Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Is de bijbel compleet?

Vele christelijke groeperingen geloven in voortdurende openbaring. Als men zou geloven dat de bijbel compleet is dan zou dat tegelijk ook bewijzen dat hedendaagse openbaringen niet meer nodig zijn en dus niet van God komen. Dit zou dus ook betekenen dat zij die beweren in Gods Naam te profeteren valse profeten zijn.

De apostelen hebben de volle waarheid overgeleverd

Jezus beloofde Zijn apostelen om hen te leiden tot de volle waarheid: "doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid" Johannes 16:13a, deze zelfde Geest zou hen "alles leren en te binnen brengen" Johannes 14:26, al wat Hij hen gezegd heeft. De allerlaatste apostel Paulus (1 Korintiërs 15:8-9) zegt dan ook dat hij rein was van ieders bloed omdat hij het niet had "nagelaten al de raad Gods te verkondigen" Handelingen 20:27.

In de tijd van de apostelen was er reeds een universele leer overgeleverd door de apostelen. De nieuwtestamentische geschriften brachten in dat opzicht enkel in herinnering wat zij al hadden geleerd. Zo zegt Petrus "Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt. Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden" 2 Petrus 1:12-13. Paulus zegt hierover "Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn" 1 Korintiërs 15:1-2. Verder zegt hij ook "Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is" Romeinen 6:17.
Aan de evangelist Timoteus beveelt Paulus "Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is" 2 Timoteus 1:13. Timoteus moest deze woorden op zijn beurt verder vertellen aan betrouwbare mensen "en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten" 2 Timoteus 2:2. Zo zegt ook Johannes "Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is" 1 Johannes 2:21.

Het geloof is eens voor altijd overgeleverd

Er is helemaal geen nood voor welke profeet dan ook, om te profeteren buiten datgene dat de apostelen ons hebben gebracht, want Judas beveelt de christenen "tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is" Judas 3. Als het geloof eenmaal is overgeleverd, moet het niet nog eens of nog steeds worden overgeleverd. Zij die na de apostelen leven, moeten het doen met de woorden die zij hebben overgeleverd.

Al de Schrift is van God ingegeven (2 Timoteus 3:16-17), "want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken" 2 Petrus 1:21. Alles wat een mens moet weten om het eeuwige leven te beërven en om godsvruchtig te leven heeft God ons geschonken: "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem" 2 Petrus 1:3.

Omdat de waarheid gekend en compleet is, is het nodig dat de waarheid wordt beschermd tegen verandering en toevoeging. Zo waarschuwt Paulus de Galaten voor andere evangelies die er geen zijn. "Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!" Galaten 1:7-9. Christenen moeten uit het voorbeeld van Paulus leren "niet te gaan boven hetgeen geschreven staat" 1 Korintiërs 4:6. Sterker zelfs, "Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon" 2 Johannes  9. Het toevoegen en afnemen aan Gods Woorden zal ernstige gevolgen hebben voor diegene die dat doet (Openbaring 22:18-19; Spreuken 30:5-6). Zo moesten zelfs de profeten in nieuwtestamentische tijden zich onderwerpen aan datgene wat de apostelen zeiden want Paulus zegt hen "Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend" 1 Korintiërs 14:37-38.

Conclusie

Jezus zelf beloofde ons dat Zijn woorden niet zouden verdwijnen (Matteus 24:35), waar Petrus zegt dat christenen hun zielen hebben gereinigd door gehoorzaamheid aan de waarheid "als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God ...maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is" 1 Petrus 1:22-25.

Het mag duidelijk zijn dat de bijbel compleet is en niet zal verdwijnen. Zij die anders beweren, prediken een evangelie dat afwijkt van hetgeen de apostelen hebben verkondigd en zijn vervloekt. Houdt u aan datgene dat is overgeleverd en ga niet boven hetgeen geschreven staat, alleen zo zal je in de waarheid kunnen blijven en zal God met je zijn.Vorige