Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Antwoorden op vragen over de waterdoop

De bijbel is duidelijk in het stellen dat de doop noodzakelijk is om de verloren zondaar te behouden (Markus 16:16; Handelingen 2:38; 22:16; Romeinen 6:3; Galaten 3:27: 1 Petrus 3:21). Zo is het ook duidelijk dat de doop waarover wordt gesproken in de bekering van een zondaar een waterdoop is (Handelingen 8:35-39). Wanneer de ware betekenis van de doop in het reddingsplan wordt geleerd, dan reizen er meteen vragen op bij mensen. Hier volgen de meeste voorkomende vragen met hun antwoorden:

1. Als er redding is door geloof, hoe kan dan de doop noodzakelijk zijn?
2. Betekent het dat er een speciale kracht is in het water?
3. Is het niet zo dat als we een werk zoals de doop moeten doen, het een tegenstelling is aan het feit dat we door genade worden behouden?
4. Maakt het iets uit of je besprenkelt, begiet of onderdompelt?
5. Als de doop noodzakelijk is, waarom is de dief aan het kruis dan niet gedoopt?
6. Is mijn doop in het verleden aanvaardbaar voor God of moet ik opnieuw worden gedoopt?
7. In Markus 16:16 staat wie niet gelooft wordt veroordeeld, er staat toch niet dat wie niet is gedoopt wordt veroordeeld?
8. Wat betekent 1 Petrus 3:21?
9. Wat is de Nieuwtestamentische lering over wat iemand moet doen om behouden te worden?

1. Als er redding is door geloof, hoe kan dan de doop noodzakelijk zijn?

Geloof in Jezus betekent ook geloven in wat Jezus heeft gezegd over de waterdoop. Meer nog, het soort geloof dat een mens kan behouden is het geloof dat mensen ertoe beweegt om God te gehoorzamen en het kan een mens niet redden totdat het ons leidt tot gehoorzaamheid (Galaten 5:6; Jacobus 2:17-26). Jacobus heeft herhaaldelijk gezegd dat "een geloof zonder werken dood is" (Jacobus 2:17, 20, 26) en zei uitdrukkelijk dat "een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof" (Jacobus 2:24). Alle passages in de bijbel die spreken over redding door geloof (Johannes 3:16; Handelingen 16:31; ...), spreken over geloof dat een mens leidt tot gehoorzaamheid, zij spreken niet over een dood geloof! Wanneer iemand genoeg geloof heeft om te doen wat God zegt om te doen, dan is die persoon behouden door dat geloof.

2. Betekent het dat er een speciale kracht is in het water?

Natuurlijk niet. Datgene wat behoudenis mogelijk maakt is het bloed van Christus (Matteus 26:28), niet het water. De doop in water is een voorwaarde die God heeft gesteld, waarvoor we genoeg geloof moeten hebben om hierin te gehoorzamen, voordat de Here ons behoudt.
Dit wordt duidelijk in het verhaal neergeschreven in 2 Koningen 5. Een man met de naam Naäman kampte met melaatsheid. De profeet Elisa vertelde hem dat God hem zou genezen als hij zich 7 maal zou onderdompelen in de rivier de Jordaan. Het water van de Jordaan had geen enkele genezende kracht om Naäman te genezen van zijn melaatsheid. Het was de kracht van God die hem genas. Maar dat deed niet af aan het feit dat God Naäman niet genas totdat hij genoeg geloof had om te doen wat God gezegd had te doen. Wanneer hij zich zeven maal onderdompelde, werd hij door God genezen - niet doordat het water een genezende kracht zou hebben maar omdat hij genoeg geloof had om God te gehoorzamen. Op dezelfde wijze wordt iemand, wanneer deze wordt gedoopt, geestelijk genezen en gereinigd van zonden - niet omdat het water een reddende kracht heeft, maar omdat men genoeg geloof heeft om God's voorwaarde te gehoorzamen.

3. Is het niet zo dat als we een werk zoals de doop moeten doen, het een tegenstelling is aan het feit dat we door genade worden behouden?

Natuurlijk niet. Als dat zo zou zijn dan zou het NT zichzelf tegenspreken. Het NT leert dat we door genade worden behouden (Efeziërs 2:8-9), maar toch wordt er geleerd dat we God moeten gehoorzamen om te worden gered (Matteus 7:21; Hebreeën 5:9; 2 Tessalonissenzen 1:7-9; Galaten 5:6; Jacobus 2:24; Handelingen 2:38; Markus 16:16). Gezien God Zichzelf niet tegenspreekt, moeten we uit deze passages die over gehoorzaamheid spreken, afleiden dat deze niet in tegenspraak zijn met het behouden worden door genade.

Het feit dat we worden behouden door genade betekent dat we er niets voor hebben kunnen doen en het niet hebben verdiend. We krijgen een onverdiende gunst van God. Als we dus voldoen aan God's voorwaarden om gered te worden, dan hebben we onze redding nog steeds niet verdiend. Hoe zou iemand ook maar kunnen beweren dat 'het worden ondergedompeld in water', zo een krachtig werk is dat hij daardoor zijn plaats in de hemel heeft verdiend?

Hoewel Naäman ook een voorwaarde moest volbrengen om genezen te worden van zijn melaatsheid, toch werd hij genezen door God's genade, omdat de daad die hij deed er niet toe leidde dat hij zijn genezing had verdiend. Op dezelfde wijze moeten wij aan bepaalde voorwaarden voldoen om te worden gered, onze redding is door God's genade omdat de voorwaarden waaraan we moeten voldoen ons onze redding niet doen verdienen.

Wanneer we dan aan Gods voorwaarden voldoen, verdienen we het nog steeds om verloren te gaan vanwege onze zonden. Maar toch worden wij behouden door Gods genade, God redt ons, niet omdat we het verdienden, maar omdat we genoeg geloof hadden in Hem om te doen wat Hij heeft gezegd. We worden behouden door genade, niet omdat onze werken ons waardig maken om gered te worden (Efeziërs 2:8-9)

4. Maakt het iets uit of je besprenkelt, begiet of onderdompelt?

Nee? Paulus leert ons dat de doop een begrafenis is, het is een afbeelding van de begrafenis en de opstanding van Christus (Romeinen 6:3-5; Kolossenzen 2:12). Meer nog, het NT was oorspronkelijk in het grieks geschreven, en griekse leraars leren ons dat het griekse woord dat is gebruikt voor dopen, altijd onderdompeling betekent. Het betekent nooit begieten of besprenkelen.

5. Als de doop noodzakelijk is, waarom is de dief aan het kruis dan niet gedoopt?

Omdat de doop niet altijd een voorwaarde van God is geweest om gered te worden. De doop in ingesteld in het NT als voorwaarde voor hen die onder het NT leven. De dief aan het kruis leefde echter niet onder het NT, omdat hij stierf voordat de voorwaarden tot behoudenis van het NT werden gepredikt. Deze werden pas op pinksterdag gepredikt door de apostelen (Handelingen 2:36-41). De Hebreeën schrijver legt ons uit dat het NT pas bindend is geworden na de dood van Christus, de erflater (Hebreeën 9:16-17). De dief aan het kruis kon niet geloven in de dood en opstanding van Jezus, gezien Jezus nog niet was opgestaan uit de dood (Romeinen 10:9). Toch leert het NT dat dat een voorwaarde is om behouden te worden. Wij zijn onderhevig aan de voorwaarden van het NT om vergeving te krijgen, de dief aan het kruis was dat niet. Hij moest niet meer worden gedoopt dan Noah, Jeremiah, Abraham, of welke andere mensen dan ook die leefden en stierven voordat het NT bindend werd.

6. Is mijn doop in het verleden aanvaardbaar voor God of moet ik opnieuw worden gedoopt?

Dat hangt er vanaf. Als iemand werd gedoopt naar de Schrift, dan moet hij niet worden overgedoopt. Dit is zelfs zo voor iemand die zondigt na een schriftelijke doop. Simon, een gedoopte gelovige (Handelingen 8:12-13), zondigde na zijn doop. Toch moest hij niet worden overgedoopt om vergeven te kunnen worden. Hij moest zich bekeren en bidden tot God om vergeven te worden (Handelingen 8:22). Wanneer iemand is gedoopt, dan is hij een relatie met God aangegaan die het mogelijk maakt om vergeving te vragen voor de zonden die hij na zijn doop doet.

Als iemand niet werd gedoopt naar de Schrift, dan moet hij worden overgedoopt naar de Schrift. Niet alle dopen zijn waardevol voor God. Stel dat je iemand tegenkomt op de straat, je bindt hem vast en dompelt hem onder in water tegen zijn wil, dan zal zijn doop hem geen enkel goed doen. Want elke onderdompeling moet gebeuren op de wijze dat de Schrift het leert.
Om naar de Schrift gedoopt te worden moet iemand geloven wanneer hij wordt gedoopt. Petrus zei: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus" (Handelingen 2:38). Wanneer de Ethiopische kamerling aan Filippus vroeg "Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?" antwoordde Filippus "Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd" (Handelingen 8:36-37). De doop van een baby is daarom niet naar de Schrift, omdat een baby niet kan geloven en zich niet kan bekeren. Een baby heeft ook geen behoefte aan de doop, omdat de doop dient om vergeving te ontvangen van zonden, en een baby heeft geen zonden gedaan die moeten worden vergeven.

Om een schriftelijke doop te hebben, moet de doop ook om de reden gebeuren dat de Schrift leert. Als dit niet het geval is, dan kan de doop geen schriftelijke doop zijn. Vele denominaties geloven niet dat de doop dient om vergeving van zonden te ontvangen (ongeacht wat er in Handelingen 2:38 staat), daarom dopen zij om een andere reden dan dat de bijbel leert. De mensen die zij dopen, als ze de lering geloven van diegene die hen doopt, worden niet gedoopt tot vergeving van hun zonden. Ze worden gedoopt met de gedachte dat hun zonden al voor hun doop werden vergeven en dat ze al gered waren voor hun doop. Het is zelfs zo dat velen die zich op deze wijze laten dopen, voor hun doop belijden dat ze in God geloven en dat Hij hun zonden reeds heeft vergeven. Dan worden ze ondergedompeld. Deze mensen worden duidelijk niet gedoopt om gered te worden (Markus 16:16; 1 Petrus 3:21), ze worden niet gedoopt om vergeving van hun zonden te ontvangen (Handelingen 2:38). Gezien zij niet op de wijze van de Schrift werden gedoopt, is hun doop niet geldig.

Als dit voor jou het geval is, dan moet je worden overgedoopt om de juiste reden. Wij willen u graag verderhelpen in het onderwijs en in het dopen.

7. In Markus 16:16 staat wie niet gelooft wordt veroordeeld, er staat toch niet dat wie niet is gedoopt wordt veroordeeld?

Toch wel, er staat wel degelijk dat wie niet wordt gedoopt zal worden veroordeeld. Markus 16:16 "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden." Stel jezelf ook eens de vraag waarom iemand die niet gelooft zich zou laten dopen, is het niet héél logisch dat iemand die niet gelooft zich ook niet laat dopen? Natuurlijk is dat logisch. 
Maar wat leert Markus 16:16 ons dan?
Wie zal behouden worden? 
"Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden"
Betekent dit dan dat wie niet gelooft maar zich wel laat dopen ook zal behouden worden? Nee!
Of betekent dit dat wie gelooft en zich niet laat dopen zal behouden worden? Is dat wat Jezus zegt? Nee, absoluut niet!
Wie zal behouden worden? Diegene die gelooft en zich laat dopen, dat is diegene die zal behouden worden.
Wie zal veroordeeld worden?
"maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden"
Merk op dat Jezus NIET zegt: "Hij die gelooft en is behouden zal worden gedoopt". Toch leggen velen dit vers op deze wijze uit, omdat ze geloven dat geloof alleen een mens redt. Merk op dat zelfs boze geesten geloven dat Jezus de Zoon van God is, maar zij sidderen ipv God te gehoorzamen (Jacobus 2:19). We zien dus dat geloof alleen niet redt, maar een gehoorzaam geloof wel redt.

8. Wat betekent 1 Petrus 3:21?

"Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus" 1 Petrus 3:21.
Velen zijn niet in staat om een waardige uitleg te geven aan dit vers, en daarom verdaaien ze maar de betekenis ervan. 
Maar laten we eens een ander vers erbij betrekken en daaruit wat gedachten halen. Mattheus 1:21 "Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden"
Redden in dit vers en in 1 Petrus 3:21 is vertaald van hetzelfde griekse woord, nl sozo, hetgeen betekent 'behouden, redden'. Velen leggen Matteus 1:21 uit zoals het er staat, nl Jezus is gekomen om mensen te redden van hun zonden. Waarom is dit zo, wel omdat het er staat. Maar als men dan 1 Petrus 3:21 gaat uitleggen, dan is het plots niet meer zo. In 1 Petrus 3:21 staat dat de doop ons redt, omdat dat het moment is dat we in contact komen met het bloed van Jezus (Handelingen 22:16; Matteus 26:28). Maar omdat velen dit niet geloven, willen ze niet geloven wat God zegt, nl de doop redt ons.

9. Wat is de Nieuwtestamentische lering over wat iemand moet doen om behouden te worden?

Markus 16:16 "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden"

Handelingen 2:38 "En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen"

Handelingen 22:16 "En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam"

Galaten 3:27 "Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed"

Romeinen 6:3-4 "Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen"

Hebreeën 5:9 "en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden"

 


Vorige