Gemeente van Christus  Houthalen Oost

Open bijbelstudie deel 2

Lees bij elke vraag eerst het aangegeven schriftgedeelte door en geef het juiste antwoord.

1. 2 Petrus 1:3
Heeft God ons alles gegeven wat tot leven en godsvrucht kan strekken?
JA-NEE
Indien "alles" gegeven is, heeft u dan nog aanvullende (directe) openbaringen van God nodig?
JA-NEE

2. Colossenzen 2:14; Efeziërs 2:15
Heeft God de wet der geboden buiten werking gesteld (weggedaan)? 
JA-NEE
Werd dit bewijsstuk met bepalingen (Tien Geboden) weggedaan, toen Jezus aan het kruis stierf?
JA-NEE

3. Romeinen 7:6-7
Bent u van de wet vrijgemaakt (ontslagen)? Als u van de Wet Van Mozes (de Tien Geboden meegerekend) ontslagen bent, moet u dan doorgaan met u aan deze wet te houden?
JA-NEE

4. Hebreeën 8 :6-7
Vergelijkt God de volgende twee verbonden: de Wet van Mozes en het Nieuwe Testament van Christus?
JA-NEE
Indien het eerste verbond, de wet van Mozes, volmaakt gebleken was (dus zonder fouten) , zou God er dan naar gestreefd hebben deze met
 de wet van Christus te vervangen?
JA-NEE

5. Bekijk het volgende overzicht en vul het open gedeelte ("uw land") aan. Zet een streep door de landen,waarvan de wetten niet meer gelden.

 

STAATKUNDIG

 

 

Land

 

vroeger bestuur

vroeger bestuur

huidig bestuur

Argentinie

Indianen

Spanje

Republiek

Australie

Inboorlingen

Engeland

Constitutie

Canada

Indianen

Engeland

Confederatie

Duitsland

Keizerrijk

Derde Rijk

Republiek

India

Frankrijk

Engeland

Republiek

Japan

Sjogoenaat

Keizerrijk

Const. Monarchie

Schotland

Clans

Koninkrijk

Groot Brittannie

Spanje

Koninkrijk

Republiek

Dictatuur

U. S. A.

Indianen

Engeland

Constitutie

uw land:

 

 

 

 

 

 

 

        GEESTELIJK

 

Bijbel

Aartsvaderlijke
(familie)

Wet van Mozes(Tien Geboden)

Nieuwe Testament van Christus


6. 2 Timotheus 3:16-17
Als de Schrift ons de wil van God bekend maakt om de mens "volkomen" tot "alle" goed werk toe te rusten, heeft u dan nog andere instructies nodig om geestelijk geheel toe erust te zijn?
JA-NEE
Heeft u begrepen, dat het Nieuwe Testament de volmaakte wet is, die in geestelijk opzicht in onze tijd van kracht is?
JA-NEE

7. Johannes 12 :48
Zullen de woorden van Jezus, i.p.v.de woorden of geboden van Mozes of anderen, u op de jongste (laatste) dag oordelen?
JA-NEE

8. Johannes 10:10
Is Jezus gekomen, zodat u zowel nu als in eeuwigheid overvloedig leven kan ontvangen?
JA-NEE

9. Johannes 14:6

Aangezien Jezus gekomen is om u overvloedig leven te geven, kan iemand anders u dan die zegen schenken?
JA-NEE
Zouden deze woorden van Jezus anderen uitschakelen bij het geven van een overvloedig leven, zoals : moeders, vaders, echtgenoten, vrienden, buren en godsdienstige leiders?
JA-NEE
Zouden Jezus' woorden de wegen uitsluiten van mensen als Maarten Luther (Lutheranisme) ,Ulrich zwingli (Zwinglianisme), Johannes Calvijn (Calvinisme), Joseph Smith(Mormonen), Mary Baker Eddy (Christian Science) ,Charles Taze Russell (Jehovah's Getuigen)?
JA-NEE

10. 
Mattheus 7:13-14
Zal de meerderheid der mensen de hemel bereiken? 
JA-NEE
Is de meerderheid een veilige gids, maatstaf  voor uw geestelijk leven?
JA-NEE

11. Mattheus 7:21-23
Daar Jezus gezegd heeft dat Hij was gekomen om overvloedig leven te geven, behoort u dan naar Jezus te gaan om Zijn weg te vinden en om daar dat leven te verkrijgen?
JA-NEE
Heeft Jezus gezegd dat u de hemel kunt binnengaan als u de wil van mensen doet?
JA-NEE
Zou Jezus kunnen zeggen: "Gaat weg van mij", zelfs als u het ernstig meent en "Heer, Heer" zegt en "vele wonderen" doet?
JA-NEE

12. Matteus 28:10
Heeft Jezus gezegd dat u een deel van Zijn wil in acht kunt nemen, zodat u Hem toch kunt behagen? 
JA-NEE
Heeft u begrepen dat u Gods wil "volledig" gehoorzamen moet om Hem te behagen?
JA-NEE

13. Mattheus 22:37
Is het mogelijk de wil van God na te komen zonder Hem van uw kant geheel lief te bebben?
JA-NEE

14. Romeinen 6:17
Wanneer u God gehoorzaamt, kunt u dat uitsluitend doen met uiterlijk vertoon, zonder het hart? 
,JA-NEE
Wanneer u God gehoorzaamt, moet u dan Gods "vorm van onderricht" gehoorzamen?
,JA-NEE

15. Johannes 3:16
Is het de wil van God dat u in Jezus gelooft? Is het Gods wil dat u Christus liefheeft EN in Hem gelooft?
JA-NEE

16. Johannes 8:24
Is het mogeli jk de hemel binnen te gaan als u in gebreke blijft in Christus te geloven?
JA-NEE

17. Lucas 13:3
Behalve liefhebben EN geloven, is het de wil van God dat u zich bekeert?
JA-NEE 
Zult u het overvloedige leven ontvangen indien u zich niet bekeert?
JA-NEE

18. Handelingen 3:19; 2 Corintiërs 7:10
Heeft inkeer de betekenis van "berouw" en "bekering en "verandering van inzicht", i.p.v. slechts droefheid?
JA-NEE

19. Mattheus 10:32-33
Naast liefhebben, geloven EN bekeren, is het Gods wil dat u de naam van Christus voor mensen zult belijden?
JA-NEE

20. Romeinen 10:9-10
Zoudt u God behagen met het ondertekenen van een verklaring voor uw belijdenis?
JA-NEE


Vorige