Gemeente van Christus

Laakdal   

Open bijbelstudie deel 4

Lees bij elke vraag eerst het aangegeven schriftgedeelte door en geef het juiste antwoord.

1. Handelingen 20:7
Namen de Christenen van de eerste eeuw op zondag, de eerste dag van de week, deel aan de Maaltijd des Heren (avondmaal)?
JA-NEE
Mogen christenen in deze eeuw de Maaltijd des Heren op een andere dag gebruiken?
JA-NEE

2. 1 Korintiërs 16:1-2
Werden de Christenen te Corinthe aangespoord een geldelijke bijdrage te geven op dezelfde dag dat christenen in Troas (Handelingen 20:7) de Maaltijd des Heren nuttigden?
JA-NEE
Heeft u begrepen dat de wil van de Heer omvat liefhebben, geloven, bekeren, belijden, gedoopt worden, alles doen in de naam van Christus, deelnemen aan de Maaltijd des Heren en een geldelijke bijdrage geven op de eerste dag van elke week?
JA-NEE

3. Hebreën 10:25
Is het de wil van de Heer dat u van de vergadering van de gelovigen wegblijft?
JA-NEE
Kunt u God met de heiligen (christenen) aanbidden, indien u niet bij de heiligen aanwezig bent?
JA-NEE

4. Handelingen 2:42
Waren de Christenen van de eerste eeuw volhardend in hun toewijding en dienst aan God? 
JA-NEE
Behoort u in deze tijd net zo volhardend te zijn?
JA-NEE

5. 2 Timotheus 2:15
Wil God dat u uw studie ijverig voortzet, zodat u Zijn wil beter leert kennen?
JA-NEE

6. Filippenzen 1:9
Is het Gods wil dat u in geestelijk opzicht blijft groeien?
JA-NEE

7. 1 Thessalonicenzen 5:17
Is het de wil van God dat christenen zonder ophouden tot Hem bidden?
JA-NEE
Wenst God dat u regelmatig bidt?
JA-NEE

8. 
Efeziêrs 5:19; Kolossenzen 3:16
Leert het Nieuwe Testament dat u "met het hart" tot de Heer zult zingen en jubelen?
JA-NEE
Maken deze tekstplaatsen melding van een mechanisch muziekinstrument?
JA-NEE
Moet u, wanneer u "met het hart lofzangen en geestelijke liederen zingt", ook ,"leren","terechtwijzen" en "spreken"?

9. Bekijk het hier volgende overzicht en maak het af.

  Stem Mechanisch muziekinstrument
Spreken mogelijk  
Leren    
Terechtwijzen   niet mogelijk

Kan het mechanische instrument iets van wat God wenst, tot stand brengen, wanneer u in aanbidding zingt?
JA-NEE

10. 
Openbaring 22 18-19; 1 Korintiërs 4: 6; Deuteronomium 4:2
Wenst de Heer dat iets aan Zijn woord toegevoegd wordt?
JA-NEE
Wenst de Heer dat iets van Zijn woord afgenomen wordt?
JA-NEE
Zou u de Heer een dienst bewijzen, indien u biefstuk en cake aan de Tafel des Heren of een piano of orgel aan de lofzang tot God toevoegt?
JA-NEE

11. Galaten 1:8
Indien iemand een evangelie verkondigt dat in het Nieuwe Testament niet te vinden is, zal hij dan vervloekt zijn?
JA-NEE
Aangezien de bestemming van uw ziel afhangt van de wijze waarop u gehoorzaamt, zou u van uw beste vriend verlangen dat hij u iets anders verkondigt dan dat in het Nieuwe Testament te lezen staat?
JA-NEE

12. Romeinen 12:1-2
Behoren christenen hun lichamen als een levend, heilig en welgevallig offer in de dienst aan God te stellen?
JA-NEE

13. Titus 2:12-14
Is het u als een volgeling van de Heer toegestaan onrechtvaardig of zoals u goeddunkt te leven?
JA-NEE
Worden christenen in het Nieuwe Testament beschreven als "eigen" en "ijverig"?
JA-NEE

14. Mattheus 24:13; Openbaring 2:10
Moet u getrouw blijven tot de dood om eeuwig gered te zijn?
,JA-NEE

15. Herhaling
Zullen de woorden van Jezus u op de jongste (laatste) dag oordelen?
JA-NEE
Wilt u God met uw hele hart, verstand en ziel liefhebben?
JA-NEE
Heeft u met uw mond voor mensen beleden dat u gelooft dat Jezus Christus de zoon van God is?
JA-NEE
Bent u in water begraven (d.w.z. gedoopt door onderdompeling) voor de vergeving van uw zonden?
JA-NEE
Zal de Heer u aan een door mensen opgerichte geloofsgemeenschap (sekte/genootschap) toevoegen, wanneer u gedoopt bent?
JA-NEE
Draagt u alleen de naam van Christus, d.w.z.bent u eenvoudig weg een christen?
JA-NEE
Aanbidt u de Heer gezamenlijk met de heiligen (christenen) in de samenkomst (vergadering van Christus)?
JA-NEE
Komt u in aanbidding samen met de gemeente, waarover u in het Nieuwe Testament kunt lezen? '
JA-NEE
Nuttigt u de Maaltijd des Heren met gebruik van de "vrucht van de wijnstok" en bet "brood" op elke eerste dag van de week (zondag)?
JA-NEE
Heeft u een dichte, gelukkige en vredige band met Christus?
JA-NEE

16. Jacobus 4:17
Heeft het enig nut voor u dat u Gods wil wel kent maar u er niet aan stoort?
JA-NEE
Behoort u  Gods wil in zijn geheel te gehoorzamen ?
JA-NEE

17. Johannes 14:15
Zult u de geboden van Christus nakomen, indien u Hem liefhebt?
JA-NEE 

18. Handelingen 22:16
Werd Paulus aangespoord de Heer onmiddellijk te gehoorzamen?
JA-NEE

19. Handelingen 16:33,25
Heeft de gevangenbewaarder tot de volgende dag gewacht de Heer te gehoorzamen?
JA-NEE

20. 2 Korintiërs 6:2; Jacobus 4:14
Wanneer moet u de wil van God gehoorzamen?
JA-NEE


Vorige