Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Open bijbelstudie deel 3

Lees bij elke vraag eerst het aangegeven schriftgedeelte door en geef het juiste antwoord.

1. Mattheus 16:15-17; Handelingen 8:37
Keurde Christus de belijdenis van Petrus goed? Zal Jezus dezelfde belijdenis uit uw mond goedkeuren?
JA-NEE
Kunt u gered zijn door alleen te willen, alleen te geloven of alleen te belijden?
JA-NEE

2. Marcus 16:15-16
Wordt redding (ook: behoud(enis), verlossing, heil, zaligheid) beloofd aan wie gelooft en zich laat dopen?
JA-NEE
Is het, behalve lief te hebben, te geloven, zich te bekeren en te belijden, Gods wil dat u zich laat dopen?
JA-NEE

3. Romeinen 6:23; Ezechiël 18:4
Kunt u, indien u geen "vergeving van zonden" ontvangt, van het overvloedige leven als beloning genieten?
JA-NEE

4. Handelingen 2:37-47; 22:16
Waren deze zondaren ontvankelijk voor het woord en hebben zij het gebod zich te laten dopen gehoorzaamd?
JA-NEE
Werd de schuld aan zonden voor deze zondaren weggenomen?
JA-NEE
Werden deze geredde zielen onmiddellijk door de Heer aan de bestaande gemeente des Heren toegevoegd, in plaats dat zij zich bij de een of andere godsdienstige groep aansloten?
JA-NEE

5. Efeziërs 4:15
Sommigen zeggen dat iemand "besprenkeld" kan worden, waarmee hij zo God toch kan behagen. Heeft God dan in Zijn Wil melding gemaakt van meer dan één geldige doop?
JA-NEE

6. Handelingen 8:35-39
Gaf de kamerling (hoveling) de wens te kennen in het water gedoopt te worden?
JA-NEE
Daalden zowel Philippus als de kamerling af in het water, doopte toen Philippus de kamerling en kwamen zij daarna op uit het water? 
JA-NEE
Werd de kamerling met water besprenkeld?
JA-NEE

7. Romeinen 6:3-4
Was Paulus op dezelfde wijze gedoopt als de kamerling in Handelingen 8:35-39?
JA-NEE
Geven zij, die zich op dezelfde manier als de kamerling en Paulus laten dopen, gehoor aan Gods wil?
JA-NEE
Ben je God gehoorzaam, indien u zich op de manier van onderdompeling laat dopen?
JA-NEE

8. Kolossenzen 3:17
Is het, behalve lief te hebben, zich te bekeren, te belijden en te dopen, de wil van God dat u "alles in de naam van de Heer" doet en niet namens een mens?
JA-NEE

9. Johannes 17:
21
Wil Jezus dat Zijn volgelingen "één" zijn?
JA-NEE

10. 1 Korintiers 1:10-13
Keurt Jezus sektarisme (kerkelijke verdeeldheid) en het dragen van godsdienstig verschillende namen goed?
JA-NEE
Berispt de Heer wie godsdienstig anders spreken dan wat Jezus en de apostelen gesproken hebben?
JA-NEE
Als de ene groep gelooft dat mensen gered zijn "door geloof alleen" en de andere groep "dat men moet geloven, zich bekeren, belijden en gedoopt zijn", moeten beide veranderen opdat zij "op dezelfde wijze" gaan spreken en handelen?
JA-NEE
Stemt de Heer in met "Apollos-lievende" en "Kefas-lievende" of "Paulus-lievende" christenen?
JA-NEE

11. 1 Korintiërs 3:4-5
Zou het als zonde aangerekend worden,indien u zegt: "Ik ben van Paulus of ik ben van... "?
JA-NEE

12. Efeziërs 4:4; 5:23-25
Maakt de Bijbel bekend dat er slechts één lichaam (gemeente) is, zo als er ook één Heer is?
JA-NEE

13. Kolossenzen 1:18
Komt Jezus, als hoofd van het lichaam - de gemeente, boven allen en alles de eerste plaats toe, ook de naam die Zijn volgelingen dragen?
JA-NEE

14. Mattheus 16:18; Handelingen 20:28
Heeft Jezus beloofd dat Hij vele gemeenten zou bouwen?
,JA-NEE
Heeft Jezus beloofd dat Hij Zijn eigen gemeente zou bouwen i. p. v. de een of andere mensen toebehorende gemeente?
,JA-NEE

15. Handelingen. 2:47; Romeinen 16:16
Voegde de Heer wie gered werden (gedoopten) toe aan een bestaande gemeente?
JA-NEE
Voegde de Heer wie gedoopt waren (geredde) toe aan een door mensen opgerichte geloofsgemeenschap (genootschap/sekte)?
JA-NEE
Kunt u in de Bijbel lezen van een bepaalde kerkelijke gezindte, waaraan God Zijn goedkeuring hecht?
JA-NEE
Kunt u in de Bijbel lezen van de gemeente van Christus?
JA-NEE

16. Bekijk het volgende overzicht en voeg er eventueel andere godsdienstgroepen met data van ontstaan aan toe.

17. Handelingen 11:26
Werden in het Nieuwe Testament de discipelen in de eerste eeuw christenen genoemd i.p.v. de gemeente?
JA-NEE 

18. Efeziërs 1:3; Galaten 3:27
Zijn er geestelijke zegeningen buiten Christus (om) te verwachten?
JA-NEE
Indien u al het voorafgaande in aanmerking neemt, is de doop de weg bij Christus binnen te komen en Zijn zegeningen te ontvangen?
JA-NEE

19. Mattheus 26:26-29; Lucas 22:17-20
Heeft Jezus alleen "vrucht van de wijnstok" en "brood" voor de Maaltijd des Heren (avondmaal) gebruikt?
JA-NEE
Heeft Jezus de discipelen gevraagd zowel van de "vrucht van de wijnstok" als van het "brood te nemen?
JA-NEE
Heeft Jezus gezegd dat het brood "Zijn lichaam" en de vrucht van de Wijnstok "Zijn bloed" vertegenwoordigde?
JA-NEE

20. Johannes 6:53-54
Zult u recht hebben op eeuwig leven, indien u tekort schiet in uw deelname aan het onderwijs van Christus in zijn geheel, waarvan de Maaltijd des Heren deel uit maakt?
JA-NEE


Vorige