Gemeente van Christus

Laakdal   

Hoe lang was Jezus in het graf?

Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten” Matteus 12:40.

Op basis van deze Schriftplaats leren sommige groeperingen dat Jezus 72 letterlijke uren in het graf was. De reden waarom sommigen van hen dit zeggen, is omdat ze vanuit deze gedachte de sabbat willen verdedigen. Ze geloven dat de sabbat bindend is voor hen die onder het Nieuwe Verbond leven (Hebreeën 8:8-13). We gaan in dit artikel niet ingaan op de gedachte waarom de sabbat niet meer bindend is voor hen die onder de wet van Christus leven (vgl Kolossenzen 2:16-23; Galaten 4:1-10). We gaan wel nagaan of de bewering dat Jezus 72 letterlijke uren in het graf lag, te verdedigen valt vanuit Gods Woord.

Het sterven, de begrafenis en de opstanding van Jezus

Het avondmaal met de discipelen
Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden vroegen de discipelen aan Jezus waar Hij wilde dat ze de voorbereidingen maakten om het Pascha te eten (Matteus 26:17). Diezelfde avond at Jezus het Pascha met zijn discipelen (Matteus 26:20). In die nacht ging Jezus met hen naar de hof van Getsemane waar Hij werd verraden door Judas (Matteus 26:47). Het is dezelfde nacht waarin Petrus Jezus verraad (Matteus 26:75).

Voor Pilatus, kruisiging en de begrafenis
Toen het nu morgen geworden was, namen al de overpriesters en de oudsten des volks het besluit tegen Jezus om Hem te doden” Matteus 27:1. Op deze dag wordt Jezus voor de stadhouder Pilatus gebracht (Matteus 27:11) en geeft hij het bevel om Jezus te kruisigen (Matteus 27:26). “En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit en deden Hem zijn klederen aan en zij leidden Hem weg om Hem te kruisigen” Matteus 27:31.

En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani?” Matteus 26:45-46a. Iets later gaf Jezus de geest (Matteus 27:50). Toen het avond was geworden, kwam Jozef van Arimatea het lichaam van Jezus vragen (Matteus 27:57; vgl Johannes 19:31,38). Hij legde Jezus’ lichaam in zijn nieuw rotsgraf en rolde een grote steen voor de ingang van het graf (Matteus 27:59-60; Johannes 19:41-42).

Jezus in het graf
De volgende dag, dat is na de Voorbereiding, kwamen de overpriesters en de Farizeeen gezamenlijk tot Pilatus” Matteus 27:62. Ze vragen Pilatus de dag na de begrafenis om het graf te verzekeren tot de derde dag omdat Jezus had gezegd dat Hij na drie dagen zou worden opgewekt (Matteus 27:63-64).

De opstanding
Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien” Matteus 28:1. Maar Jezus was er niet meer, Hij was opgewekt (Matteus 28:6). De soldaten die de wacht hielden voor het graf waren gevlucht uit vrees voor de engel (Matteus 28:4). Toen de overpriesters dit hoorden,boden ze hen veel geld aan en gaven hen de opdracht “Zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen” Matteus 28:13.

Uit deze chronologie kunnen we dus helemaal niet besluiten dat Jezus 72 letterlijke uren in het graf was. Jezus werd de dag voor de sabbat gekruisigd en begraven (zie ook Markus 15:42; Lukas 23:54), en was de volledige dag erna, tijdens de sabbat in het graf. Het is vroeg in de morgen van de daarop volgende dag, de eerste dag van de week, de dag NA de sabbat, dat Jezus was opgewekt (zie ook Markus 16:1-2; Lukas 23:56-24:1). Dit is wat Markus bevestigt “Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala” Markus 16:9 (zie ook Johannes 20:1,19).

Ten derde dage opgewekt

Petrus zei “En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der Joden zowel als te Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout. Hem heeft God ten derden dage opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan” Handelingen 10:39-41. Ook Paulus zei “Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften” 1 Korintiërs 15:3-4a.

Jezus zelf zei herhaaldelijk “De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt worden” Matteus 17:22-23a (vgl Lukas 9:22; Matteus 16:21; 20:19. Na Zijn opstanding zeiden de engelen tegen de vrouwen die naar Hem waren gekomen “Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u, hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend, dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derden dage opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden” Lukas 24:6-8. Ook Jezus zei na Zijn opstanding tegen Zijn discipelen “Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden” Lukas 24:46. Jezus zou op de derde dag opstaan uit de dood!

Na drie dagen opgewekt?

Uit de chronologische volgorde van de gebeurtenissen en de woorden van Jezus en Zijn apostelen blijkt overduidelijk dat Jezus vroeg in de ochtend van de derde dag is opgewekt. Maar hoe moeten we dan de woorden van Jezus in Matteus 12:40 begrijpen? Volgens het evangelie van Markus zegt Jezus dat Hij na drie dagen zou worden opgewekt “En Hij begon hen te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.  en zij zullen Hem bespotten en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, en na drie dagen zal Hij opstaan” Markus 8:31 en 10:34.

Deel van het geheel wordt soms als het geheel beschouwd

In de bijbel zien we dat men soms een deel van het geheel als het geheel beschouwt.

Jozef zette zijn broers drie dagen lang in de gevangenis, maar liet hen op de derde dag tot zich roepen (Genesis 42:17-18). Hoewel de tekst zegt dat ze drie dagen lang in de gevangenis zaten, werden ze op de derde dag vrijgelaten. De Egyptische slaaf had drie dagen en drie nachten niet meer gegeten, want zijn heer had hem drie dagen geleden achtergelaten omdat hij ziek was (1 Samuel 30:11-13). Ester vastte ze 3 dagen, dag en nacht omdat ze de dood riskeerde door onuitgenodigd naar de koning te gaan. Maar op de derde dag ging ze naar de koning (Ester 4:16, 5:1). Nadat het volk aan Rechabeam had gevraagd om het juk van zijn vader Salomo lichter te maken, zegt hij hen om overmorgen terug te komen . Op de derde dag komen het volk en de koning weer samen (2 Kronieken 10:5,12). De Hebreeuwse grondtekst zegt letterlijk ‘kom over drie dagen terug’ (zie Statenvertaling). Het volk kwam echter niet na drie dagen terug, maar op de derde dag.

Cornelius was in gebed omstreeks het negende uur van de dag (rond 15u00) en stuurt op basis van het gezicht dat hij ontving zijn slaven naar Simon Petrus (Handelingen 10:3-8). Terwijl de slaven de volgende dag nog onderweg waren, krijgt ook Petrus een gezicht (Handelingen 10:9-10). Ze komen bij Petrus en hij ontvangt de slaven gastvrij. De volgende dag vertrekt hij met hen mee naar Joppe (Handelingen 10:23-24). De dag daarna komt hij aan in Joppe waar Cornelius hem opwachtte (Handelingen 10:25). Cornelius zegt hem “Juist voor vier dagen, van dit ogenblik af gerekend, was ik op het negende uur thuis in gebed” Handelingen 10:30. Hoewel er maar om en bij de 72 uren waren gepasseerd, zegt Cornelius dat hij vier dagen geleden in gebed was. Dit komt doordat men, zoals we in dit voorbeeld zien, een deel van de dag als een hele dag telt.

Conclusie

Wanneer we rekening houden met deze benadering van de tijd, is het heel logisch om te begrijpen waarom Jezus de gelijkenis aanhaalt van Jona die drie dagen en drie nachten in de buik van de vis zat. Jezus wil hier helemaal niet mee zeggen dat hij letterlijk drie dagen en drie nachten in het graf zou liggen, maar dat Hij op de derde dag zou opstaan uit het graf. De gebeurtenissen in de evangeliën laten ons duidelijk zien dat Jezus de dag voor de sabbat werd gekruisigd, op de sabbat in het graf lag en vroeg in de ochtend van de eerste dag van de week is opgestaan uit de dood.

Lukas leert ons dat Jezus omstreeks het negende uur van de dag van Zijn kruisiging stierf (Lukas 23:44-46). Jozef begroef Jezus nog diezelfde dag voordat de sabbat bij zonsondergang aanbrak (Lukas 23:50-54). Op de sabbat rustten de vrouwen naar het gebod (Lukas 23:55-56), en op de eerste dag van de week gingen zij vroeg in de morgen naar het graf en vonden het leeg (Lukas 24:1-3). Diezelfde dag waren de Emmaüsgangers onderweg toen Jezus met hen meeging (Lukas 24:13-26). Verbaasd over het feit dat Jezus niet op de hoogte was van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen spraken ze Hem over “Hetgeen geschied is met Jezus de Nazarener, een man, die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, en hoe Hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om Hem ter dood te veroordelen en Hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israel verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag, sinds dit geschied is” Lukas 24:19-21. Het was de derde dag sinds Jezus was veroordeeld en gekruisigd!

 


Vorige