Gemeente van Christus

Laakdal   

Gebed

God hoort graag de gebeden van zijn kinderen. Zonder gebed is de juiste verhouding met Hem onmogelijk. Alle grote mannen Gods in de Bijbel waren mannen van gebed. Laat ons nagaan wat God in Zijn Woord over het bidden heeft gezegd.

God verhoort onze gebeden

Kinderen Gods mogen bidden met de zekerheid dat hun gebeden verhoord zullen worden (Matteus 6:6-13). Jezus zegt: "Bidt en u zal gegeven worden" (Matteus 7:7). De Heilige Geest moedigt ons aan tot het bidden: "Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd" (Hebreeën 4:16); "het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt" (Jakobus 5:16); "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God" (Filippenzen 4:16); "Bidt zonder ophouden" (1 Tessalonissenzen 5:17). Wij mogen er niet aan twijfelen, God verhoort de trouwe gebeden van zijn geliefde kinderen.

Toch stelt hij voorwaarden

Niet alle gebeden worden verhoord. God heeft redelijke eisen gesteld en die moeten wij zorgvuldig nakomen. Wat zijn de voorwaarden die hij gesteld heeft?

Het gebed moet uit het hart komen
Als wij het niet echt menen, moeten wij niet te bidden. Paulus schreef over zijn bidden het volgende: "Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed... gaan tot God uit" (Romeinen 10:1). Een gesprek met God moet in de eerste plaats volkomen oprecht en eerlijk Zijn. Toetst u uw gebeden? Let op elk verzoek. Meent u het werkelijk? Indien u voor anderen bidt, doet u dat uit liefdevolle belangstelling voor hun? Als u uw zonden belijdt, meent u het?

Geloof is een noodzakelijke voorwaarde van het gebed
Uit de brief van Jacobus zien wij hoe belangrijk het geloof is bij het bidden: "Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende". Indien hij wel twijfelt, moet hij "niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen" (Jakobus 1:6-8). Een gebed moet een uitdrukking van zekerheid en vertrouwen zijn. Dan pas wordt het bidden iets van grote betekenis in ons dagelijks leven. Wij moeten echter niet vergeten, dat het geloof uit het horen van het woord Gods komt (Romeinen 10:17). Het geloof, dat wij naar de hemelse troon brengen, moet op het ware fundament van de beloften Gods gebaseerd zijn.

Wij moeten naar zijn wil bidden
Jezus bad: "...niet mijn wil, maar de uwe geschiede" (Matteus 6:10). Deze voorwaarde van gebed vereist twee dingen van ons: 1) Volkomen vertrouwen op God en zijn liefde. Hij zal doen wat voor ons het beste is. Op zijn voorzienigheid in ons dagelijks leven moeten wij rekenen. Hij weet beter dan wij wat het beste voor ons is. Wij moeten gerust kunnen bidden: niet wat ik wil, maar wat U wilt. 2) Deze voorwaarde vereist ook een goede kennis van de schriften. Daarin heeft God zijn wil aan ons geopenbaard. Hij wil bvb hebben dat de mens zijn brood door eerlijke arbeid verdient. Een christen mag wel bidden om zijn dagelijks brood, maar het helpt niet als hij niet gewillig is om voor zijn brood te werken. Al het vurige verlangen en zelfs het grootste geloof zullen niet baten als zijn gebed in strijd is met de wil van God. Wij mogen ook voor zondaren bidden, maar wij mogen de voorwaarden van verlossing niet door gebed proberen te vervangen.

God verhoort onze gebeden, indien wij Hem gehoorzamen. "Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij Zijn geboden bewaren en doen wat welgevallen is voor zijn aangezicht" (1 Johannes 3:21-22). Dit principe is altijd geldig geweest. Salomo schreef erover: "Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel" (Spr. 28:9). Jesaja zei het ook: "Zie, de hand des fleren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht v,oor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort" (Jesaja 59:1,2). De blinde die Jezus genezen had, drukte deze waarheid op deze manier uit: "Wij weten dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig en doet hij zijn wil, die verhoort Hij" (Johannes 9:31). God wil onze gebeden verhoren, indien wij doen wat Hij van ons verlangt, maar indien wij steeds "neen" tegen Hem zeggen, zal Hij ook "neen" tegen ons zeggen.

Christenen bidden in de naam van Christus

"Wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen" (Johannes 14:13). "In de naam van Christus" betekent "door de macht van Christus". Wij kunnen alleen in Zijn Naam bidden als wij naar zijn Wil bidden en Zijn Wil vinden wij in Zijn Woord. Het is belangrijk, dat wij de Bijbel onderzoeken om te leren hoe wij moeten bidden.

DE INHOUD VAN ONZE GEBEDEN

Wij hebben al gezien, dat onze gebeden naar de wil van God moeten zijn, dat zij uit hart moeten komen en dat zij in geloof moeten worden gebeden. Dat zegt ons al veel over de inhoud van een gebed, maar dat is niet alles wat de Bijbel ons daarover leert.

Dankzegging
Dit is een belangrijk deel van het gebed. "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God" (Filippenzen 4:6). God heeft zoveel voor ons gedaan. Laat ons onze zegeningen tellen en Hem daarvoor danken.

Wij mogen zijn naam verheerlijken
David heeft veel over het loven van God geschreven. "Dat zij de naam des Heren loven, want zijn naam alleen is verheven, zijn majesteit is over de aarde en hemel" (Psalm 148: 13). Neemt tijd in uw gebeden om God te prijzen en loven.

Belijdenis van schuld ent het vragen naar vergeving
Kinderen Gods moeten hun zonden belijden. "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouwen rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1:8-9). Wat een heerlijke belofte.. God wil onze zonden vergeven.

Wij mogen voor anderen bidden
"Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen" (1 Timoteus 2:1). De liefde van Christus in ons hart moet ons dwingen om voor anderen te bidden. Onze gebeden mogen niet egoistisch zijn. Het grootste deel van onze gebeden behoort op anderen te slaan. Een van de grote zegeningen van een christen is het voorrecht om iets voor andere mensen te doen door middel van het gebed.

En wij mogen voor onszelf bidden
God heeft ons lief. Hij wil ons door alle moeilijkheden heen helpen. "Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u" (1 Petrus 5:7). Hij zorgt voor mij. Wat kan ik nog meer verlangen? Ik behoef in geen ding bezorgd te zijn, want ik kan alles aan Hem overlaten (Filippenzen 4:6). Ik vermag alles door Christus, die mij sterkt (Filippenzen 4: 13). Hij geeft wijsheid (Jakobus 1:5), leiding (Mateus t 6:13), overwinning (1 Korintiërs 10: 13), kracht om "gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens” (Efeziërs 3: 16) en "het goede", alles wat goed voor mij is (Matteus 7:11). 
Het gebed kan een geweldige invloed op ons dagelijks leven hebben, maar dan slechts wanneer wij de door God gestelde voorwaarden nakomen. Laat ons bidden wanneer wij de door God gestelde voorwaarden nakomen. Laat ons bidden zonder ophouden. "Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden" (Markus 11: 24). 

 


Vorige