Gemeente van Christus  Houthalen Oost

De vijf dwaze en de vijf wijze maagden

Hoe moeten we de gelijkenis van de tien maagden begrijpen? Wat wordt hiermee bedoeld?

Het Joodse huwelijk

In de parabel was alles klaar om de huwelijksceremonie te starten, de bruidegom had het huis klaargemaakt en hij was onderweg naar de bruid. Hij kwam haar halen om haar naar haar nieuwe huis te brengen. Dit gebeurde in de nacht waarbij bruidsmeisjes de bruid vergezellen met lampen.  De woorden in de parabel geven ons een inzicht in hoe de Joden de huwelijksceremonie invulden.

De gelijkenis in Matteus 25:1-13?

Het Koninkrijk der hemelen: het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 3:12) 
De bruidegom: Christus (Efeziërs 5:23-30)
De komst in het midden van de nacht: de wederkomst van Christus (1 Tessalonissenzen 5:2)
De maagden: christenen (2 Korintiërs 11:2-4)
De wijze: zij die zich hadden voorbereid op de komst (Filippenzen 2:12)
De dwaze: zij die zich niet hadden voorbereid (Matteus 7:26; Lukas 12:20)
De lampen en de olie: datgene dat nodig is om behouden te worden (Jakobus 2:17; Romeinen 8:9; Hebreeën 11:6)
Het uitblijven van de bruidegom: het uitblijven van de wederkomst van Christus (vgl 2 Petrus 3:9-10, Matteus 24:48)
Het inslapen van de maagden: het sterven (1 Tessalonissenzen 4:13-15)
De roep in het midden van de nacht: de roep tot het laatste oordeel (1 Tessalonissenzen 4:16-17)
De weigering om olie te geven: was niet aan hen om olie te geven (Openbaring 3:18; Ezechiël 18:4; Klaagliederen 3:25)
Het buitensluiten van de dwazen: de afwijzing van hen die zich niet hadden voorbereid (1 Korintiërs 11:27-32)
Het sluiten van de deuren: de onmogelijkheid om nog binnen te mogen (Hebreeën 9:27)

Wat is de betekenis?

De maagden gingen de bruidegom tegemoet. Omdat het donker was moesten ze lampen meenemen om te kunnen zien. Het Licht is Gods Woord dat christenen in hun leven gaan gebruiken als gids voor hoe God wil dat ze leven. Daarin staat geschreven hoe ze zich kunnen voorbereiden op de komst van Christus. David zei "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad" Psalmen 119:105 (vgl ook met 2 Korintiërs 4:6). 

Vijf maagden troffen onvoldoende voorbereidingen

Maar vijf van de maagden waren dwaas en namen geen extra olie mee voor als de bruidegom langer zou uitblijven. En dit terwijl Jezus het volgende tegen Zijn discipelen zei "Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen" Lukas 12:35-36. Het idee is dat christenen klaar moeten zijn dat wanneer de bruidegom (Christus) komt, dat men klaar is om Hem te ontmoeten.  Zo zullen de wijze maagden niet naar de begeerten van het vlees leven, maar de werkingen van het vlees doden door de Geest die in hen woont. "Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven" Romeinen 8:13. Voor de dwaze maagden zijn de woorden van toepassing die zeggen "Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven" Romeinen 8:13. Vergelijk het ook met Openbaring 19:7 waar wordt gezegd "Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt" De gemeente is de bruid van Christus die zich klaarmaakt voor de komst van de bruidegom. 

Ze sliepen allen in

"Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in" (25:5). Zowel de wijze en de dwaze maagden sliepen in, toch werden de wijze toegelaten tot de bruiloft en de dwaze niet. Zo zien we dat het aan alle mensen gegeven is om éénmaal te sterven en om daarna geoordeeld te worden. Paulus zegt dat er "een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn" (Handelingen 24:15).

Zo zegt Paulus ook tegen de christenen in Korinthe: "Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan een man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel" 2 Korintiërs 11:2-4. Sommige christenen worden door de satan verleid en hun gedachten zal van de eenvoudige en zuivere toewijding aan Christus afgetrokken worden en ze gaan van Christus afwijken. Ze doven de Geest uit in hun leven (1 Tessalonissenzen 5:19). Ons leven moet rein zijn van alle zonden, en we moeten in liefde en vol verwachting uitzien naar de komst van Christus in zuiverheid van leer en handelen (2 Petrus 3:11-12; Titus 2:11-14), want daartoe heeft God genade geschonken in Christus. We moeten op aarde leven als waardige kinderen van God. "Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende" Filippenzen 2:14-16.

De roep kwam

Toen de roep kwam dat de bruidegom kwam, waren de wijze maagden klaar om hem te ontmoeten, maar de dwaze waren niet klaar. Zo zegt Jezus "Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt" Matteus 24:42. 

Conclusie

De dwaze maagden zijn christenen die geen acht geven op de woorden die zeggen "Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn" 1 Tessalonissenzen 5:4-6. Zo zullen christenen die zich niet hebben gehouden aan het woord des levens, de bijbel en die in zonden hebben geleefd zonder zich daarvan te hebben bekeerd, de toegang tot het Koninkrijk Gods worden ontzegd.
Zo zegt de Hebreeën schrijver "Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht" Hebreeën 12:16-17.

Zij die niet klaar waren omdat ze geen olie in hun lamp hadden, werden de toegang tot het Koninkrijk der hemelen ontzegd. "Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet".

De simpele boodschap van de parabel is dus "bereid u om uw God te ontmoeten" Amos 4:12. Zorg ervoor dat je klaar bent om Jezus tegemoet te gaan.

 


Vorige