Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Kan een christen in de politiek gaan?

Scheiding van kerk en staat.

Het is algemeen bekend in België dat er een scheiding is tussen kerk en staat. D.w.z. de kerk moeit zich niet met politiek en de politiek niet met de kerk. Het principe van de scheiding van Kerk en Staat houdt in:

- de niet-inmenging van de Kerk in de staatszaken. De kerkelijke overheden worden dus niet als staatsmachten erkend. In concreto kunnen zij geen wetten opleggen die in de Belgische wetgevingen dienen geïncorporeerd;
- de niet-inmenging van de Staat in zaken die de Kerk aanbelangen. De Staat komt niet tussen in de interne organisatie van de Kerk of haar gemeenschap, de aanwijzing van haar vertegenwoordigers, en de positionering op ethisch vlak;
- het respect voor de vrijheid van eredienst t.a.v. elke burger en de gemeenschap. De vrijheid van eredienst in België bestaat naast de strikte eerbiediging van de individuele overtuiging van de burger uit de aanvaarding van de gemeenschap waarbinnen de levensbeschouwing zich ontplooit;
- indien de Staat de levensbeschouwingen financieert, dient dit te gebeuren op grond van de billijkheid. De subsidiëringspolitiek moet doorzichtig zijn.

Een politieker behoort zich aan de bovenstaande regels te houden. Een christelijke politieker kan deze twee echter niet gescheiden houden, gezien hij voor alle facetten in zijn leven zich laat leiden door Gods Woord. Een christen kan NIET aan politiek doen zonder het principe van de scheiding van kerk en staat te overtreden. Hij zal altijd water bij de wijn moeten doen.

Een christen

Een christen is iemand die zich onvoorwaardelijk verbindt aan God en Zijn geboden. Iemand die door zijn nieuwe identiteit geen compromissen maakt en kan maken met wat God zondig noemt. Integendeel, een christen maakt Gods Woord bekend en roept op tot gehoorzaamheid zoals Jeremia dat deed. “
Toen Jeremia geëindigd had tot het gehele volk al de woorden van de Here, hun God, te spreken, waarmede de Here, hun God, hem tot hen gezonden had, al die woorden” Jeremia 43:1.  Jeremia verkondigde al Gods woorden en riep de mensen op dat ze ze zouden navolgen. Paulus zegt eveneens “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting” 2 Timotheus 4:2. Christenen verkondigen onverkort het woord Gods.

Wanneer een christen d.m.v. de politiek christelijke waarden wil verkondigen, welk deel zal hij dan verkondigen? Slechts die dingen die de mensen willen verdragen? God wil dat geheel zijn Wil wordt bekend gemaakt, niet slechts enkele goede morele standpunten.

vb 1 De bijbel leert dat homofilie een zonde is en dat de mensen ermee behoren te stoppen. (
Romeinen 1:26-27)
vb 2 Alle andere godsdiensten die de dingen anders leren dan ze in de bijbel staan die zijn vervloekt. (
Galaten 1:9)

Een christelijk politicus zal al vlug veroordeeld worden voor racist en homohater en er zal al vlug een klacht tegen hem worden neergelegd. Welke partij zal met hem een coalitie willen vormen? Of gaan christelijke politici compromissen vormen en stilzwijgend toestemmen met al deze verwerpelijke praktijken? Zullen ze dan maar beter niet over deze dingen spreken? 

Getrouwheid aan de koning en de wetten van het land?

Wanneer iemand verkozen wordt tot minister dan moeten zij een eed afleggen bij de koning. We kennen de beelden waar  we politici horen zeggen dat ze getrouwheid zweren aan de koning en aan de wetten van het land. Stel uzelf deze vraag: hoe kan een christen deze eed afleggen? Hij is dan verplicht om trouw te zijn aan alles wat de koning zegt. Hij is dan verplicht om zich te onderwerpen aan de wetten van het land. Het is waar dat christenen de meest loyale burgers behoren te zijn omdat God dit van hen verwacht (Romeinen 13:1-7). Maar wanneer een overheid vraagt om tegen God in te gaan dan kan en mag een christen daar niet in meegaan. Petrus was duidelijk tegen zijn overheid toen die de apostelen verboden om over Jezus te spreken. Hij zei hen “
men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen” Handelingen 5:29 nadat de leiders van hun land hun hadden gezegd “wij hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren; en zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer en gij wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen” Handelingen 5:28. Jezus leerde ook dat uw ja een ja moet zijn (Matteus 5:37), dus dat maakt dat je jezelf in een onmogelijke toestand plaatst door getrouwheid aan de koning en aan de wetten van een land te zweren. En dan hebben we het nog niet gehad over het gebod van Jezus om in het geheel niet te zweren. “Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren” Matteus 5:34.

Ontmasker de werken der duisternis

God is duidelijk wanneer hij de gelovigen laat weten “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht” Efeziërs 5:11-12.  Als je zondige gedachten en praktijken behoort te ontmaskeren, d.w.z. bekendmaken, wie zal er met zo iemand willen regeren? Denk maar eens aan het cordon sanitaire. Maar stel dat er toch een partij is die met een echte christelijke partij wil regeren (als er al zoiets zou kunnen bestaan), is de christen dan niet in overtreding met het gebod dat zegt “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” 2 Korintiërs 6:14. Stel uzelf de vraag die God ook stelde “Moogt gij de goddeloze helpen en bevriend zijn met hen die de Here haten? Hierom rust er toorn op u van de zijde des Heren” 2 Kronieken 19:2.

Een christen heeft de taak om op te komen voor de waarheid en om  tegen alle verwerpelijke leringen in te gaan. Ook politici zetten aan tot slecht gedrag, tot dingen die tegen de wil van God ingaan. Daarom behoort een christen zich hiertegen te verzetten. Dit wil echter niet zeggen dat hij zelf aan politiek moet gaan doen.

Kijk naar Johannes de doper en hoe hij met Herodes omging. “
Want hij, Herodes, had Johannes laten grijpen en geboeid gevangen gezet, ter wille van Herodias, de vrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar tot vrouw genomen had.18 Want Johannes had tot Herodes gezegd: Gij moogt de vrouw van uw broeder niet hebben” Markus 6:17. Johannes was niet in de politiek gegaan om de waarheid over huwen en echtscheiding bekend te maken. Hij zei tegen Herodes, de politieke leider van zijn tijd, dat hij een vrouw had gehuwd die de zijne niet was. Want hij had de vrouw van zijn broer gehuwd. Johannes maakte hem duidelijk dat hij die vrouw niet mocht hebben. Tegenwoordig is hoererij schering en inslag onder politici dat mensen het niet meer erg vinden dat dit gebeurd.

Gods Woord wordt niet via de politiek verkondigd

Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen” 2 Korintiërs 6:17. Het is een misvatting als christenen vandaag de dag de politiek willen gebruiken om Gods waarden te verkondigen. Het is gedoemd tot mislukking omdat je in de politiek niet kan overleven zonder compromissen te maken. Trouwens, het is nog niet eens Gods Wil om d.m.v. politiek  Zijn Rechtvaardige Wil bekend te maken. Integendeel, God heeft juist daartoe de gemeente van Christus gesticht, “opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden” Efeziërs 3:10.   

Conclusie

Christen zijn en politiek zijn onverenigbaar. Christenen zijn woordvoerders van Christus (
2 Korintiërs 5:20). Christenen zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde (1 Petrus 2:9-11). Christenen bemoeien zich niet met de politiek, christenen verkondigen de grote daden van God en leven in gehoorzaamheid aan God. Aan welke kant sta jij?

Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling” 1 Johannes 4:5-6.
 


Vorige