaat om een kerk of aparte kerkleer. Het behandelt neutraal de gekozen onderwerpen uit de Bijbel zodat iedereen er aan mee kan doen.

 

 

 

 

Lees alle informatie op de volgende websites: www.lst.org, http://Engelspraten.wordpress.com/ en http://gratisEngels.nl

Wat is er verkeerd met Let’s start talking?

Een christen wordt bevolen om alles wat hij doet  met woord of werk, in Naam van Jezus te doen (Kolossenzen 3:17). D.w.z. op het gezag van Christus, of anders gezegd, omdat Christus het heeft bevolen. Het woord van God is ons hierbij als gids gegeven om de mens Gods compleet te maken zodat hij tot alle goed werk volkomen is toegerust. Dus in de bijbel staat alles wat we moeten weten om God te dienen op een voor Hem welgevallige manier . Dus als we wat we doen en spreken terug te vinden is in de bijbel dan  is het geoorloofd. Als we het niet terugvinden in de bijbel dan  is het zondig. We kunnen ons dan de vraag stellen waar in de bijbel de christenen en de gemeenten worden opgedragen om in Naam van Christus ongelovigen Engels aan te leren en om feestjes met hen te gaan houden? ‘Let’s start talking’ tracht naar eigen zeggen mensen te overtuigen om Engels te komen leren.

Bedenk ook eens waar in de bijbel staat geschreven:

In de naam van Christus nodigen wij u uit om Engels te leren zodat je beter werk kan vinden, beter kan studeren op school en omdat het handig is om Engels te kunnen praten?” Antwoord: nergens.
In de naam van Christus nodigen wij u uit om andere culturen beter te leren kennen?” Antwoord: nergens.
In de naam van Christus bieden wij u uit partys aan met chips en cookies?” Antwoord: nergens.
In de naam van Christus vragen wij 5 euro voor een lesboek?” Antwoord: nergens.
In de naam van Christus zenden wij studenten van Amerika uit om mensen te gaan entertainen?” Antwoord: nergens.
In de naam van Christus praten wij enkel over neutrale verhalen uit de bijbel zodat niemand uitgesloten wordt van de Engelse cursus?” Antwoord: nergens.
In de naam van Christus praten wij niet over de leer van een kerk of een aparte kerkleer?” Antwoord: nergens.

Wat de bijbel leert:

Hoe Paulus het evangelie verkondigde

Paulus zegt tegen de christenen in Korinte “daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar” 2 Korintiërs 5:11. Als Paulus mensen aansprak dan wist God wat zijn bedoeling was, maar ook de mensen die hij aansprak wisten dat hij hen trachtte te overtuigen om in Christus te geloven. Zo zegt hij tegen de gelovigen in Rome
 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrie toe, de prediking van het Evangelie van Christus volbracht. Ik stelde er mijn eer in het te verkondigen, doch zo, dat ik niet optrad waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet op eens anders fundament te bouwen,  maar om te handelen naar hetgeen geschreven staat: Zij, aan wie niets van Hem is verkondigd, zullen Hem zien en wie het niet gehoord hebben, zullen het verstaan.” Romeinen 15:18-21. Paulus waagde het niet van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door hem bewerkt heeft. Hij stelde er een eer in om zo te handelen zoals er geschreven staat in Gods Woord.

Paulus sprak vrijmoedig het Woord Gods tot de mensen “om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods” Handelingen 19:8 terwijl hij hen “met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe” Handelingen 28:23 (vgl 1 Tessalonissenzen 2:13). Tegen de christenen van Efeze zegt Paulus dat ze moesten nadenken over “hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis,  Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus.” Handelingen 20:20-21.

Nodigde Paulus de mensen misschien uit om Hebreeuws of Grieks of een andere taal te komen leren? Zei Paulus misschien ‘ik leer u niet alleen een taal, maar ik organiseer wekelijks ook nog een feestje voor de geïnteresseerden?’. Wat deed Paulus? Vulde hij zijn tijd met deze zinloze praktijken? Had God hem ergens geboden deze dingen te doen? Nee, hij sprak het woord van God tot de mensen zonder omwegen. Oordeel zelf of naar eigen zeggen, dit de bedoeling van ‘Let’s start talking’ is. Antwoord “
de bedoeling is dat Amerikaanse studenten tijdens hun vakantie een land en cultuur leren kennen”.

Het uitzenden van de twaalf

Bij het uitzenden van de twaalf  naar de verloren stammen van Israel zei Jezus “
Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot uw vertrek. Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet;  en indien het huis het waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug. En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af” Matteus 10:11-14.  Indien iemand niet wilde horen over Jezus’ Koninkrijk, dan moesten zij daar weggaan “En indien een plaats u niet ontvangt en zij niet naar u luisteren, gaat daarvandaan en schudt het stof af, dat aan uw voeten is, hun tot een getuigenis” Markus 6:11.  Is dit wat er gebeurt bij ‘Let’s start talking’ wanneer mensen te kennen geven dat ze geen interesse hebben in het evangelie? Wanneer ze zeggen dat ze enkel Engels willen leren?

Het werk van een evangelist

Het werk van een evangelist is erop gericht om mensen het onvervalste Woord van God te verkondigen zoals Paulus Timoteus beveelt “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting” 2 Timoteus 4:1-2. Paulus zegt niet dat verkondigers van het woord mensen onderwijs moeten gaan geven in één of andere taal, maar in het woord van God. Er zijn wereldse instellingen genoeg die deze diensten verlenen.

Wat de eerste christenen deden

We zien dat de vroege gemeente zelfs onder zware vervolging een gekruisigde Christus predikte (1 Korintiërs 1:23): “
Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus” Handelingen 8:4-5. Zij gingen rond om Christus te prediken en riepen mensen op zich te bekeren van hun zonden. Paulus ging de steden rond “om het evangelie van Christus te prediken” 2 Korintiërs 2:12 en zijn gevangenschap gaf “het merendeel der broeders in de Here … vertrouwen … om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken.  Sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist, maar anderen doen het met goede bedoeling” Filippenzen 1:14-15.

De mensen geloofden het evangelie of ze verwierpen het, ze wilden ernaar luisteren of ze lachten het weg. “Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.  Aldus vertrok Paulus uit hun midden. Doch enige mannen sloten zich bij hem aan, en kwamen tot geloof” Handelingen 17:32-34.

Hoe komt het dat christenen zich hebben laten misleiden om met deze dingen betrokken te geraken?

Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren” 2 Timoteus 4:3-4. Verder zegt Paulus “Want wij zijn niet als zovelen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus uit zuivere bedoelingen, ja, op gezag van God en voor Gods aangezicht” 2 Korintiërs 2:17. Christus beval om het Woord te prediken, niets meer en niets minder. Maar omdat er weinigen zijn die interesse hebben in God en Zijn liefde, gaan velen op zoek naar allerlei praktijken om toch maar zoveel mogelijk mensen te winnen. Daarbij verlagen ze Gods standaard naar hun eigen begeerten om mensen te winnen. Maar Paulus dacht daar anders over  tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn” Galaten 1:10. We kunnen geen mensen voor Christus winnen als we Zijn vooropgestelde manieren om dit te doen niet respecteren.

Veel christenen zijn lui geworden en willen Gods Woord niet meer verkondigen omdat ze zich  in hun zwakheid schamen voor de woorden van hun Heiland. Daarom laten ze anderen komen om via onbijbelse praktijken het evangelie te verkondigen. Zo proberen ze hun geweten te sussen dat ze iets goed hebben gedaan. Ze zijn bang voor de vernedering, de vervolging en de verwerping van mensen. Ook kennen velen tegenwoordig het Woord van God niet meer zodat ze niet in staat zijn te onderscheiden waarom ‘Let’s start talking’ verkeerd is. Of ze weten het wel maar willen zich niet onderwerpen aan het betrouwbare Woord van God. Men gelooft niet meer dat enkel het evangelie de kracht Gods is tot behoud voor een ieder die gelooft (Romeinen 1:16) en men denkt mensen te kunnen en te moeten winnen voor Christus via het aanleren van Engels en partys.

Conclusie

Geloof komt enkel voort uit het horen door het woord van Christus (Romeinen 10:13-18). Dit woord wordt reeds sinds Christus’ overal in alle eenvoud en zuiverheid gepredikt zonder menselijke toevoegingen. Als mensen niet van Christus willen weten, dan moeten ze niet via bedrieglijke praktijken naar de gemeente worden gelokt, want
Jezus zegt “geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren” Matteus 7:6.  Mensen die op zoek zijn naar God worden door Zijn Geest geleid tot mensen die de waarheid prediken (vgl Handelingen 8:26-36). Denk tot slot na over Jezus Woorden “Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen” Markus 8:38 (lees ook 8:34-37) . Iemand die God wil volgen moet zijn leven opgeven voor Christus en Zijn evangelie. Mensen moeten niet naar een Engelse les worden uitgenodigd, noch naar een party, maar moeten door de prediking van het evangelie worden opgeroepen tot bekering van zonden (2 Tessalonissenzen 2:14). De heerlijkheid van Christus kan enkel worden verkregen als mensen zich bekeren en het evangelie geloven. Verkondig Christus zonder omwegen!

 


Vorige