Gemeente van Christus  Houthalen Oost

De zondeval, de gevolgen van Adams zonde voor de mensheid

Wat gebeurde er in de hof van Eden?

"En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven" Genesis 2:15-17. De mens mocht van alle bomen in de hof eten behalve van de boom der kennis van goed en kwaad. Het gevolg van ongehoorzaamheid aan dit gebod zou betekenen dat de mens zou sterven. De mens en Eva begrepen het gebod Gods zo blijkt uit Eva's reactie naar de satan (Genesis 3:2-3).

Voor de val leefde de mens in een zuivere en onschuldige vorm. God had hem geschapen met een vrije wil om te kiezen tussen goed en kwaad. Eva liet zich echter verleiden door de slang (Genesis 3:1) doordat hij haar zegt "Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad" Genesis 3:4-5. De vrouw liet zich verleiden, koos ervoor om ongehoorzaam te zijn door haar begeerten na te volgen en verleidde op haar beurt Adam "En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at" Genesis 3:6 (Vgl 2 Korintiërs 11:3). Paulus zegt hier over "en Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen" 1 Timoteus 2:14. Johannes leert ons dat de slang die verleidt de satan is. "En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem" Openbaring 12:9.

De oude slang, de satan, de duivel

Satan is "de overste van deze wereld" Johannes 12:31, want "de gehele wereld ligt in het boze" 1 Johannes 5:19. Zondaren leven en handelen "overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid" Efeziërs 2:2,"ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen" 2 Korintiërs 4:4. De satan is het die de gedachten van mensen met blindheid heeft geslagen. "De satan zelf doet zich voor als een engel des lichts" 2 Korintiërs 11:14 en is er voortdurend op uit om de mensenharten te vervullen met ongerechtigheid (Handelingen 5:3) en om hen te verzoeken tot zonde (1 Korintiërs 7:5). Bij Adam en Eva kwam de beïnvloeding niet van binnenuit, maar van buitenaf. Bij Kaïn lag de zondemacht als een belager aan de deur (Genesis 4:7). "Satan zette David aan, Israël te tellen" 1 Kronieken 21:1. Tegen Petrus zegt Jezus: "Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot" Matteus 16:23. Verder zegt Jezus tegen alle discipelen "de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe" Lukas 22:31. Jezus zelf werd door de duivel verleid, zodat Hij "in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest" Hebreeën 4:15.Vgl met Matteus 4:1-11; 1 Timoteus 5:15; Lukas 8:12. "De duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden" 1 Petrus 5:8. Johannes schrijft hierover "Kinderkens, laat niemand u misleiden... wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne" 1 Johannes 3:7-8. De mens, geschapen met een vrije wil, heeft zich doorheen zijn bestaan laten verleiden tot zonde. Zo zegt Jezus tegen het volk Israel "Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen" Johannes 8:44. Israel koos ervoor om de begeerten van hun vader te doen en dit terwijl velen waaronder oa Jozua hen de keuze had voorgehouden "indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult" Jozua 24:15. Satan berooft de mensen van een leven met God (Efeziërs 2:12-13) en maakt hen een slaaf van de zonde (Johannes 8:34). Hij zorgt ervoor dat mensen vijandig gezind zijn tegenover God wegens hun boze werken (Kolossenzen 1:21) door hen te vangen in een strik (1 Timoteus 3:7). Vgl met Romeinen 1:28-32.

Zonde

"Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid" 1 Johannes 3:4. Johannes leert ons ook hoe de duivel mensen misleid, nl door "de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven" 1 Johannes 2:16. Wanneer een mens zondigt dan komt dit voort uit zijn eigen begeerte zoals Jakobus ons leert "Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort" Jakobus 1:13-15. Zo werd ook Eva verleid en zondigde ze door haar begeerten te gehoorzamen (Genesis 3:6). De boom zag er goed uit om van te eten, de boom een lust was voor de ogen, de boom zou haar verstandig maken. Paulus leert ons dat alle mensen zich hebben laten verleiden door de satan "want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" Romeinen 3:23 en "niemand is rechtvaardig, ook niet een, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een" Romeinen 3:10-12. Iemand die in zonde leeft, is "levend dood" (1 Timoteus 5:6), of anders gezegd geestelijk gescheiden van God. Paulus zegt over zijn eigen leven het volgende "maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet; toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven, en het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn, want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood" Romeinen 7:8-11. Paulus begon geestelijk te sterven en was geestelijk dood door zijn overtredingen. Boze en verkeerde begeerten leiden tot zonden en zonden resulteren in een geestelijke dood. En we hebben reeds gezien dat het de satan is die "de gehele wereld verleidt" tot zonde (Openbaring 12:9).

De gevolgen van de zonde van de mens en Eva

Als gevolg van de zonde in de hof van Eden werden er door God vervloekingen uitgesproken over de slang, de vrouw, de aardbodem en de mens (Genesis 3:14-19).
- De slang werd vervloekt onder alle dieren en er zou vijandschap zijn tussen hem en de vrouw, tussen zijn zaad en haar zaad (Genesis 3:14-15; vgl Openbaring 12:17).
- De vrouw haar moeiten van de zwangerschap werden vermeerderd, kinderen baren zou met smart gepaard gaan en haar begeerte zou naar haar man uitgaan en hij zou over haar heersen (Genesis 3:16; vgl 1 Timoteus 2:13-15).
- De aarbodem zou doornen en distels voortbrengen omdat de mens naar zijn vrouw had geluisterd, iets wat daarvoor niet bestond (Genesis 3:17-18; vgl Genesis 1:11-12). De aardbodem moest vanaf nu worden bewerkt om vruchten voort te brengen.
- De mens zou moeten zwoegen om te kunnen eten totdat hij zou sterven (Genesis 3:17,19).

Gij zult voorzeker sterven

"Van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven" Genesis 2:17. De dood was het gevolg van ongehoorzaamheid aan God. Welke dood? Paulus zegt "door een mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood" Romeinen 5:12. Jakobus leert ons enerzijds dat een lichaam zonder geest dood is (Jakobus 2:26), daar waar Paulus spreekt over een geestelijke dood veroorzaakt door een mens zijn persoonlijke zonden en overtredingen (Efeziërs 2:1; vgl Kolossenzen 2:13). Over dit geestelijke gescheiden zijn van God zegt Jezus "Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven" Johannes 8:24. De dood zal deze scheiding definitief maken.
1. De mens leefde nog nadat hij uit de hof van Eden werd verdreven (Genesis 4:1). Maar hij werd vanaf dat moment sterfelijk omdat hij geen toegang meer had tot de boom des levens (Genesis 2:9; 3:22-24). 
2. God zegt door de profeet Jesaja dat een mens zijn zonden hem van God scheiden en Zijn aangezicht voor hem verborgen doen zijn (Jesaja 59:1-2).
Hieruit begrijpen we dan ook dat de zonde van Adam 2 gevolgen met zich mee heeft gebracht, nl een lichamelijke dood en een geestelijke dood.

Christus, het antwoord op de geestelijke dood, Romeinen 5:12

"Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben" Romeinen 5:12. Spreekt Paulus hier over de lichamelijke dood of over de geestelijke dood? 

a) De context laat ons denken dat Paulus over de geestelijke dood spreekt. Hij zegt nl dat door één overtreding (5:18) of ongehoorzaamheid (5:19) zonde de wereld is binnengekomen (5:12). De zonde resulteerde in de dood (5:12) en velen zijn zondaren geworden (5:19) omdat allen gezondigd hebben (5:12). De geestelijke dood was universeel omdat alle mensen zondigen (Romeinen 3:23; 1 Johannes 1:10). Daarom ook dat Paulus tegen de christenen te Kolosse zegt "ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold" Kolossenzen 2:13; vgl Efeziërs 2:5. Het is "de ziel die zondigt, die zal sterven" Ezechiël 18:20 (vgl Exodus 32:30-33 !!!). Merk op dat de bijbel nergens leert dat een mens verzoend wordt of verzoend moet worden voor de zonde van Adam! De mens is niet geestelijk dood door Adams zonden, maar door zijn eigen zonden. Als dit zo zou zijn dan zou Jezus die in alle opzichten een mens gelijk was ook een zondaar zijn, maar dat is natuurlijk niet zo (Hebreeën 2:14,17; 4:15). Een mens wordt steeds opgeroepen om zijn eigen zonden te verzoenen en niet die van Adam ook, zoals Petrus zegt "komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren" Handelingen 3:19 (vgl Handelingen 2:38; Romeinen 14:12).

b) Romeinen 5 leert ons dat de mens geestelijke leven kan verkrijgen door gehoorzaamheid aan Christus, want door één daad van gerechtigheid (5:18) of gehoorzaamheid (5:19; vgl Hebreeën 5:8-9) heeft het offer van Christus geresulteerd in de rechtvaardigmaking ten leven voor alle mensen (5:18). Maar de mens krijgt deze rechtvaardigmaking niet zomaar of automatisch omdat Christus deze daad heeft gedaan. Nee, wil een mens dit leven verkrijgen, dan moet hij Christus gehoorzamen (vgl Romeinen 6:16; Hebreeën 5:9).

Christus heeft het antwoord gebracht op de geestelijke dood geïntroduceerd door Adam

ADAM

CHRISTUS

Eén overtreding (18)
Ongehoorzaamheid van ene (19)

Eén daad van gerechtigheid (18)
Gehoorzaamheid van ene (19)

 

 

Zonde in de wereld gekomen door één daad (12)

Genade van God over vele overtredingen (15)

 

 

DOOD DOORGEGAAN TOT ALLE MENSEN

LEVEN VOOR ALLE MENSEN (18)

Omdat allen gezondigd hebben (12)
Velen zijn zondaren geworden (19)

Zeer velen worden rechtvaardigen (19)

 

 

VEROORDELING (18) vgl 2 Tessalonissenzen 1:8

RECHTVAARDIGING TEN LEVEN (18) vgl Romeinen 6:16

c) De sleutel om Romeinen 5:12 te begrijpen vinden we in vers 18 en 19. "Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden" Romeinen 5:18-19. De mens heeft deel aan de geestelijke dood die door Adam is gebracht door zijn persoonlijke ongehoorzaamheid en kan delen in het geestelijke leven dat door Christus is gebracht door zijn persoonlijke gehoorzaamheid.
- de zondeschuld van Adam wordt niet geërfd, maar nagebootst. Adam werd gescheiden van God door zijn zonden en wij worden van God gescheiden door onze zonden.
- als Romeinen 5:12 zou leren dat alle mensen onvoorwaardelijk de zondeschuld van Adam automatisch erven zonder er iets aan te kunnen doen (leer van erfzonde, men wordt zondig geboren; vgl Matteus 18:2-3;19:4), dan zou Romeinen 5:18-19 leren dat alle mensen onvoorwaardelijk zijn gered door Christus, zonder dat men er ook maar iets voor kan doen. Maar Hebreeën 5:9 leert dat Christus enkel een oorzaak van eeuwig heil is voor hen die Hem gehoorzamen. Er wordt helemaal niet geleerd dat alle mensen automatisch gered zijn om wat Christus heeft gedaan. Deze gedachte klopt dus niet.

d) In de verzen voor Romeinen 5:12 sprak Paulus over verzoening door Christus (Romeinen 5:1-11). Verzoening was nodig omdat zonde in de wereld was gekomen door Adam. Paulus laat het contrast zien tussen Adam en Christus. Door één man is zonde in de wereld gekomen, door één man gerechtigheid. De vrucht van Adams zonde is de dood en de vrucht van Christus' daad is leven. Dit leven is een leven met God, een geestelijk leven, daarom moet de dood door Adam de geestelijke dood zijn, want dat is wat zonde doet, het scheidt ons op de eerste plaats geestelijk van God. Maar de mens is niet geestelijk van God gescheiden door de zonden van Adam, maar door zijn eigen zonden. Daarom zijn alle mensen dood door hun eigen overtredingen, vanwege hun eigen zonden, want allen hebben gezondigd (5:12). Merk ook op dat Paulus in de eerste 3 hoofdstukken van Romeinen uitvoerig laat zien dat allen zondaars zijn en zijn afgeweken van God, omdat allen de zonde doen en niet omdat ze de zonde erven van Adam (Romeinen 3:10-12,23; Psalm 106:37-38).

Christus, het antwoord op de lichamelijke dood, 1 Korintiërs 15:20-22, 45-51

In Romeinen 5 wordt Christus als zoenmiddel voor de geestelijke dood voorgesteld. In 1 Korintiërs 15 wordt Christus voorgesteld als antwoord op de lichamelijke dood. Want als gevolg van Adams zonde werd hij uit de hof van Eden gezet waardoor hij niet meer van de boom des levens kon eten en dus lichamelijk begon te sterven. Door deze ene daad is het gehele menselijke ras sterfelijk geworden omdat de toegang tot de hof van Eden is ontzegd (Genesis 3:24). Het antwoord op de lichamelijke dood is onvoorwaardelijk, zoals Paulus zegt "Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden" 1 Korintiërs 15:20-22. (lees 1 Korintiërs 15:12-19). Paulus zegt daar dat als er geen doden worden opgewekt, dan is ook Christus niet opgewekt en als Christus niet is opgewekt dan is de mens nog in zijn zonden.

Christus heeft het antwoord gebracht op de lichamelijke dood geïntroduceerd door Adam

ADAM

CHRISTUS

de dood is er door een mens (15:21)
in Adam sterven allen (15:22)

de opstanding der doden is er door een mens
in Christus worden allen levend gemaakt

 

 

de eerste mens werd een levende ziel (15:45)

de laatste Adam werd een levend makende geest

is natuurlijk (15:46)

is geestelijk

is uit de aarde, stoffelijk (15:47)

is uit de hemel

"allen zullen wij veranderd worden" 15:51
Christus als eersteling die nooit meer zou sterven na zijn opstanding (15:20)

Jezus zei "Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel" Johannes 5:28-29. Alle mensen die zijn gestorven voordat Jezus terugkomt zullen worden opgewekt. Zij die het goede gedaan hebben worden opgewekt tot het eeuwige leven, zij die het kwade bedreven hebben tot oordeel (Vgl 1 Tessalonissenzen 4:13-17; Openbaring 20:11-15; Lukas 11:32). "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad" 2 Korintiërs 5:10. "En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten" Hebreeën 9:27-28. Er zal dus een "een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zijn" Handelingen 24:15.

Conclusie:

1. Adam heeft zowel de lichamelijke dood als de geestelijke dood geïntroduceerd in de wereld.
2. Hoewel de toestand er hopeloos uitzag voor de mens heeft God de mens genade geschonken in Christus.

"Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou" 1 Johannes 3:8. "Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven" 1 Johannes 3:14a. "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden" 1 Johannes 4:9-10.


Vorige